Tugann Údarás Craolacháin na hÉireann tuairisc ar mhéadú ar thionscadail rathúla Fuaime & Físe ina bhfuil mná i bpríomhróil chruthaitheacha

I gcás 69% de na tionscadail a maoiníodh ó tugadh isteach an critéar inscne i 2018 tá beirt bhan ar a laghad i mbun príomhphost léirithe

Thug Údarás Craolacháin na hÉireann tuairisc ar mhéadú 28% ar an gcéatadán de thionscadail arna maoiniú faoin Scéim Fuaime agus Físe ina bhfuil stiúrthóir ban i gceist ó thug sé isteach critéar inscne don phróiseas measúnaithe in 2018. Tugadh an gealltanas chun tionscnaimh a fhorbairt a chuireann ar chumas na mban a n-ionadaíocht sna meáin a mhéadú mar chuid de Phlean Gníomhaíochta Inscne Údarás Craolacháin na hÉireann. I gcás 58% de thionscadail a maoiníodh sa bhabhta is deireanaí den scéim bhí stiúrthóir ban i gceist, léiritheoir ban a bhí i gceist le haghaidh 67% díobh (méadú 15%), agus scríbhneoir ban a bhí ann le haghaidh 60% de na tionscadail (méadú 5%). Maidir le 54% d’iarratais mhaoinithe a raibh eagarthóir riachtanach lena n-aghaidh, eagarthóir ban a bhí páirteach. Ar an iomlán, maidir le 69% de na hiarratais rathúla bhí beirt bhan nó níos mó i mbun na bpríomhról léirithe sin. Ina theannta sin, ó bhí 2018 ann, maidir le hiarratais ar mhaoiniú Fuaime agus Físe le haghaidh clár a raibh stiúrthóir fótagrafaíochta de dhíth lena n-aghaidh, bhí an ról sin sannta do bhean i gcás 32% díobh.

Dúirt Michael O’ Keeffe, príomhfheidhmeannach an Údaráis an méid seo a leanas: “Tá ról lárnach ag Údarás Craolacháin na hÉireann mar fhorbróir agus rialtóir na hearnála craoltóireachta, ó thaobh comhionannas agus éagsúlacht a chur chun cinn i dtionscal closamhairc na hÉireann. Ceann de na príomhchuspóirí atá againn ná go mbeadh méaduithe ar féidir a thomhas ar ionadaíocht na mban ar an aer agus den aer mar thoradh ar ár raon tionscnamh faoin bPlean Gníomhaíochta Inscne. Cuirtear fáilte roimh an méadú ar phríomhróil na mban thar na príomhróil léirithe mar stiúrthóir, léiritheoir agus scríbhneoir. Réimse amháin a aithníodh a bhfuil forbairt bhreise de dhíth ina leith ná ról an Stiúrthóir Fótagrafaíochta. Leanfaidh Údarás Craolacháin na hÉireann ar aghaidh ag idirghníomhú leis an earnáil d’fhonn ionadaíocht níos fearr ar mhná sa ról tábhachtach sin a chur chun cinn.

Dúirt bainisteoir sinsearach Údarás Craolacháin na hÉireann ar a bhfuil freagracht as éagsúlacht, Stephanie Comey: “Chomh maith leis an gcritéar inscne a thabhairt isteach, iarrann Údarás Craolacháin na hÉireann freisin ‘Scéalta Ban’ a chur chun cinn. Reáchtáladh babhta scéalta den sórt sin in 2019 arbh é an toradh air ná maoiniú le haghaidh raon clár a raibh ina measc Dating Amber (RTÉ); A Handful of Women (RTÉ Junior/Chill) agus Dóchas – A place of hope (Virgin Media). I dteannta leis an Scéim Fuaime & Físe, soláthraíonn Údarás Craolacháin na hÉireann tacaíocht mhaoinithe freisin do raon tionscnamh chun ionadaíocht agus ceannaireacht na mban a fheabhsú san earnáil craolacháin. I measc samplaí ón am atá thart tá X-Pollinator INCUBATOR – tionscnamh forbartha faoi stiúir na mban do mhná i dTeilifís & Scannán agus ‘Bunachar Sonraí na Meán” a seoladh ag Women on Air i mbliana.

“I measc samplaí de thionscnaimh atá le teacht a dhíríonn ar mhná tá ceardlann an Writers Guild of Ireland – ‘Ag cur le d’inniúlachtaí’ (‘Adding to your toolbox’), ceardlann le haghaidh scríbhneoirí ban, a bheidh ar siúl an mhí seo chugainn agus imeacht ‘Ag Briseadh Isteach agus ag Briseadh Tríd (‘Breaking In And Breaking Through’), a rithfidh Women in Film and Television agus an Writers Guild of Ireland in éineacht a chéile. Díreoidh an t-imeacht ar scríbhneoirí ban sa tionscal scannán agus teilifíse agus beidh ionchur díreach ó rannpháirtithe a dhéanfaidh plé ar an tionscal closamhairc agus a leagfaidh treochlár amach le haghaidh tionscail atá níos cothroime agus níos éagsúla.”

Dúirt sí chomh maith: “Is é téama Lá Idirnáisiúnta na mBan i mbliana ná ‘tabhair faoin dúshlán’ (‘choose to challenge’) agus is tábhachtach go gcloisfí guthanna mná agus go ndéanfaí an status quo a cheistiú chun comhionannas inscne a chruthú in earnáil closamhairc na hÉireann, a léireoidh sochaí na hÉireann ar bhealach sásúil. Tá Údarás Craolacháin na hÉireann, agus é ag obair i gcomhpháirt le príomhpháirtithe leasmhara an tionscail, tiomanta do chomhionannas agus éagsúlacht a chur chun cinn in earnáil chraolacháin na hÉireann agus leanfaidh sé air ag tabhairt faoin dúshlán chun go mbeidh ionadaíocht níos fearr ag mná san earnáil.”

Is féidir teacht ar grafaic fáisnéise a léiríonn cuid de na bealaí a chuidíonn BAI le hionadaíocht na mban in earnáil na meán closamhairc in Éirinn a thacú agus a mhéadú anseo.

CRÍOCH

Teagmháil meán: Thelma Harris / Joanne Ahern, DHR Communications, Teil: 083-0517622 / 087-9881837.

Gach ceist eile: Údarás Craolacháin na hÉireann, 01-6441200.