Tuarascáil arna foilsiú ag BAI ina leagtar béim ar na sochair shóisialta a ghabhann leis an raidió pobail

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (06.20) tuarascáil nua dar teideal ‘An Raidió Pobail – Sochar Sóisialta a Sholáthar’, mar chuid dá Phlean Gníomhaíochta um na Meáin Phobail. Comórtar Lá Náisiúnta an Raidió Pobail le foilsiú na tuarascála agus is é BAI a choimisiúnaigh í, le tacaíocht ó Raidió Pobail na hÉireann (Craol) agus rinne Nexus Research Cooperative í a ghlacadh ar láimh.

Scrúdaítear sa tuarascáil forbairt agus cur i ngníomh modheolaíochta meastóireachta lena bpléitear leis an gceanglas reachtúil maidir leis na meáin phobail a sholáthar sochar sóisialta don phobal a bhfreastalaíonn siad air. Is leagan giorraithe í de dhá thuarascáil: ‘Measúnú a dhéanamh ar an Sochar a ghabhann leis an Raidió Pobail, Sraith Straitéisí i gcomhair an Raidió Pobail’; agus, ‘Cur Chuige ó thaobh Sochar Sóisialta a Thabhairt Isteach i leith an Raidió Pobail – Coimre Scéalta’, ar fhoilsigh BAI agus Craol iad araon.

Mar chuid den taighde, forbraíodh sraith straitéisí lena húsáid ag cleachtóirí agus ag páirtithe leasmhara eile chun an luach a chruthaíonn oibreoirí meán pobail ag gach leibhéal sa phobal a ndéantar freastal air a chinneadh. Tugtar breac-chuntas sa tsraith straitéisí ar Chreat um Shochar Sóisialta, a chabhraíonn le stáisiúin chun na sochair a chruthaíonn siad a aithint agus iad sin a thaispeáint do dhaoine eile. Rinne na taighdeoirí ansin athbhreithniú inar scrúdaíodh cur chun feidhme an Chreata um Shochar Sóisialta maidir le hearnáil an raidió pobail go náisiúnta, trí mhodheolaíocht a úsáid inar ndearnadh measúnú ar scéalta a bailíodh ó stáisiúin. Tá cur síos ar naoi gcinn de scéalta ó stáisiúin raidió pobail ar fud na tíre sa tuarascáil a seoladh inniu, ina dtugtar léargas ar an tslí a dtéann stáisiúin i dteagmháil leis an bpobal, agus a dtéann siad chun tairbhe do dhaoine aonair agus do ghrúpaí go háitiúil.

Ina theannta sin, beidh tuarascáil an lae inniu ina bonn eolais faoin athbhreithniú ar Bheartas BAI um an Raidió Pobail, is athbhreithniú a dhéanfar amach sa bhliain. Tá sé i gceist go ndéanfar an beartas a nuashonrú chun staid athraitheach na meán pobail a léiriú, is rud atá tagtha chun cinn go mór ó foilsíodh den chéad uair í i 1995.

Ag trácht dó ar an tuarascáil, dúirt Príomhfheidhmeannach BAI, Michael O’Keeffe: “Léiríonn na fionnachtana ón tuarascáil An Raidió Pobail – Sochar Sóisiata a Sholáthar an dul chun cinn suntasach atá déanta in imeacht na bliana atá imithe tharainn maidir leis na gníomhartha atá i bPlean Gníomhaíochta BAI um na Meáin Phobail a chur i ngníomh. Ceanglaítear le ceann de naoi ngníomh an phlean creat sainmhínitheach a fhorbairt do choincheap an tsochair shóisialta, agus modheolaíochtaí inmharthana oiriúnacha a bhunú chun a mhéid atá gnéithe éagsúla an chreata seo á gcomhlíonadh ag leibhéal an stáisiúin agus na hearnála a mheas. Aithníonn páirtithe leasmhara an tuarascáil ar chur chun feidhme an Chreata um Shochar Sóisialta mar thoradh suntasach agus tá lúcháir ar BAI tacú le foilsiú an leagain ghiorraithe seo den tuarascáil sin.”

Dúirt sé ina theannta sin: “Ó ráiníonn go bhfuil na meáin agus an córas rialála ag athrú go tapa, tá gníomh breise curtha ag BAI leis an bPlean Gníomhaíochta um na Meáin Phobail i gcomhair 2020, is rud a léiríonn tiomantas sa Straitéis um Sheirbhísí Craolacháin 2018 athbhreithniú a dhéanamh ar an mbeartas um an raidió pobail. Forbraíodh an beartas níos mó ná 20 bliain ó shin, tráth nach raibh seirbhísí teilifíse nó ar líne á gcuimsiú sna meáin phobail. Scrúdófar san athbhreithniú sin an creat beartais foriomlán do na meáin phobail i gcomhthéacs an tírdhreacha náisiúnta agus idirnáisiúnta atá ann faoi láthair; agus déanfar an Creat um Shochar Sóisialta ón tuarascáil An Raidió Pobail – Sochar Sóisialta a Sholáthar a chuimsiú san anailís sin mar aon le haon tátail a thiocfaidh chun cinn.”

Dúirt Declan Gibbons, Cathaoirleach Craol, ina theannta sin: “Is é atá sa tuarascáil An Raidió Pobail – Sochar Sóisialta a Sholáthar ná an toradh ar bhreis is dhá bhliain de thaighde, ina bhféachtar go mion ar earnáil an raidió pobail agus ar an tslí a soláthraíonn sí sochar sóisialta do phobail. Is féidir an sochar sóisialta sin a bhaint amach ar roinnt slite, lena n-áirítear obair dheonach, ríomhchlárú, oiliúint, caidreamh gníomhach, rannpháirtíocht, éisteacht nó craoladh. Tá sé de chuspóir ag an tuarascáil tacú le hearnáil an raidió pobail chun an obair fhiúntach sin, obair nach n-aithnítear puinn go minic, a ghabháil agus cur síos a dhéanamh uirthi; obair a mbíonn ár mballstáisiúin ag gabháil di gach aon lá. Tugtar dúinn leis an tuarascáil seo na huirlisí chun na scéalta a bhailiú agus a dhoiciméadú is fearr a léiríonn bunbhrí agus éiteas an raidió pobail. Is tríd an sochar sóisialta a sholáthraíonn ár n-earnáil a léiriú, agus tríd sin amháin, is féidir linn fíorluach an raidió agus na meán pobail a ghabháil.”

CRÍOCH

Teagmháil: Thelma Harris / Joanne Ahern, DHR Communications, Teil: 083-0517622/ 087-9881837

Nótaí d’Eagarthóirí

• ‘An Raidió Pobail – Sochar Sóisialta a Sholáthar’; tá ‘Measúnú ar an Sochar a ghabhann leis an Raidió Pobail, Sraith Straitéisí i gcomhair an Raidió Pobail’, agus ‘Cur Chuige ó thaobh Sochar Sóisialta a Thabhairt Isteach i gcomhair an Raidió Pobail – Coimre Scéalta’ ar fáil le híoslódáil ó shuíomh Gréasáin BAI.
• Tá scéalta bailithe i gcomhair na tuarascála ‘An Raidió Pobail – Sochar Sóisialta a Sholáthar’ ó Tipp Mid-West FM; Dublin City FM, Near FM, ROS FM, Athlone Community Radio, Community Radio Youghal agus Liffey Sound FM.