Tacaíochtaí d’earnáil na meán craolacháin le linn ghéarchéim COVID-19 á bhfógairt ag BAI

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann, inniu (08.04.20), sonraí i dtaobh babhta speisialta maoiniúcháin chun tacú leis an earnáil raidió tráchtála neamhspleách agus é ag tabhairt eolais agus tuisceana don phobal ar COVID-19, lena n-áirítear na priacail agus na bearta sláinte poiblí atá á gcur i ngníomh chun scaipeadh an ghalair a laghdú.

Feidhmeoidh an babhta speisialta maoiniúcháin faoi Scéim Fhuaim & Fís BAI. D’fhorbair agus cheadaigh BAI an babhta tar éis iarraidh a fháil ón Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton. Tá €2.5 milliún san iomlán curtha ar fáil chun tacú leis an mbabhta maoiniúcháin seo.

Ón lá inniu amach, féadfaidh stáisiúin raidió tráchtála neamhspleácha iarratas a dhéanamh ar mhéideanna idir €45,000 agus €95,000 chun cabhrú leo cumarsáid a dhéanamh lena n-éisteoirí i dtaobh COVID-19. Beidh an leibhéal uasta maoiniúcháin a bheidh le bronnadh i gcomhréir leis an gcineál seirbhíse a sholáthrófar. Is é an 29 Aibreán 2020 an dáta deiridh i gcomhair iarratas. Measúnófar iarratais mar ábhar tosaíochta agus fógrófar dámhachtainí maoiniúcháin a luaithe is indéanta.

Dúirt príomhfheidhmeannach BAI, Michael O’Keeffe, ag trácht dó ar an bhfógra: “Tá áthas ar BAI tacú leis an iarraidh ón Aire Bruton maoiniú a chur ar fáil don earnáil raidió tráchtála neamhspleách. Táimidne tar éis gníomhú go tapa chun buiséad agus acmhainn a bhunú chun an scéim maoiniúcháin seo a riar d’fhonn cabhrú leis an earnáil raidió tráchtála a chothú, agus chun a chumasú di leanúint lena cuid oibre tábhachtaí ag soláthar faisnéis sláinte poiblí agus breis feasachta i dtaobh COVID-19.

“Dála an Aire Bruton, aithníonn BAI an ról atá ag an earnáil raidió tráchtála neamhspleách ó thaobh tacú le feasacht agus tuiscint a bheith ag an bpobal ar an ngéarchéim shláinte seo.”

Dúirt sé ina theannta sin: “Comhlíonann an babhta maoiniúcháin seo dhá phríomhchuspóir: is é an chéad cheann ná a chumasú don raidió neamhspleách leanúint leis an bhfeasacht agus an tuiscint shóisialta ar COVID-19, agus ar na bearta sláinte poiblí atá á gcur i ngníomh chun ár ndaonra a chosaint, a fheabhsú.

“Is é an dara cuspóir ná cuidiú leis an earnáil a chothú: dála gnólachtaí ar fud na tíre, tá laghdú géar tobann tagtha ar ioncam stáisiún raidió neamhspleách. Mar sin féin, tá méadú tagtha ar thábhacht an raidió neamhspleách mar ghníomhaire chun pobail a choimeád ar an eolas agus chun tacú leo tríd an ngéarchéim seo.”

Is iad seo a leanas tréithe bhabhta maoiniúcháin scéim Fhuaim agus Fís 4 – COVID-19 (COVID 19 F&F4):

• Tá tionscnamh maoiniúcháin COVID-19 ar oscailt do sheirbhísí craolacháin fuaime tráchtála arna gceadúnú ag BAI, agus dóibh sin amháin, a fhreagraíonn do na critéir atá leagtha amach in alt 3 de threoirlínte Thionscnamh Maoiniúcháin COVID-19 F&F4.
• Is é €95,000 in aghaidh an iarratasóra an leibhéal uasta maoiniúcháin, nó, i gcomhair comhiarratais, €95,000 ar a mhéad in aghaidh gach stáisiúin is ball den chomhiarratas.
• Tá maoiniú ar fáil faoi chomhair costais a bhaineann go díreach le breis feasachta agus tuisceana a thabhairt don phobal ar éigeandáil sláinte dhomhanda COVID-19, lena n-áirítear costais lena dtacaítear leis na torthaí sin a bhaint amach.

Tá eolas breise faoin Scéim ar fáil anseo

Tacaíocht don chraolachán pobail, teilifíse tráchtála agus seirbhíse poiblí
Mar fhreagra ar iarrataí breise ón Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, oibreoidh BAI na babhtaí breise seo a leanas de scéim F&F4 in 2020.

• An earnáil raidió pobail: Tabharfaidh BAI tosaíocht do bhabhta maoiniúcháin i gcomhair na hearnála raidió pobail go heisiach. Tiocfaidh an maoiniú seo leis faoi réim Scéim Maoiniúcháin Fhuaim agus Fís BAI.

• Craoltóirí Teilifíse Tráchtála agus Pobail agus craoltóirí seirbhíse poiblí, lena n-áirítear seirbhísí raidió RTÉ: D’fhonn leanúint de bheith ag soláthar tacaíocht do tháirgeoirí neamhspleácha, do chraoltóirí teilifíse tráchtála agus pobail agus seirbhíse poiblí, oibreoidh BAI babhta maoiniúcháin oscailte trí scéim F&F4 amach sa bhliain 2020, a luaithe a bheidh maoiniú leordhóthanach ar fáil.

Fógrófar sonraí na mbabhtaí sin in am agus i dtráth.

An tobhach craolacháin a tharscaoileadh
Mar aon leis na bearta seo a bhaineann go sonrach le COVID-19 agus a fógraíodh faoi Scéim Fhuaim & Fís, tá BAI tar éis aontú le híocaíochtaí tobhaigh ón earnáil raidió neamhspleách a tharscaoileadh ar feadh na chéad sé mhí de 2020, mar a d’iarr an tAire.

Tuairisciú ar an tionchar atá ag géarchéim COVID-19 ar an raidió neamhspleách
Ar chríochnú an phróisis dó, cuirfidh BAI measúnacht leis ar fáil don Aire i dtaobh an tionchair airgeadais a bheidh ag na bearta ar stáisiúin raidió neamhspleácha.

Dar le Michael O’Keeffe: “I dteannta na tacaíochta atáimid a thabhairt do na bearta go léir a d’iarr an tAire, tá BAI ag tabhairt comhairle agus cúnaimh do chraoltóirí ar leibhéal an chraoltóra aonair, ar fud na hearnála raidió tráchtála neamhspleách agus na hearnála teilifíse tráchtála neamhspleáiche agus ar fud na hearnála raidió pobail neamhspleách agus na hearnála teilifíse pobail neamhspleáiche, agus don earnáil craolacháin seirbhíse poiblí. Tuigimid an rannchuidiú tábhachtach atá á dhéanamh acu go léir le linn na héigeandála sláinte poiblí seo.

“Leanfaidh BAI ag déanamh faireacháin ar na tionchair a bheidh ag géarchéim COVID-19 ar an earnáil craolacháin, agus tá sé beartaithe againn a bheith ag obair go dlúth leis an earnáil agus leis an Aire chun a chinntiú go ndéanfaidh a gcraoltóirí áitiúla agus náisiúnta eolas riachtanach a chur in iúl don phobal le linn na paindéime seo. ”

CRÍOCH

TEAGMHÁLAÍ
Na Meáin Chumarsáide: Catherine Heaney / Joanne Ahern, DHR Communications, Teil: 087-2309835 / 087-9881837

Nótaí d’Eagarthóirí:
• Tá sonraí iomlána Scéim Fhuaim agus Fís 4 ar fáil ar shuíomh gréasáin BAI. www.bai.ie