Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin foilsithe

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) na cinntí is déanaí ar ghearáin chraolacháin inniu (27 Deireadh Fómhair).

Bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh sa BAI cúig gearán ag cruinnithe a cuireadh ar siúl i mí na Iúil agus i mí an Meán Fómhair 2016. Díobh sin, seasadh le ghearán amháin agus diúltaíodh do ceithre gearán.

Bhain na gearáin ar bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh iad le cláir a craoladh ar KCLR 96FM, RTÉ Radio One, RTÉ One TV, RTÉ Two TV agus ar Newstalk.

Bhain na gearáin leis na craoltaí seo a leanas:-

Seasadh an Gearán

  • KCLR 96 FM: KCLR Live: 23ú  Feabhra 2016

Diúltaíodh don Ghearán

  • RTÉ Radio One: The Ray D’Arcy Show: 2ú & 3ú Samhain 2015 
  • RTÉ Two TV: RTÉ 2-Facebook Election Special: 21ú Feabhra 2016 
  • RTÉ One TV: Primetime: 31ú Márta 2016 
  • Newstalk: The Right Hook: 11ú Bealtaine 2016

Tá sonraí faoi na cinntí sin go léir ar fáil lena n-íoslódáil anseo (Béarla).

Dhiúltaigh an Fóram Gearán Feidhmiúcháin do 5 ghearán tar éis dó iad a bhreithniú.

CRÍOCH

Ceisteanna ó na Meáin le cur ar: Tony Heffernan / Catherine Heaney DHR Communications 01 4200580/ 087 2399508/ 087 2309835

Nóta d’Eagarthóirí Faoin Acht Craolacháin 2009, is féidir le breathnóirí agus le héisteoirí gearán a dhéanamh faoi lánas craolacháin a mheasann siad nach bhfuil ag teacht le cóid chraolacháin agus rialacha craolacháin an BAI. Ar aon dul le próiseas láimhseála gearán an BAI, ba cheart don bhreathnóir nó don éisteoir a ghearán a chur faoi bhráid an chraoltóra ar an gcéad dul síos. Ní mór é sin a bheith déanta laistigh de 30 lá ó dháta an chraolta.

Mura bhfuil breathnóir nó éisteoir sásta leis an bhfreagra a fuair sé ón gcraoltóir nó murar thug an craoltóir freagra laistigh den tréimhse a shonraítear ina gCód Cleachtais um Láimhseáil Gearán (21 lá tar éis an gearán a fháil de ghnáth), féadfaidh an breathnóir nó an t-éisteoir an gearán a tharchur chuig an BAI lena bhreithniú.

Agus gearáin á measúnú aige, agus ag tabhairt aird ar a chuid cód agus rialacha, breithníonn an BAI an bunábhar a chuireann na páirtithe ábhartha isteach agus an bunábhar craolacháin. Is ag leibhéal an Choiste Feidhmiúcháin a mheasúnaítear gearáin nó is é an Coiste um Chomhlíonadh san Údarás a mheasúnaíonn iad.

Tar éis breithniú a bheith déanta ar ghearán:

  • Seoltar cóip den chinneadh chuig na páirtíthe atá i gceist i.e. an gearánach agus an craoltóir sula bhfoilsítear agus sula ndáiltear ar na meáin é.
  • Sa chás go seastar, go hiomlán nó i bpáirt, le gearán, craolfaidh an craoltóir lena mbaineann cinneadh an Choiste um Chomhlíonadh, má mheasann an Coiste um Chomhlíonadh go bhfuil sé cuí déanamh amhlaidh. D’fhéadfadh ainm an duine a rinne an gearán a bheith ar áireamh anseo. Déanfar é sin ag am atá gar don chraoladh bunaidh a ndearnadh an gearán ina leith. Is é an t-aon eisceacht air sin ná cásanna ina measann an Coiste um Chomhlíonadh go bhfuil sé míchuí an cinneadh a chraoladh.
  • Sa chás go meastar gearán a bheith réitithe, tá an Coiste um Chomhlíonadh sásta gur déileáladh leis an ábhar agus nach bhfuil aon bheart breise ag teastáil.
  • Dáiltear cinntí an BAI ar na meáin agus postáiltear iad ar shuíomh gréasáin an BAI tar éis a sholáthraítear do na páirtíthe iad, ach amháin má mheastar go bhfuil sé míchuí é sin a dhéanamh.
  • Tagann an próiseas chun deiridh tar éis don BAI an t-ábhar a bhreithniú agus a chinneadh a eisiúint.