Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin Foilsithe

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) na cinntí is déanaí ar ghearáin chraolacháin inniu (16.02.2023)

Ag cruinniú de chuid Choiste um Chomhlíonadh an BAI a tionóladh i mí Mheán Fómhair 2022, rinneadh breithniú ar sé ghearán agus diúltaíodh dóibh.

Maidir le forálacha Alt 48(10) den Acht Craolacháin 2009 agus Doiciméad Beartais Gearán an BAI 2020 agus de bharr ábhair atá pearsanta agus íogair i roinnt de na gearáin, d’aontaigh an Coiste gan ceithre cinn de na cinntí ar ghearáin a fhoilsiú. Bhain an dá ghearán eile leis an gcraoladh seo a leanas:

  • RTÉ Radio 1: Morning Ireland: 15.06.2022

Ar leithligh, dhiúltaigh an Fóram Feidhmiúcháin Gearán do cheithre ghearán tar éis dó iad a bhreithniú ag cruinnithe a tionóladh i mí Mheán Fómhair agus Deireadh Fómhair 2022.

Tá sonraí faoi na cinntí foilsithe ar fáil le híoslódáil anseo.

CRÍOCH

Do cheisteanna a bhaineann leis na meáin, déan teagmháil le Joanne Ahern, DHR Communications ar Tel: 087-9881837

Do cheisteanna ar bith eile, déan teagmháil leis an BAI ar 01-6441200 nó ag info@bai.

Nóta d’Eagarthóirí

Faoin Acht Craolacháin 2009, is féidir le lucht féachana agus éisteachta gearán a dhéanamh faoi ábhar craolacháin a mheasann siad nach bhfuil ag teacht le cóid chraolacháin agus rialacha craolacháin an BAI. Ar aon dul le próiseas láimhseála gearán an BAI, ba cheart don bhreathnóir nó don éisteoir a ghearán a chur faoi bhráid an chraoltóra ar an gcéad dul síos. Ní mór é sin a bheith déanta laistigh de 30 lá ó dháta an chraolta.

Mura bhfuil breathnóir nó éisteoir sásta leis an bhfreagra a fuair sé/sí ón gcraoltóir nó murar thug an craoltóir freagra laistigh den tréimhse a shonraítear ina gCód Cleachtais um Láimhseáil Gearán (21 lá tar éis an gearán a fháil de ghnáth), féadfaidh an breathnóir nó an t-éisteoir an gearán a chur faoi bhráid an BAI lena bhreithniú.

Agus gearáin á measúnú, agus ag tabhairt aird ar a chuid cód agus rialacha, breithníonn an BAI an bunábhar a chuireann na páirtithe ábhartha isteach agus an bunábhar craolacháin. Is ag leibhéal an Choiste Feidhmiúcháin a mheasúnaítear gearáin nó is é an Coiste um Chomhlíonadh san Údarás a mheasúnaíonn iad.

Tar éis breithniú a bheith déanta ar ghearán:

  • Seoltar cóip den chinneadh chuig an ngearánach agus chuig an gcraoltóir sula bhfoilsítear é.
  • Sa chás go seastar, go hiomlán nó i bpáirt, le gearán, craolfaidh an craoltóir lena mbaineann cinneadh an Choiste um Chomhlíonadh, má mheasann an Coiste um Chomhlíonadh go bhfuil sé cuí déanamh amhlaidh. D’fhéadfadh ainm an duine a rinne an gearán a bheith ar áireamh anseo. Déanfar é sin ag am atá gar don chraoladh bunaidh a ndearnadh an gearán ina leith. Is é an t-aon eisceacht air sin ná cásanna ina measann an Coiste um Chomhlíonadh go bhfuil sé míchuí an cinneadh a chraoladh.
  • Sa chás go meastar gearán a bheith réitithe nó diúltaithe, tá an Coiste um Chomhlíonadh sásta gur déileáladh leis an ábhar agus nach bhfuil aon bheart breise ag teastáil.
  • Dáiltear cinntí an BAI ar na meáin agus postáiltear iad ar shuíomh gréasáin an BAI, mura measann sé go bhfuil sé míchuí déanamh amhlaidh.
  • Tagann an próiseas chun deiridh tar éis don BAI an t-ábhar a bhreithniú agus a chinneadh a eisiúint.
  • Baineann cinntí leis an gceist ar chloígh nó nár chlóigh an clár nó an fógra leis na riachtanais ábhartha dlí agus na cóid agus na rialacha ábhartha craoltóireachta. Ní hionann na cinntí agus faomhadh nó tacaíocht a thabhairt do dhearcthaí aon pháirtí lena bhain an gearán agus ní thógann siad gach gné den ghearán a dhéantar san áireamh.