Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin foilsithe

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) na cinntí is déanaí ar ghearáin chraolacháin inniu (14.04.20)

Ag cruinnithe a reáchtáladh i mí Dheireadh Fómhair 2020 agus i mí Eanáir 2021, rinne Coiste um Chomhlíonadh an BAI breithniú ar deich gearán. Sheas siad le gearán amháin agus diúltíodh le naoi ngearán. Bhain na gearáin leis na craoltaí seo a leanas:

 • Today FM: The Last Word with Matt Cooper: 18 September 2020 (Seasadh)
 • Newstalk 106-108 FM: The Hard Shoulder: 16 June 2020
 • RTÉ News Now: Morning Ireland: 3 June 2020
 • RTÉ One: Bank of Ireland, Business Banking Begin Advert: 27 July 2020
 • Newstalk 106-108 FM: The Hard Shoulder: 13 July 2020
 • Newstalk 106-108 FM: Newstalk Breakfast: 11 July 2020
 • Beat 102-103 FM: Old Skool Sunday: 6 September 2020
 • Virgin Media One: News at 5.30: 17 August 2020
 • RTÉ 2: After School Hub: 22 October 2020
 • RTÉ One: Claire Byrne Live: 5 October 2020

Dhiúltaigh an Fóram Gearán Feidhmiúcháin do ocht ngearán tar éis dó iad a bhreithniú i mí Eanáir agus Feabhar 2021.

Tá sonraí faoi na cinntí sin go léir ar fáil lena n-íoslódáil anseo.

CRÍOCH

Do cheisteanna ó na meáin, déan teagmháil le DHR Communications: Tony Heffernan / Thelma Harris, Teil: 087-2399508 / 0830517622.

Do cheisteanna ar bith eile, déan teagmháil leis an BAI ar 01 6441200 nó info@bai.

Nóta d’Eagarthóirí

Faoin Acht Craolacháin 2009, is féidir le breathnóirí agus le héisteoirí gearán a dhéanamh faoi lánas craolacháin a mheasann siad nach bhfuil ag teacht le cóid chraolacháin agus rialacha craolacháin an BAI. Ar aon dul le próiseas láimhseála gearán an BAI, ba cheart don bhreathnóir nó don éisteoir a ghearán a chur faoi bhráid an chraoltóra ar an gcéad dul síos. Ní mór é sin a bheith déanta laistigh de 30 lá ó dháta an chraolta.

Mura bhfuil breathnóir nó éisteoir sásta leis an bhfreagra a fuair sé ón gcraoltóir nó murar thug an craoltóir freagra laistigh den tréimhse a shonraítear ina gCód Cleachtais um Láimhseáil Gearán (21 lá tar éis an gearán a fháil de ghnáth), féadfaidh an breathnóir nó an t-éisteoir an gearán a tharchur chuig an BAI lena bhreithniú.

Agus gearáin á measúnú aige, agus ag tabhairt aird ar a chuid cód agus rialacha, breithníonn an BAI an bunábhar a chuireann na páirtithe ábhartha isteach agus an bunábhar craolacháin. Is ag leibhéal an Choiste Feidhmiúcháin a mheasúnaítear gearáin nó is é an Coiste um Chomhlíonadh san Údarás a mheasúnaíonn iad.

Tar éis breithniú a bheith déanta ar ghearán:

 • Seoltar cóip den chinneadh chuig an ngearánach agus chuig an gcraoltóir sula bhfoilsítear é.
 • Sa chás go seastar, go hiomlán nó i bpáirt, le gearán, craolfaidh an craoltóir lena mbaineann cinneadh an Choiste um Chomhlíonadh, má mheasann an Coiste um Chomhlíonadh go bhfuil sé cuí déanamh amhlaidh. D’fhéadfadh ainm an duine a rinne an gearán a bheith ar áireamh anseo. Déanfar é sin ag am atá gar don chraoladh bunaidh a ndearnadh an gearán ina leith. Is é an t-aon eisceacht air sin ná cásanna ina measann an Coiste um Chomhlíonadh go bhfuil sé míchuí an cinneadh a chraoladh.
 • Sa chás go meastar gearán a bheith réitithe, tá an Coiste um Chomhlíonadh sásta gur déileáladh leis an ábhar agus nach bhfuil aon bheart breise ag teastáil.
 • Dáiltear cinntí an BAI ar na meáin agus postáiltear iad ar shuíomh Gréasáin an BAI, mura measann sé go bhfuil sé míchuí déanamh amhlaidh.
 • Tagann an próiseas chun deiridh tar éis don BAI an t-ábhar a bhreithniú agus a chinneadh a eisiúint.
 • Baineann cinntí leis an gceisteanna ar chloígh nó nár chlóigh an clár nó an fógra leis na riachtanais ábhartha agus na cóid agus na rialacha chraoltóireachta. Ní hionann na cinntí agus faomhadh nó tacaíocht a thabhairt do dhearcthaí aon pháirtí lena bhain an gearán agus ní thógann siad gach gné den ghearán a dhéantar san áireamh.