Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin foilsithe

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) na cinntí is déanaí ar ghearáin chraolacháin inniu (15 Meán Fómhair).

Bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh sa BAI deich ngearán ag cruinnithe a cuireadh ar siúl i mí na Bealtaine agus i mí an Mheithimh 2016. Díobh sin, seasadh nó seasadh i bpáirt le trí ghearán agus diúltaíodh do seacht gearán.

Bhain na gearáin ar bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh iad le cláir a craoladh ar RTÉ One TV, Sunshine 103.8 agus ar TV3.

Bhain na gearáin leis na craoltaí seo a leanas:-

Seasadh an Gearán

 • TV3: ‘The Power to Power Ourselves’ (Fógrán): 10ú Eanair 2016
 • RTÉ One TV: ‘The Power to Power Ourselves’ (Fógrán): 16ú Eanair 2016
 • Sunshine 106.8: Two’s Company (Fógrán): 16ú Feabhra 2016

Diúltaíodh don Ghearán

 • RTÉ One TV: Ireland’s Great Wealth Divide: 21ú Meán Fómhair 2015
 • RTÉ One TV: Prime Time: 3ú Nollaig 2015 (2 ghearán)
 • RTÉ One TV: The Late Late Show: 22ú Eanair 2016
 • TV3: TV3 Leaders’ Debate: 11ú Feabhra 2016
 • RTÉ One TV: The Late Late Show: 19ú Feabhra 2016 (2 ghearán)

Tá sonraí faoi na cinntí sin go léir ar fáil lena n-íoslódáil anseo (Béarla).

Dhiúltaigh an Fóram Gearán Feidhmiúcháin do 16 ghearán tar éis dó iad a bhreithniú.

CRÍOCH

Ceisteanna ó na Meáin le cur ar: Tony Heffernan / Catherine Heaney DHR Communications 01 4200580/ 087 2399508/ 087 2309835

Nóta d’Eagarthóirí Faoin Acht Craolacháin 2009, is féidir le breathnóirí agus le héisteoirí gearán a dhéanamh faoi lánas craolacháin a mheasann siad nach bhfuil ag teacht le cóid chraolacháin agus rialacha craolacháin an BAI. Ar aon dul le próiseas láimhseála gearán an BAI, ba cheart don bhreathnóir nó don éisteoir a ghearán a chur faoi bhráid an chraoltóra ar an gcéad dul síos. Ní mór é sin a bheith déanta laistigh de 30 lá ó dháta an chraolta.

Mura bhfuil breathnóir nó éisteoir sásta leis an bhfreagra a fuair sé ón gcraoltóir nó murar thug an craoltóir freagra laistigh den tréimhse a shonraítear ina gCód Cleachtais um Láimhseáil Gearán (21 lá tar éis an gearán a fháil de ghnáth), féadfaidh an breathnóir nó an t-éisteoir an gearán a tharchur chuig an BAI lena bhreithniú.

Agus gearáin á measúnú aige, agus ag tabhairt aird ar a chuid cód agus rialacha, breithníonn an BAI an bunábhar a chuireann na páirtithe ábhartha isteach agus an bunábhar craolacháin. Is ag leibhéal an Choiste Feidhmiúcháin a mheasúnaítear gearáin nó is é an Coiste um Chomhlíonadh san Údarás a mheasúnaíonn iad.

Tar éis breithniú a bheith déanta ar ghearán:

 • Seoltar cóip den chinneadh chuig na páirtíthe atá i gceist i.e. an gearánach agus an craoltóir sula bhfoilsítear agus sula ndáiltear ar na meáin é.
 • Sa chás go seastar, go hiomlán nó i bpáirt, le gearán, craolfaidh an craoltóir lena mbaineann cinneadh an Choiste um Chomhlíonadh, má mheasann an Coiste um Chomhlíonadh go bhfuil sé cuí déanamh amhlaidh. D’fhéadfadh ainm an duine a rinne an gearán a bheith ar áireamh anseo. Déanfar é sin ag am atá gar don chraoladh bunaidh a ndearnadh an gearán ina leith. Is é an t-aon eisceacht air sin ná cásanna ina measann an Coiste um Chomhlíonadh go bhfuil sé míchuí an cinneadh a chraoladh.
 • Sa chás go meastar gearán a bheith réitithe, tá an Coiste um Chomhlíonadh sásta gur déileáladh leis an ábhar agus nach bhfuil aon bheart breise ag teastáil.
 • Dáiltear cinntí an BAI ar na meáin agus postáiltear iad ar shuíomh gréasáin an BAI tar éis a sholáthraítear do na páirtíthe iad, ach amháin má mheastar go bhfuil sé míchuí é sin a dhéanamh.
 • Tagann an próiseas chun deiridh tar éis don BAI an t-ábhar a bhreithniú agus a chinneadh a eisiúint.