Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin foilsithe

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) na cinntí is déanaí ar ghearáin chraolacháin inniu (26 Aibreán).

Bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh sa BAI seacht ngearán ag cruinnithe a cuireadh ar siúl na mí Eanáir agus Márta 2017. Diúltaíodh do seacht ngearán.

Bhain na gearáin ar bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh iad le cláir a craoladh ar Newstalk 106-108FM, Today FM agus RTÉ One TV.

Diúltaíodh na gearáin leis na craoltaí seo a leanas:-

 • Newstalk 106-108FM: Newstalk Lunchtime: 10 Bealtaine 2016
 • Newstalk 106-108FM: Newstalk Breakfast: 21 Meán Fómhair 2016
 • Newstalk 106-108FM: High Noon: 4 Deireadh Fómhair 2016
 • Today FM: The Last Word: 4 Deireadh Fómhair 2016
 • RTÉ One TV: Six One agus Nine News: 29 Lúnasa agus 5 Meán Fómhair 2016

Tá sonraí faoi na cinntí sin go léir ar fáil lena n-íoslódáil anseo (Béarla).

Dhiúltaigh an Fóram Gearán Feidhmiúcháin do 12 ghearán tar éis dó iad a bhreithniú.

CRÍOCH

Ceisteanna ó na Meáin le cur ar: Sebastian Enke / Tony Heffernan, DHR Communications, Tel: 01-4200580 / 087-3239496 / 087-2399508

Nóta d’Eagarthóirí

Faoin Acht Craolacháin 2009, is féidir le breathnóirí agus le héisteoirí gearán a dhéanamh faoi lánas craolacháin a mheasann siad nach bhfuil ag teacht le cóid chraolacháin agus rialacha craolacháin an BAI. Ar aon dul le próiseas láimhseála gearán an BAI, ba cheart don bhreathnóir nó don éisteoir a ghearán a chur faoi bhráid an chraoltóra ar an gcéad dul síos. Ní mór é sin a bheith déanta laistigh de 30 lá ó dháta an chraolta.

Mura bhfuil breathnóir nó éisteoir sásta leis an bhfreagra a fuair sé ón gcraoltóir nó murar thug an craoltóir freagra laistigh den tréimhse a shonraítear ina gCód Cleachtais um Láimhseáil Gearán (21 lá tar éis an gearán a fháil de ghnáth), féadfaidh an breathnóir nó an t-éisteoir an gearán a tharchur chuig an BAI lena bhreithniú.

Agus gearáin á measúnú aige, agus ag tabhairt aird ar a chuid cód agus rialacha, breithníonn an BAI an bunábhar a chuireann na páirtithe ábhartha isteach agus an bunábhar craolacháin. Is ag leibhéal an Choiste Feidhmiúcháin a mheasúnaítear gearáin nó is é an Coiste um Chomhlíonadh san Údarás a mheasúnaíonn iad.

Tar éis breithniú a bheith déanta ar ghearán:

 • Seoltar cóip den chinneadh chuig an ngearánach agus chuig an gcraoltóir sula bhfoilsítear é.
 • Sa chás go seastar, go hiomlán nó i bpáirt, le gearán, craolfaidh an craoltóir lena mbaineann cinneadh an Choiste um Chomhlíonadh, má mheasann an Coiste um Chomhlíonadh go bhfuil sé cuí déanamh amhlaidh. D’fhéadfadh ainm an duine a rinne an gearán a bheith ar áireamh anseo. Déanfar é sin ag am atá gar don chraoladh bunaidh a ndearnadh an gearán ina leith. Is é an t-aon eisceacht air sin ná cásanna ina measann an Coiste um Chomhlíonadh go bhfuil sé míchuí an cinneadh a chraoladh.
 • Sa chás go meastar gearán a bheith réitithe, tá an Coiste um Chomhlíonadh sásta gur déileáladh leis an ábhar agus nach bhfuil aon bheart breise ag teastáil.
 • Dáiltear cinntí an BAI ar na meáin agus postáiltear iad ar shuíomh Gréasáin an BAI, mura measann sé go bhfuil sé míchuí déanamh amhlaidh.
 • Tagann an próiseas chun deiridh tar éis don BAI an t-ábhar a bhreithniú agus a chinneadh a eisiúint.
 • Baineann cinntí leis an gceisteanna ar chloígh nó nár chlóigh an clár nó an fógra leis na riachtanais ábhartha agus na cóid agus na rialacha chraoltóireachta. Ní hionann na cinntí agus faomhadh nó tacaíocht a thabhairt  do dhearcthaí  aon pháirtí lena bhain an gearán agus ní thógann siad gach gné den ghearán a dhéantar san áireamh.