Sonraí i dtaobh ciste €750,000 i gcomhair an raidió pobail arna bhfógairt ag Údarás Craolacháin na hÉireann

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (06.07.20) sonraí i dtaobh scéim maoiniúcháin i gcomhair earnáil craolacháin an raidió pobail go sonrach. Mar chuid den Scéim Fuaime agus Físe 4, cuirfear €750,000 san iomlán de mhaoiniú ar fáil i mbliana as an gCiste Raidió Pobail.

Tá an Ciste ar oscailt do sheirbhísí craolacháin fuaime pobail, pobail leasa agus pobail sainleasa atá ceadúnaithe ag BAI, agus don tseirbhís craolacháin fuaime sainleasa Chríostaí / reiligiúnaigh amháin. Is é aidhm an Chiste sochar sóisialta breise a bhaint amach don phobal trí thacaíocht airgeadais a sholáthar chun na stáisiún incháilithe a fhorbairt, is sochar a théann i bhfeidhm go dearfach ar a gcumas agus ar a n-inbhuanaitheacht. Is féidir sonraí na gcostas incháilithe a fháil i ndoiciméad treorach Chiste BAI, agus féadfaidh maoiniú a bheith san áireamh faoi chomhair an chostais ar an stáisiún a rith, ar oiliúint, ar mheantóireacht agus ar chláir a fhorbairt.

Beidh €40,000 ar a mhéad ar fáil i gcomhair seirbhísí craolacháin fuaime pobail, agus beidh €30,000 ar a mhéad ar fáil do stáisiúin pobail leasa / sainleasa. Is é Dé Céadaoin, 30 Meán Fómhair 2020 an spriocdháta i gcomhair iarratas agus ceadaítear aon iarratas amháin in aghaidh an stáisiúin incháilithe.

Ba bhunmholadh de chuid an athbhreithnithe neamhspleách ar scéim Fuaime agus Físe 3 é Ciste Raidió Pobail a bhunú chun an earnáil a fhorbairt. Feidhmeoidh an beart maoiniúcháin ar bhonn trialach agus déanfar athbhreithniú air tar éis dhá bhliain.

Dúirt príomhfheidhmeannach BAI, Michael O’Keeffe: “Déanann gach ceann de na stáisiúin raidió atá incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar an mbabhta seo cion oibre nach beag i leith a bpobal agus a bpobal leasa faoi seach ar shlite éagsúla, lena n-áirítear scileanna a fhorbairt, rannpháirtíocht i gcláir, breis comhtháthaithe shóisialta agus chultúrtha a chumasú agus an éagsúlacht réigiúnach a chur chun cinn.’

“Tá stáisiúin raidió pobail á rith ag eagraíochtaí seachbhrabúsacha agus tuigeann BAI na deacrachtaí ó thaobh airgid de atá ag na stáisiúin sin agus, go háirithe, an leibhéal airde nach mór a thabhairt ar mhaoiniú a áirithiú i gcomhair líon foirne agus oibriú leanúnach na stáisiún. Féadfaidh sé sin tionchar a bheith aige ar a mhéad a chomhlíonann an stáisiún a chuspóirí ó thaobh sochair shóisialta de. Agus é sin á chur san áireamh, cuireadh an Ciste Raidió Pobail ar bun go sonrach chun an raidió pobail a fhorbairt. Tá súil againn go gcuideoidh an Ciste sin leis an éagsúlacht rannpháirtíochta sna stáisiúin sin a mhéadú, agus go gcruthófar dá thoradh sin ábhar craolta níos ilchineálaí agus go mbeidh rannpháirtíocht agus ionchuimsitheacht níos láidre ag an bpobal iontu. Tá súil againn leis go dtabharfaidh sé do na stáisiúin deis ar a bheith ag díriú ar acmhainn a mhéadú chun tacú le hinbhuanaitheacht níos mó.”

Is é an Ciste Raidió Pobail an dara tionscnamh atá fógartha ag BAI i mbliana faoin Scéim Fuaime agus Físe 4. An mhí seo caite (Mí an Mheithimh), rinne BAI €2.5m a leithdháileadh ar stáisiúin raidió tráchtála neamhspleácha faoin tionscnamh maoiniúcháin i leith COVID-19. Oibreoidh BAI babhta oscailte amach sa bhliain, ar bhreithnigh an tÚdarás a pharaiméadair le déanaí. D’fhonn leanúint de bheith ag soláthar tacaíochta do tháirgeoirí neamhspleácha ar fud táirgeadh closamhairc agus fuaime araon, beidh an babhta seo ar oscailt do stáisiúin teilifíse tráchtála, pobail agus seirbhíse poiblí, agus do tháirgeoirí neamhspleácha atá ag obair le stáisiúin raidió agus teilifíse tráchtála, pobail agus seirbhíse poiblí. Meastar go n-osclófar céim an iarratais i gcomhair an bhabhta seo i mí Mheán Fómhair. Fógrófar tuilleadh sonraí i dtaobh an bhabhta sin i ndeireadh mhí Iúil.

Is féidir tuilleadh sonraí i dtaobh an Chiste Raidió Pobail a fháil ar shuíomh Gréasáin anseo.

CRÍOCH

Ceisteanna ó na Meáin Chumarsáide: Thelma Harris / Joanne Ahern, DHR Communications. Teil: 083-0517622 / 087-9881837.

Gach ceist eile: BAI, 01-6441200.