Socrúcháin arna ndámhachtain do chúigear iriseoirí nuacháilithe faoin gClár do Chéimithe le hIriseoireacht raidió

Socrúcháin arna ndámhachtain do chúigear iriseoirí nuacháilithe faoin gClár do Chéimithe le hIriseoireacht raidió

Scéim intéirneachta a bhfuil tacaíocht á fáil aici ó Údarás Craolacháin na hÉireann agus ó Learning Waves

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (19.09.19), i gcomhpháirtíocht le Learning Waves, na hiarrthóirí ar an gClár tionscnaimh do Chéimithe le hIriseoireacht a bhfuil éirithe leo. Tá an tionscnamh intéirneachta faoi íocaíocht á mhaoiniú ag an BAI agus tá Newstalk, Classic Hits, Clare FM, Galway Bay FM, agus Cork’s Red FM ag tacú leis. Tugtar deis leis do chéimithe le hiriseoireacht de chuid na bhforas tríú leibhéal ar bheith ina gcuid dhílis de sheomra nuachta raidió gnóthach. Beidh na céimithe ag obair in imeacht tréimhse cúig mhí le meantóir sannta ag an stáisiún chun sraith cúraimí a chur i gcrích, glacfaidh siad páirt i gcúrsaí saincheaptha de chuid Learning Waves, agus déanfaidh siad ábhar a tháirgeadh do lucht éisteachta a stáisiúin raidió.

Is iad an cúigear céimithe a bheidh ag glacadh páirte sa chlár tionscnaimh:
• Emma Hill, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach, a bheidh bunaithe in Cork’s Red FM
• Jenny Murphy Byrne, Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, a bheidh bunaithe in Classic Hits
• Niamh O’Reilly, Coláiste Breisoideachais Baile Formaid, a bheidh bunaithe in Newstalk
• Paul Hyland, Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, a bheidh bunaithe in Galway Bay FM
• Robyn Flanagan, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach, a bheidh bunaithe in Clare FM

Tá an tionscnamh á mhaoiniú ag an BAI trí dhámhachtain €22,000 do Learning Waves faoin Scéim Nuálaíochta Foghlama agus Forbartha Earnála ag an BAI. Ag caint dó ar an tionscnamh, dúirt príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keefe: “Tá ardáin éagsúla meán digiteach ar fáil i dtírdhreach na meán cumarsáide anois agus tá sé níos tábhachtaí ná mar a bhí sé riamh mar sin go soláthraíonn ár gcuid iriseoirí ábhar atá iontaofa, iomchuí agus barántúil d’ár lucht féachana agus éisteachta. Tá an-áthas ar an BAI tacú leis an tionscnamh seo, is tionscnamh trína gcumasaítear d’oideoirí, do chraoltóirí agus d’oiliúnóirí a bheith ag obair i gcomhar le chéile, trí oiliúint i leith scileanna praiticiúla agus taithí a sholáthar do chéimithe le hiriseoireacht.

“Tá sé d’uaillmhian againn go ndéanfaidh an clár conairí agus léargais isteach i ngairm bheatha san earnáil craolacháin a chur ar fáil do chéimithe, mar aon leis na naisc idir soláthraithe oideachais agus cleachtóirí sa tionscal a neartú: is réimse ríthábhachtach forbartha a shainaithnítear sa Straitéis maidir le Scileanna i gcomhair na hEarnála Closamhairc ag Crowe Howarth agus i dtuarascáil SPI Olsberg.”

Tá an clár á oibriú ag Learning Waves, is tionscnamh atá á stiúradh ag an tionscal, trína soláthraítear oiliúint do dhaoine san earnáil raidió tráchtála neamhspleách. Dúirt Teresa Hanratty, bainisteoir an tionscadail: “Tá an-lúcháir orainn mar gheall ar an gclár seo, mar go bhfuil sé ríthábhachtach daoine tréitheacha nua a fhorbairt agus a chothú ionas go mbeidh an earnáil inmharthana agus faoi rath. Is cur chuige nuálaíoch é i leith iriseoirí óga a earcú, a ionduchtú agus a fhorbairt i gcomhair na hearnála agus tá súil againn go mbeidh sé ina bhonn le conair inmharthana chun iriseoirí a earcú isteach sa tionscal. Tabharfar deis do chéimithe tríd an gclár ar iad féin a ullmhú don obair i dtimpeallacht shábháilte agus faoi threoir meantóra laistigh den stáisiún atá roghnaithe acu.

“Ní mór do Learning Waves, mar an soláthraí oiliúna i gcomhair an tionscail, cuir chuige nua nuálacha shaincheaptha a aimsiú chun daoine tréitheacha nua a fhorbairt i gcomhair an tionscail. Cuirtear an cur chuige nua sin ar fáil d’iriseoirí nua leis an gClár do Chéimithe le hIriseoireacht agus, le tacaíocht ó Údarás Craolacháin na hÉireann, beidh tionchar mór ag an gclár ar an earnáil.”

Roghnaíodh an cúigear craoltóirí agus céimithe rannpháirteacha tar éis próiseas iarratais ar cuireadh tús leis i mí na Bealtaine 2019. Fuarthas 14 cinn d’iarratais ó chraoltóirí agus 26 cinn d’iarratais ó mhic léinn. Cuireadh na hiarrthóirí is mic léinn ar ghearrliosta agus rinne painéal iondaithe de chuid an BAI, Learning Waves agus saineolaí seachtrach iad a chur faoi agallamh. Tosóidh na socrúcháin an 20 Meán Fómhair 2019.

CRÍOCH

Cuirtear fiosruithe ó na Meáin Chumarsáide go dtí:
BAI: Joanne Ahern / Tony Heffernan, DHR Communications, 01-4200580 / 087-9881837 / 087-2399508.
gClár do Chéimithe le hIriseoireacht: Teresa Hanratty, 087 417 3301

Nóta d’Eagarthóirí:
• Tá an Clár do Chéimithe le hIriseoireacht á oibriú ag Learning Waves trí dhámhachtain mhaoiniúcháin €22,000 faoi Scéim Nuálaíochta Foghlama agus Forbartha Earnála an BAI.
• Tá breis eolais i dtaobh na scéime le fáil ag www.learningwaves.ie/journalism-graduate-programme.