Seolann Údarás Craolacháin na hÉireann Scéim Cartlannúcháin 2

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann inniu (07.06.18) sonraí Scéim Cartlannúcháin 2, ar cuspóir di cabhrú le hoidhreacht na hÉireann a chaomhnú trí fhorbairt cultúir cartlannúcháin a spreagadh in earnáil chraoltóireachta na hÉireann.

Is é seo an dara cur amach den Scéim Cartlannúcháin a bheidh le seoladh ag Údarás Craolacháin na hÉireann agus oibreoidh sí go dtí deireadh 2022. Faoin Scéim bhunaidh, dámhadh breis is €5m de chistiú do 14 iarratasóir ar éirigh leo. Fuarthas aighneachtaí ó raon forleathan iarratasóirí, lena n-áirítear craoltóirí poiblí, tráchtála agus pobail; fógróirí; agus daoine agus forais atá inniúil ar obair a dhéanamh ar ábhar cartlannúcháin a mheastar a bheith luachmhar don Stát. Ar na tionscadail ar éirigh leo bhí soláthar cistiúcháin do TG4 chun digitiú a dhéanamh ar chláir nuachta agus cúrsaí reatha Gaeilge; do RTÉ chun cartlannú a dhéanamh ar Scannánaíocht Nuachta Teilifíse ó 1961-1969; d’Iontaobhas Radharc chun cartlannú a dhéanamh ar chláir roghnaithe ó 1964-1972 de réir ardghléine; agus d’ Institiúid Scannán na hÉireann chun athchóiriú a dhéanamh ar chnuasach de 200 fógra teilifíse Éireannach ó na 1960í go dtí na 1980í.

Ar na príomhchuspóirí atá le Scéim Cartlannúcháin 2 tá cur chuige comhtháite a fhorbairt i leith bunábhar clár a chartlannú; próisis agus formáidí stórála cuí a fhorbairt chun athchóiriú agus/nó stóráil ábhair thaifeadta a spreagradh agus cabhrú leis sin; agus socrú a dhéanamh chun go mbeidh rochtain thapa chruinn ar bhunábhar clár ag páirtithe leasmhara. Ina theannta sin, spreagfaidh Údarás Craolacháin na hÉireann forbairt comhpháirtíochtaí idir craoltóirí, forais nó pearsana aonair a bhfuil ábhar iomchuí ina seilbh is ábhar a chuireann cuspóirí Scéim Cartlannúcháin 2 chun cinn.

Dúirt Cathaoirleach Údarás Craolacháin na hÉireann, an tOllamh Pauric Travers: “Tá Údarás Craolacháin na hÉireann tiomanta do bhreis ábhair closamhairc atá iomchuí ó thaobh an chultúir de a bheith ar fáil do lucht féachana agus éisteachta in Éirinn. Is slí amháin é acmhainní cartlannúcháin a chur chun cinn ar a bhféadfaimid an cuspóir straitéiseach sin a chomhlíonadh. Aidhm eile atá ag an scéim ná oidhreacht na hÉireann a chosaint, agus déanfar, chun na críche sin, aird ar leith a thabhairt ar chartlannú bunábhair cláir ina gcaomhnaítear taifead stairiúil ar chultúr, oidhreacht agus thaithí na hÉireann. Áirítear air sin cláir agus scannánaíocht a bhaineann le cultúr agus beatha na hÉireann; leis an spórt; le ceol na hÉireann, leis an drámaíocht agus an tsiamsaíocht; le nuacht, cúrsaí reatha nó cláir faisnéise; le cláir do leanaí, agus le cláir sa Ghaeilge.”

Dúirt Príomh-Fheidhmeannach Údarás Craolacháin na hÉireann, Michael O’Keefe, ina theannta sin: “Tá sé á admháil go forleathan ag breis daoine anois go bhfuil cláir theilifíse agus raidió chomh tábhachtach céanna ó thaobh ár n-oidhreachta cultúrtha agus sóisialta de agus atá ábhar clóite atá i seilbh leabharlann nó déantáin atá le fáil in iarsmalanna. Is léir ón oiread iarratas a fuarthas faoin gcéad Scéim Cartlannúcháin go dtuigeann craoltóirí in Éirinn go rímhaith go bhfuil gá le bearta chun oidhreacht chraoltóireachta na hÉireann a chaomhnú.

“Trí bhíthin Scéim Cartlannúcháin 2, tá Údarás Craolacháin na hÉireann ag tnúth le bheith ag obair le craoltóirí agus le daoine eile chun cabhrú go héifeachtach le slánchoimeád, caomhnú agus athchóiriú oidhreacht chraoltóireachta na hÉireann ar mhaithe leis na glúinte atá romhainn.”

Osclófar an chéad bhabhta de Scéim Cartlannúcháin 2 i dtreo dheireadh mhí Iúil nuair a fhoilseofar Treoirlínte na Scéime agus foirm iarratais. Tá breis sonraí i dtaobh Scéim Cartlannúcháin 2 le fáil anseo.

CRÍOCH

Teagmhálaí: Joanne Ahern / Sebastian Enke, DHR Communications, Teil: 01-4200580 / 087-9881837 / 087-3239496.

Nótaí d’Eagarthóirí:

  • Faoi théarmaí an Achta Craolacháin, 2009, sanntar d’Údarás Craolacháin na hÉireann freagracht as scéim a fhoirmliú, a bhainistiú agus a riaradh chun cistiú a dhéanamh ar fhorbairt cur chuige chomhtháite i leith bunábhar clár a tháirgtear sa Stát a chartlannú. Bunaíodh an Scéim Cartlannúcháin faoi alt 154(1)(e) den Acht. Cisteofar Scéim Cartlannúcháin 2 trí chéatadán den Chiste Craolacháin bliantúil, dá bhforáiltear faoi Alt 157 den Acht. Táthar ag brath nach mbeidh an chionmhaireacht a leithroinnfear ar an gcartlannú níos mó ná 20% den mhéid iomlán a bheidh ar fáil as an gCiste Craolacháin in aon bhliain faoi leith.