Seolann Údarás Craolacháin na hÉireann comhairliúchán poiblí i dtaca leis an Straitéis athchóirithe um Sheirbhísí Craolacháin.

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) comhairliúchán poiblí inniu (24.04.18) i dtaca leis dréachtstraitéis athchóirithe um Sheirbhísí Craolacháin (BSS). Is é cuspóir an chomhairliúcháin fís an BAI don tírdhreach craolacháin a roinnt agus tuairimí na bpáirtithe leasmhara a fháil ar an bhfís seo agus roghanna d’fhorbairt amach anseo. Chomh maith leis sin, tugtar deis don phobal moltaí a thabhairt don Straitéis dheiridh.

Mar chuid den phróiseas a bhain le hathchóiriú a dhéanamh ar an straitéis reatha, choimisiúnaigh an BAI tuarascáil ar struchtúir, dinimic agus forbairtí an mhargaidh i dtaobh mheáin na hÉireann. Rinne an cuideachta taighde Mediatique an tuarascáil agus tá sí ar fáil ar shuíomh gréasáin an BAI chun eolas a chur ar fáil dóibh siúd ar mhaith leo moltaí a dhéanamh le linn an phróisis chomhairliúcháin. Úsáidfear freagraí a fuarthas ar an ngairm a rinne an BAI d’iarratais ó pháirtithe leasmhara chun seirbhísí nua craolacháin fuaime analógacha FM a sholáthar sa phróiseas freisin, gairm a rinneadh i mí an Mheithimh 2017.

Dúirt an tOllamh Pauric Travers, cathaoirleach an BAI an méid seo a leanas: “Cáipéis thábhachtach atá sa Straitéis um Sheirbhísí Craolacháin sa mhéid is go gcuireann sé creat ar fáil chun ceadúnú agus gníomhaíochtaí lena mbaineann de chuid an BAI a cheapadh.  Is í sprioc bhunaidh na Straitéise a chinntiú go bhfuil réimse éagsúil seirbhísí craolacháin ann atá oscailte agus iolraíoch le freastal ar an lucht féachana agus éisteachta in Éirinn.  Lárnach d’fhís an BAI tá rogha agus éagsúlacht don lucht féachana agus éisteachta agus an t-ionchas go ndéanfar freastal ar gach lucht féachana/éisteachta.  Cuirfidh sé creat ar fáil do thírdhreach na meán in Éirinn a léiríonn agus a chruthaíonn cé muid féin.”

Rinneadh suirbhé ar thomhaltóirí mar chuid de thuarascáil Mediatique chun eolas a fháil ar roghanna, ar iompar agus ar dhearcadh an tomhaltóra mar a bhaineann leis an margadh craolacháin. Léiríodh sna torthaí go mbíonn tomhaltóirí meán i mbun réimse leathan gníomhaíochtaí cé gurb iad an craoladh teilifíse agus an craoladh raidió an dá mheán is mó go fóill ó thaobh gníomhaíochta agus ama de.

Dúirt Michael O’ Keeffe, príomhfheidhmeannach an BAI an méid seo a leanas: “Bhí torthaí an tsuirbhé ríshuimiúil sa mhéid is gur leag siad ní ba mhó béime arís ar an gceist chasta a bhaineann leis an tomhaltas a dhéantar ar ábhar craolta in Éirinn. Mar sin féin, ba ábhar misnigh dúinn é gurb iad an teilifís agus an raidió na meáin is mó i measc na n-aoisghrúpaí ar fad go fóill. Bhí freagróirí sásta ar an iomlán leis an gcaoi a bhfeidhmíonn craoltóirí raidió agus teilifíse de chuid na hÉireann ach go bhféadfaí feabhas a chur ar an léiriú a dhéantar ar chultúr na hÉireann agus ar an éagsúlacht in Éirinn. Léiríodh freisin gur mhian leis an bpobal ábhar a rinneadh in Éirinn a fheiceáil. Tugadh aitheantas do na réimsí sin agus rinneadh gealltanas sa Ráiteas Straitéise 2017-2019 ina leith.

“Beidh deis ag an bpobal mór anois a dtuairimí maidir leis an Straitéis nua um Sheirbhísí Craolacháin a roinnt agus tá súil agam go dtapóidh na daoine sin a bhfuil tuairimí acu maidir leis an gceadúnú a dhéanfar ar sheirbhísí craolacháin in Éirinn amach anseo an deis agus go gcuirfidh siad moladh isteach mar bhonn eolais do chinneadh an Údaráis i dtaobh an doiciméid deiridh.”

Is é an spriocdháta do mholtaí mar fhreagra ar na ceisteanna a leagtar amach sa doiciméad comhairliúchán meán lae, Dé Máirt an 19 Meitheamh 2018.  Tá an doiciméad comhairliúcháin ar fáil ar shuíomh gréasáin an BAI anseo, mar a bhfuil eolas ar na roghanna atá ann i dtaca le moltaí a dhéanamh freisin .

CRÍOCH

Teagmháil: Tony Heffernan / Sebastian Enke, DHR Communications, Teil: 01-4200580 / 087-2399508 / 087-3239496

Nóta d’eagarthóirí:

  • Faoi Alt 26 (1) (a) den Acht Craolacháin 2009, tá ceanglas ar an BAI straitéis a ullmhú i dtaca le seirbhísí craolacháin a sholáthar sa Stát, de bhreis ar na seirbhísí sin a sholáthraíonn RTÉ agus TG4. Foilsíodh an Straitéis um Sheirbhísí Craolacháin reatha in 2012 tar éis comhairliúchán poiblí a dhéanamh agus leagtar amach ann cur chuige beartaithe an BAI i leith ceadúnú seirbhísí breise, agus creat chun sin a dhéanamh. Tá athrú suntasach tagtha ar thimpeallacht na meán ó 2012 i leith. Anuas air sin, d’fhoilsigh an BAI ráiteas straitéise don tréimhse 2017-2019.  Príomhrud is féidir a bhaint amach sa Ráiteas nua is ea “Straitéis um Sheirbhísí Craolacháin athbhreithnithe a fhorbairt agus a fhorfheidhmiú ina leantar ag éascú beartas agus pleananna ceadúnaithe dinimice agus a thacaíonn le cruthaitheacht agus nuálaíocht san earnáil closamhairc Ghaeilge agus i ngníomhaíochtaí ar fad an BAI”.
  • Rinne Kantar Media an suirbhé ar thomhaltóirí i mí Dheireadh Fómhair 2017 agus úsáideadh idir agallaimh ar líne agus ar an bhfón chun suirbhé a chur ar shampla de 1,515 duine fásta a bhí ina gcónaí in Éirinn. Rinneadh an suirbhé chun léargas a thabhairt ar phobal na hÉireann agus rinneadh an suirbhé a ualú ó thaobh aoise, inscne agus sciar margaidh na seirbhíse teilifíse.