Seolann Údarás Craolacháin na hÉireann comhairliúchán poiblí faoi athruithe molta chuig rialacha i dtaca le fotheidealú, Teanga Chomharthaíochta na hÉireann agus clostuairisc.

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) comhairliúchán poiblí inniu (13.06.18) i dtaca le hathruithe molta ar Rialacha Rochtana de chuid Údarás Craolacháin na hÉireann, a rialaíonn an méid fotheidealaithe, Teanga Chomharthaíochta na hÉireann agus clostuairisce a chaithfidh craoltóirí a chur ar fáil don phobal.

Is é is aidhm leis na rialacha tuiscint agus taitneamh a bhaineann daoine bodhra, daoine le deacrachtaí éisteachta, daoine dalla nó daoine caocha as an teilifís a mhéadú. Beidh an comhairliúchán ar oscailt go dtí an 27 Iúil 2018 agus tá freagraí á lorg ag Údarás Craolacháin na hÉireann ón bpobal i gcoitinne, ó ghrúpaí ionadaíocha agus ó chraoltóirí. Moltar na leasuithe tar éis gur críochnaíodh athbhreithniú reachtúil ar Rialacha Rochtana in 2017.

Dúirt an tOllamh Pauric Travers, cathaoirleach Údarás Craolacháin na hÉireann: Tá na Rialacha Rochtana i bhfeidhm ó 2005 agus chuir siad go mór le méadú rochtana ar agus taitneamh a bhaintear as seirbhísí teilifíse do spriocghrúpaí. Chuir forbairtí sa teicneolaíocht agus an t-athrú chuig teilifís digiteach in 2012 modhanna nua ar fáil chomh maith, lenar féidir le craoltóirí cláreagrú a chuir ar fáil do lucht féachana na hÉireann, a áiríonn daoine a bhaineann leas as seirbhísí rochtana. Mar sin féin, caithfimid ár ndícheall a dhéanamh tógáil ar an méid a baineadh amach go dtí seo.

Chinn an t-athbhreithniú a rinne Údarás Craolacháin na hÉireann mar chuid dá chomhairliúchán go leanann an fás ar líon agus réimse na seirbhísí rochtana a sholáthraítear do sheirbhísí teilifíse gach bliain. Tháinig feabhas freisin ar chaighdeán agus iontaofacht an tsoláthair seirbhíse rochtana sa tréimhse sin, ach tá dúshláin mhóra fós sa réimse seo.  Chinn an t-athbhreithniú go bhfuil na rialacha, ar an mórchuid, ag teacht leis an gcleachtas is fearr ag leibhéal Eorpach agus Idirnáisiúnta, agus cuir chuige nua ó údaráis eile ag cur bonn eolais faoi athruithe molta ar na Rialacha.

Dúirt Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach Údarás Craolacháin na hÉireann: Roimhe seo, chuimsigh na Rialacha Rochtana sprioc-réimsí a leag céatadán de na cláir ar cheart fotheidealú, Teanga Chomharthaíochta na hÉireann nó clostuairisc a bheith ar fáil dóibh ar gach cainéal teilifíse.  Moltar anois go socrófar sprioc-fhigiúir seachas raon.  Leagadh sprioc-fhigiúirí áirithe amach do na príomhchraoltóirí le haghaidh 2019 agus 2020, agus rachaidh Údarás Craolacháin na hÉireann i gcomhairle le craoltóirí i dtaca le spriocanna le haghaidh na tréimhse 2021–2023.

Cuimsíonn na dréachtrialacha dualgas molta freisin go gcuirfeadh TV3 Teanga Chomharthaíochta na hÉireann ar fáil, chun staid forbartha an chraoltóra agus an stádas a tugadh don teanga seo san Acht um Teanga Chomharthaíochta na hÉireann 2017 a léiriú. Mar chuid de na hathruithe molta, beidh dualgas ar chraoltóirí Oifigeach Idirchaidrimh Rochtana a bheith acu chun sruth na teagmhála idir na stáisiúin agus úsáideoirí rochtana a fheabhsú.

Is féidir iontrálacha a dhéanamh trí r-phost, ar líne nó i gcóip chrua. Is féidir iontrálacha ar líne a dhéanamh trí shuíomh idirlín Údarás Craolacháin na hÉireann, trí r-phost chuig access@bai.ie nó le cóip chrua i scríbhinn chuig an Oifigeach Rochtana, Údarás Craolacháin na hÉireann, 2-5 Plás Warrington, Baile Átha Cliath D02 XP29. Is é an 27 Iúil 2018 an spriocdháta d’iontrálacha. Tá cóipeanna de na dréachtrialacha agus tá leaganacha fuaime agus i dTeanga Chomharthaíochta na hÉireann den doiciméad comhairliúcháin ar fáil ar shuíomh idirlín Údarás Craolacháin na hÉireann anseo. Tá cóip den chomhairliúchán le fáil i mBraille arna lorg ó Údarás Craolacháin na hÉireann.

CRÍOCH.

Nóta d’eagarthóirí:

  • Faoin Acht Craolacháin, 2009, tá sé de dhualgas ar Údarás Craolacháin na hÉireann athbhreithniú a dhéanamh ar na Rialacha Rochtana gach dhá bhliain agus chuir athbhreithniú reachtúil suntasach ar na rialacha a rinneadh in 2017 bonn eolais faoi na hathruithe atá á moladh anois. Chuimsigh an próiseas athbhreithnithe scrúdú ar rialacha i dtíortha eile; taighde ar pháirtithe leasmhara; agallaimh le craoltóirí; chomh maith le hagallaimh agus ceardlanna le húsáideoirí rochtana agus a n-eagraíochtaí ionadaíocha.