Seolann Údarás Craolacháin na hÉireann comhairliúcháin phoiblí – Tuairimí á lorg ar An Iolracht sna Meáin Dréachtbheartas an BAI agus ar Dhréacht-Bheartas an BAI Maidir le Rialú agus Úinéireacht

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) comhairliúchán poiblí inniu (11.12.18), i dtaca leis An Iolracht sna Meáin Dréachtbheartas an BAI agus le Dréacht-Bheartas an BAI Maidir le Rialú agus Úinéireacht athbhreithnithe. Tá tuairimí ar an dá dhréachtcháipéis á lorg anois ó pháirtithe leasmhara agus ó bhaill an phobail a mbeidh acu go dtí an 30 Eanáir 2019 chun aighneachtaí a dhéanamh le hÚdarás Craolacháin na hÉireann.

 

An Iolracht sna Meáin Dréachtbheartas an BAI

Luaitear sa Mhisean i Ráiteas Straitéise Údarás Craolacháin na hÉireann 2017-2019 go ndéanfaidh Údarás Craolacháin na hÉireann “iolracht glórtha, dearcthaí, asraonta agus foinsí i meán shóisialta na hÉireann a chur chun cinn”. Is é príomhchuspóir Dréacht-Bheartas an BAI Maidir le Rialú agus Úinéireacht an chaoi a dtuigeann Údarás Craolacháin na hÉireann iolracht meán a leagan amach chomh maith leis an gcaoi a gcuirfidh sé creat ar raon leathan gníomhaíochta a dtugann Údarás Craolacháin na hÉireann fúthu chun iolracht meán a chur chun cinn agus tacú léi in Éirinn.

 

Cuireann an dréachtcháipéis beartais comhthéacs ar fáil do ról Údarás Craolacháin na hÉireann i ndáil le hiolracht meán; tugtar sainmhíniú ann ar iolracht meán agus leagtar amach ann an chúis a bhfuil sí tábhachtach; leagtar amach cuspóirí beartais; agus tugtar breac-chuntas ar na bearta a ghlacann agus a ghlacfaidh Údarás Craolacháin na hÉireann chun iolracht meán in Éirinn a chur chun cinn agus chun tacú léi.

 

Ag labhairt inniu dó ag seoladh an chomhairliúcháin, dúirt Michael O’Keeffe, príomhfheidhmeannach Údarás Craolacháin na hÉireann: “Tá cearta agus freagrachtaí speisialta ag na meáin agus tá ról lárnach acu i saoirse tuairimíochta a chleachtadh, dioscúrsa sibhialta a fhorbairt agus cleachtadh ceart agus cuí na héagsúlachta atá inár sochaí.  Sa chomhthéacs sin, cuireann iolracht meán go mór le sochaí dhaonlathach a fheidhmíonn go maith. Má bhíonn iolracht meán sláintiúil, cinntíonn sé fáil na saoránach ar réimse foinsí faisnéise, tuairimí agus guthanna agus laghdaíonn sé tionchar míchuí na meán agus eagraíochtaí nó daoine aonair polaitiúla, sóisialta agus tráchtála eile ar thuairimí an phobail a mhúnlú nó tionchar míchuí a bheith acu ar an bpróiseas polaitiúil. Cuireann saoirse agus fáil ar fhaisnéis le rannpháirtíocht éifeachtach saoránach sa phróiseas daonlathach.

 

“Tá éagsúlacht agus iolracht ina théama lárnach i Ráiteas Straitéise reatha Údarás Craolacháin na hÉireann le haghaidh 2017-2019. Sainaithnítear sa Straitéis roinnt cuspóirí faoin gceannteideal seo, lena n-áirítear éascú do mheascán glórtha, tuairimí agus foinsí nuachta agus cúrsaí reatha; táirgeadh agus infhaighteacht an ábhair arb ábhartha go cultúrtha é do luchtanna féachana/éisteachta Éireannacha a mhéadú; clárúchán den scoth sa Ghaeilge a chothú agus a chur chun cinn; agus tírdhreach a chothú sna meáin arb ionadaíoch agus inrochtana d’éagsúlacht sochaí na hÉireann é. Léirítear sa dréachtcháipéis atá á seoladh inniu na príomhchuspóirí seo.

 

Dréacht-Bheartas an BAI Maidir le Rialú agus Úinéireacht

Forbraíodh Beartas an BAI Maidir le Rialú agus Úinéireacht den chéad uair in 2001 agus rinneadh athbhreithniú air roinnt uaireanta, an tráth is déanaí in 2012. Úsáideann Údarás Craolacháin na hÉireann an beartas chun measúnú a dhéanamh ar ghnéithe úinéireachta agus rialaithe d’iarratais cheadúnais agus iarratais ábhartha ar athruithe ar úinéireacht agus rialú conraitheoirí reatha, mar shampla athruithe ar scairshealbha agus stiúrthóirí. Cuireann an beartas creat ar fáil do mheasúnú agus cinntí Údarás Craolacháin na hÉireann i ndáil leis an méid is féidir comhdhlúthú úinéireachta a cheadú. Chuige sin, leagtar amach sa bheartas, uasteorainn ar aon duine aonair nó grúpa daoine d’úinéireacht 25 faoin gcéad ar a mhéad a bheith acu de sheirbhísí tráchtála raidió faoi cheadúnas sa Stát.

 

Ag labhairt dó ag seoladh an chomhairliúcháin, dúirt Michael O’Keeffe, príomhfheidhmeannach Údarás Craolacháin na hÉireann: “Tá sé de chleachtas ag Údarás Craolacháin na hÉireann athbhreithniú a dhéanamh ar a bheartais ar bhonn tréimhsiúil. Dréachtaíodh an Beartas Maidir le Rialú agus Úinéireacht athbhreithnithe nua tar éis athbhreithniú ar an gcaoi ar fheidhmigh an beartas reatha i gcleachtas agus tar éis comhairliúchán dírithe le páirtithe leasmhara, a rinneadh go neamhspleách. Bunaithe ar thoradh an athbhreithnithe oibríochtúil agus an chomhairliúcháin le páirtithe leasmhara, moltar roinnt mionathruithe agus athbhreithnithe anois sa dréachtcháipéis beartais athbhreithnithe.

 

“Dearadh Beartas an BAI Maidir le Rialú agus Úinéireacht chun forbairt leanúnach a éascú ar earnáil chraolacháin inmharthana, inbhuanaithe agus éagsúil ina bhfuil iolracht agus úinéireacht lárnach.  Dearadh an beartas freisin chun soiléireacht agus cinnteacht a chur ar fáil i ndáil leis an gcur chuige rialála atá lena ghlacadh agus na rialacha a bheidh i bhfeidhm.  Ar an iomlán, creideann an tÚdarás go gcothromaíonn an cháipéis beartais athbhreithnithe riachtanais na hearnála craolacháin dúchais a bhíonn ag éabhlóidiú go leanúnach le riachtanais Údarás Craolacháin na hÉireann chun iolracht a chinntiú.

 

“Tá an Dréacht-Bheartas Maidir le Rialú agus Úinéireacht athbhreithnithe, mar aon leis an dréacht nua de An Iolracht sna Meáin, á gcur amach anois ar chomhairliúchán poiblí chun páirtithe leasmhara ar fad Údarás Craolacháin na hÉireann agus aon duine eile ar spéis leo an t-ábhar a chumasú, lena n-áirítear baill an phobail, le cur agus le tacú le forbairt na bpríomhréimsí beartais seo.”

 

CRÍOCH

 

 

 

 

 

 

Teagmháil: Tony Heffernan / Sebastian Enke, DHR Communications, Teil: 01-4200580 / 087-2399508 / 087-3239496

 

Nóta d’Eagarthóirí:

Tá an dá cháipéis comhairliúcháin ar fáil ar suíomh gréasáin Údarás Craolacháin na hÉireann ag www.bai.ie/ga/comhairliuchain agus leagtar amach iontu sraith ceisteanna ar a bhfuil Údarás Craolacháin na hÉireann ag lorg tuairimí páirtithe leasmhara.

 

Is féidir freagra ar cheann amháin nó gach ceann de na ceisteanna comhairliúcháin atá sna cáipéisí seo a chur san aighneacht. Ba cheart aighneachtaí a dhéanamh faoin 30 Eanáir 2019.  Is féidir freagraí a sheoladh ar ríomhphost chuig consultations@bai.ie nó is féidir foirm a chomhlánú ar líne ag www.bai.ie/ga/comhairliuchain. Is féidir aighneachtaí poist a sheoladh isteach chuig:

 

Comhairliúchán maidir le hÚinéireacht agus Rialú Údarás Craolacháin na hÉireann,

Údarás Craolacháin na hÉireann,

2-5 Plás Warrington,

Baile Átha Cliath 2,

D02 XP29.