Seolann Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) Cód Ginearálta maidir le Cumarsáid Tráchtála

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) a Chód Ginearálta athbhreithnithe maidir le Cumarsáid Tráchtála inniu (28.03.17), ina leagtar amach na rialacha nach mór do stáisiúin raidió agus teilifíse na hÉireann a chomhlíonadh fad is a bhaineann sé le fógraíocht, urraíocht, suíomh táirgí agus cineálacha eile cumarsáide tráchtála a chraoladh.

Tiocfaidh an Cód athbhreithnithe i bhfeidhm an 1 Meitheamh 2017. D‘fhorbair an BAI é i ndiaidh athbhreithniú reachtúil a rinneadh ar an gCód reatha agus comhairliúchán poiblí maidir le dréacht athbhreithnithe. I measc na rudaí nua a rinneadh san athbhreithniú is déanaí seo tá rialacha maidir le cumarsáid tráchtála le haghaidh seirbhísí agus táirgí airgeadais; agus soiléire níos fearr á thabhairt maidir leis an idirdhealú idir urraíocht agus suíomh táirgí.

Ag labhairt dó ag seoladh an Chóid Ghinearálta athbhreithnithe ar Chumarsáid Tráchtála, dúirt an tOllamh Pauric Travers, Cathaoirleach an BAI,: “I rith an chomhairliúcháin phoiblí a bhí ar siúl mar chuid de phróiseas an athbhreithnithe reachtúil, fuair an BAI aiseolas fiúntach ó raon páirtithe leasmhara in earnáil an chraolacháin chomh maith le hionadaithe eile gnó, agus tá go leor den aiseolas sin léirithe sa leagan deiridh den Chód, atáthar a sheoladh inniu. Fad is atá an tírdhreach craolacháin ag athrú an t-am ar fad, tá an BAI sásta go bhfuil an Cód sách láidir chun treoir agus soiléire a thabhairt do chraoltóirí sna blianta seo romhainn.”

Faoin gCód athbhreithnithe, tá ráitis rialála éigeantacha i bhfógraí raidió le haghaidh seirbhísí agus táirgí airgeadais eisiata ó nóiméadaíocht fógraíochta a ríomh, is é sin líon na nóiméad a cheadaítear do chraoltóirí a thabhairt d’fhógraíocht in aon uair an chloig amháin. Sainítear go soiléir freisin sa Chód an difríocht idir suíomh táirgí agus urraíocht: má tá táirge nó seirbhís ina gcuid de ghníomh an chláir, is ionann é agus suíomh táirge; má thaispeántar fógraí urraíochta nó tagairtí dóibh i rith cláir ach nach cuid den phlota nó d’insint an chláir iad, is ionann iad sin agus urraíocht.

Dúirt Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach an BAI: “Is é an aidhm atá leis an gCód athbhreithnithe ná muinín a thabhairt don phobal go bhfuil cumarsáid tráchtála ar an teilifís agus ar an raidió dleathach, cuibhiúil, ionraic, fírinneach, agus go dtugann sí cosaint dá leasanna. Tá sé beartaithe freisin soiléire agus cinnteacht níos fearr a thabhairt do chraoltóirí na hÉireann maidir leis na caighdeáin ba cheart dóibh a chur i bhfeidhm.”

Tá an Cód Ginearálta maidir le Cumarsáid Thráchtála ar fáil anseo.

CRÍOCH

Déan teagmháil le: Tony Heffernan / Sebastian Enke, DHR Communications, Tel: 01-4200580 / 087-2399508 / 087-3239496.

Nótaí d’Eagarthóirí:

  • Ullmhaíonn agus foilsíonn an BAI cóid chraolacháin do chraoltóirí, de réir mar a iarrtar sa dlí. Tugadh isteach Cód Ginearálta an BAI maidir le Cumarsáid Tráchtála in 2010 faoi Alt 42 den Acht Craolacháin 2009 d’fhonn fógraíocht, urraíocht, suíomh táirgí agus cineálacha eile cumarsáide tráchtála a rialú ar sheirbhísí craolacháin na hÉireann.  Tá feidhm leis an gCód maidir le gach craoltóir atá faoi dhlínse na hÉireann agus tháinig sé in ionad Cód Ginearálta Fógraíochta Choimisiún Craolacháin na hÉireann.
  • Éilítear in Alt 45(3) den Acht ar an BAI athbhreithniú a dhéanamh ar an tionchar a bhíonn ag cód craolacháin gach ceithre bliana. Cuireadh an t-athbhreithniú reachtúil i gcrích in 2015, á threorú ag athbhreithniú ar shonraí reatha BAI, ag athbhreithniú oibriúcháin ar éifeacht agus ar thionchar an Chóid, agus ag athbhreithniú dlínse agus dlíthiúil ar an gCód.
  • Ba é an príomhrud a fuarthas amach ón athbhreithniú reachtúil ná go raibh an Cód éifeachtach tríd is tríd agus gur tugadh urraim dá phrionsabail agus gur thuig daoine é. Tá roinnt réimsí, áfach, nach mór a bhreithniú agus a leasú. D’ullmhaigh an BAI Cód athbhreithnithe agus chuir sé ar chomhairliúchán poiblí é ó mhí Iúil go Meán Fómhair 2016.  Agus treoir aige ó na haighneachtaí a fuarthas sa chomhairliúchán, d’ullmhaigh an BAI Cód Ginearálta deiridh maidir le Cumarsáid Tráchtála, a foilsíodh inniu (28.03.17) agus a mbeidh éifeacht leis ón 1 Meitheamh 2017.
  • Tá an Cód ar fáil anseo ar shuíomh gréasáin an BAI bai.ie. Is féidir féachaint ar an Tuarascáil maidir le hÉifeacht an Chóid Ghinearálta maidir le Cumarsáid Tráchtála (2015) anseo, ina gcuimsítear na hathbhreithnithe oibriúcháin agus dlínse a rinneadh ar an gCód. Is féidir an dréacht-Chód a cuireadh amach i gcomhair comhairliúcháin a fháil anseo agus tá Ráiteas Torthaí ón gcomhairliúchán ar fáil anseo freisin.