Seolann BAI comhairliúchán poiblí ar Bheartas um Mheáin Pobail

Chuir Údarás Craolacháin na hÉireann tús le comhairliúchán poiblí inniu (18.03.21) ar a Dhréachtbheartas um Meáin Phobail. Tá sé i gceist leis an dréachtbheartas léiriú a thabhairt ar na meáin phobail in Éirinn na linne seo agus díríonn sé ar a phríomhthréithe agus ar a nádúr ar leith maidir le cuspóir, struchtúr agus aschur.

Chuir an tuarascáil, ‘Beartas um Meáin Phobail agus Rialúchán don Todhchaí’, a ndearna an BAI é a choimisiúnú anuraidh, bonn eolais faoin dréachtbheartas agus cuireann sé béim ar leith ar ábhar meáin pobail agus an tábhacht atá le próisis rialachais láidir don earnáil. Tá an cháipéis roinnte i sé chuid: 1) Meáin phobail a mhíniú; 2) Sochair sóisialta; 3) Ábhar cláir; 4) Úinéireacht, rialachas, agus bainistíocht; 5) Maoiniú agus airgeadas, agus 6) foireann agus oiliúint.

Agus é ag labhairt faoi, dúirt príomhfheidhmeannach BAI, Michael O’Keefe: “Tá 23 aschur meáin phobail nó meáin phobail sainspéise in Éirinn – raidió agus teilifís araon. Tá roinnt grúpaí raidió pobail uaillmhianacha ann freisin a bhí ag obair ar bhonn sealadach píolótach. Tá luach ábhar cláir  a léiríonn cleachtóirí meáin phobail sách aitheanta, agus tá meáin phobail in ann ionchur suntasach a thabhairt chun éagsúlacht a chinntiú i dtírdhreach iomlán na meán. Teastaíonn struchtúir agus cleachtais dhaingne oibríochtúil agus rialachais a bheith mar thaca do na meáin phobail chun go mbeidh siad inbhuanaithe agus go beidh siad in ann an méid is féidir leo a bhaint amach, agus tá gá ag an earnáil le tiomantas agus tacaíocht ó na páirtithe leasmhara ar fad, go háirithe óna gníomhaireachtaí Stáit agus na pobail ar a bhfreastalaíonn siad.

Lean sé air: “Tá an BAI tiomanta ar oibriú leis an earnáil chun a chinntiú go mbaineann sí amach an méid is féidir léi. Cuirfidh ár mBeartas um Meáin Phobail bonn eolais faoi gach gné dár n-obair maidir le meáin phobail, ar a n-áirítear ceadúnú agus oibríocht an Chiste Craolacháin. Ba mhian linn go mór mar sin cloisteáil ó pháirtithe a mbeadh suim acu anseo le linn an phróisis comhairliúcháin agus tugaimid cuireadh dóibh cáipéis an dréacht bheartais a athbhreithniú agus a gcuid tuairimí a chur in iúl.”

Is é an dáta deiridh d’aighneachtaí ná Déardaoin, 15 Aibreán 2021. Ba chóir freagraí a sheoladh trí r-phost chuig  lboyle@bai.ie nó tríd an bpost chuig an BAI, 2-5 Sráid Warrington, Baile Átha Cliath 2, D02XP29. 

Ina theannta sin tá an BAI ag óstáil ceardlann do pháirtithe leasmhara ar an gCéadaoin, 31 Márta chun an beartas atá molta a phlé. Is féidir tuilleadh sonraí maidir leis an gcomhairliúchán agus chun clárú i gcomhair na ceardlainne a fháil ar láithreán gréasáin an BAI anseo.

Déanfaidh an BAI gach aighneacht a fhaigheann siad a mheas chomh maith le torthaí na ceardlainne leis an aidhm an beartas deiridh a fhoilsiú níos deireanaí i mbliana.

CRÍOCH

Teagmháil meáin: Thelma Harris / Joanne Ahern, DHR Communications, Teil: 083-0517622 / 087-9881837.

Gach ceist eile: BAI, 01-6441200.

Nótaí chuig eagarthóirí:

  • Is féidir an tuarascáil ‘Beartas um Meáin Phobail agus Rialúchán don Todhchaí’ a fháil ar láithreán gréasáin an BAI.