Seolann an BAI Scéim Maoinithe um Thaighde sna Meáin 2019

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) eolas faoina Scéim Maoinithe um Thaighde sna Meáin 2019 inniu (17.04.19). Tá €50,000 ar an iomlán á chur ar fáil d’acadóirí, taighdeoirí agus gairmithe sa tionscal craoltóireachta/meán a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu chun togra(í) taighde a dhéanamh ar théamaí a bhaineann le hobair an BAI.

Tá sé mar aidhm ag an Scéim Maoinithe um Thaighde sna Meáin tacaíocht a thabhairt do thionscnaimh thaighde lena n-éascófar don BAI a ghníomhaíochtaí rialála a chur i gcrích agus freastal ar riachtanais lucht féachana agus éisteachta in Éirinn. Trí fheidhmiú na Scéime éascófar don BAI freisin naisc a fhorbairt agus a choinneáil le hinstitiúidí tríú leibhéal agus leis an earnáil craolacháin.

Cé go bhfáiltíonn an BAI roimh thograí taighde a dtacaíonn siad le haon ní nó gach ní de ghníomhaíochtaí rialála agus de chuspóirí straitéiseacha an BAI, tá spéis faoi leith ag an eagraíocht sna nithe seo a leanas in 2019:

 • Todhchaí thírdhreach na meán digiteach, lena n-áirítear An Treoir maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc agus an tionchar a mbeidh aici ar an gcomhthéacs digiteach i gcoitinne;
 • An Ghaeilge sa Chraoltóireacht;
 • An Éagsúlacht in Earnáil na Meán;
 • An Inscne in Earnáil na Meán;
 • Na Meáin agus an tSochaí:
  • Intleacht Shaorga agus conas í a rialú;
  • An Bhréagaisnéis i gcomhthéacs na hÉireann.

Dúirt Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach an Údaráis, ag trácht dó ar an seoladh: “Mar a leagtar amach i Ráiteas Straitéise 2017-2019, féachann an BAI le bheith ina ghlór údarásach ar chúrsaí na meán. Trí thacaíocht a thabhairt do thionscnaimh thaighde tríd an Scéim Maoinithe um Thaighde sna Meáin, tá sé mar aidhm ag an BAI díospóireacht a stiúradh ar chúrsaí a bhaineann le craoltóireacht. Táimid ag súil le hiarratais a fháil ina léirítear na téamaí a roghnaíodh i mbliana. Measaimid gurb iad seo na cinn is cuí i gcomhthéacs tacú le torthaí Ráiteas Straitéise an BAI 2017-2019 a bhaint amach.”

Tá tuilleadh eolais, lena n-áirítear treoir maidir leis an scéim maoinithe agus an fhoirm iarratais, ar fáil anseo. Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil ná 12 meán lae Dé Máirt, 25 Meitheamh 2019.

CRÍOCH

Teagmháil: Tony Heffernan / Sebastian Enke, DHR Communications, Teil: 01-4200580 / 087-2399508 / 087-3239496

Nótaí d’Eagarthóirí:

 • Tugann an BAI faoi thaighde cáilíochtúil, cainníochtúil agus/nó modhanna measctha agus déanann coimisiúnú air. Toisc go bhfuil sé mar aidhm leis an taighde faisnéis a thabhairt don BAI mar thaca lena fheidhmeanna reachtúla, samhlaítear gur dóigh gur tograí feidhmeacha seachas teoiriciúla a bheidh sna tograí a gheobhaidh maoiniú. Chuige sin, moltar go láidir d’iarratasóirí féachaint ar an gcreat reachtach ina bhfeidhmíonn an BAI, go háirithe, Ailt 26(2)(a), (2)(c) agus (2)(g) den Acht Craolacháin, 2009. Mairfidh tograí a mhaoineofar idir 3 agus 12 mhí. Féadfaidh iarratasóirí iarratas a dhéanamh ar thogra taighde amháin faoin Scéim.
 • Ar na hiarratasóirí incháilitheachta áireofar: Foireann iardhochtúireachta agus/nó acadúil in institiúidí tríú leibhéal ar mian leo tabhairt faoi thaighde; saor-thaighdeoirí; daoine aonair agus/nó eagraíochtaí sa tionscal craoltóireachta/meán ar mian leo tabhairt faoi thaighde; daoine aonair agus/nó foirne ó chomhairleachtaí taighde margaidh; daoine aonair sa tionscal craoltóireachta/meán atá ag tabhairt faoi thaighde mar chuid de chlár forbartha gairmiúil leanúnach atá ar bun acu; comhpháirtíocht comhdhéanta as aon cheann acu sin thuas.
 • Ní mór d’iarratasóirí a bheith ina nÉireannaigh nó náisiúnaigh nó cónaitheoirí de chuid an AE. Ní mór d’eagraíochtaí a bheidh ionchorpraithe in Éirinn nó san AE.
 • I gcás na n-iarratasóirí go léir, iarrfaidh an BAI go gcuirfear teistiméireachtaí ar fáil.