Seolann an BAI Scéim Chistiúcháin um Thaighde ar na Meáin 2016

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (an 30 Lúnasa 2016) sonraí faoin Scéim Chistiúcháin um Thaighde ar na Meáin 2016.

Cuirfear €50,000 ar fáil ar an iomlán do dhaoine acadúla, do thaighdeoirí agus do ghairmithe na meán atá incháilithe go cuí d’fhonn tionscnaimh thaighde ghearrthéarmacha a chur i gcrích ar théamaí ábharacha maidir le forbairtí a bhfuiltear ag súil leo san earnáil craolacháin agus ról an BAI maidir leis an méid seo.

Áirítear leis na téamaí taighde is díol spéise ar leith, arna shainaithint ag an BAI do scéim 2016:

  • Inscne sna meáin;
  • Na meáin chraolta agus an tsochaí;
  • An Ghaeilge agus na meáin chraolta;
  • Aon téama a thacaíonn le spriocanna agus cuspóirí straitéiseacha an BAI, mar a leagtar amach iad i Ráiteas Straitéiseach an BAI 2014-2016.

Agus é ag labhairt faoin seoladh, dúirt Príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’ Keeffe: “Tá taighde, atá maoinithe ag an BAI, ríthábhachtach maidir le gach gné dár gcuid oibre rialála a threorú agus a phleanáil agus is é seo an fáth gur cheadaigh an tÚdarás méadú 100% ar an méid tacaíochta a chuirtear ar fáil tríd an Scéim Chistiúcháin um Thaighde ar na Meáin i mbliana. Is í aidhm na Scéime nascanna idir an BAI, na hinstitiúidí tríú leibhéal agus an earnáil craolacháin a neartú agus bonn láidir fianaise a chur ar fáil dár bhfeidhm rialála agus cabhraíonn sí le riachtanais an lucht féachana agus éisteachta a chomhlíonadh.

“Cé go bhféachfaimid ar gach iarratas a mheasfar go gcomhlíonann sé Ráiteas Straitéiseach an BAI 2014-2016, tá spéis ar leith againn i dtionscnaimh a chuireann béim ar bhearnaí taighde maidir le hinscne agus na meáin; iad siúd a fhéachann ar cé acu an múnlaíonn craolacháin in Éirinn sochaí nua-aimseartha na hÉireann nó nach múnlaíonn agus an léiriú é ar shochaí na hÉireann nó nach ea.”

Tá tuilleadh eolais, treoirlínte maidir leis an scéim chistiúcháin agus an fhoirm iarratais ina measc, ar fáil anseo. Is é meánlae, Dé hAoine, an 14 Deireadh Fómhair 2016 an spriocdháta d’iarratas.

CRÍOCH

Iarratais meáin chuig:

Joanne Ahern / Sebastian Enke, DHR Communications, Teil: 01-4200580 / 087-9881837 / 087-3239496.

Nótaí d’Eagarthóirí:

  • Tugann an BAI faoi thaighde cáilíochtúil, cáinníochtúil agus/nó taighde modhanna measctha. Toisc gurb é cuspóir an taighde eolas a chur ar fáil don BAI chun tacú lena fheidhmeanna reachtúla, meastar gur dóchúil gur tionscnaimh de chineál feidhmeach seachas teoiriciúil a bheidh i gceist. Moltar d’iarratasóirí féachaint ar an gcreat reachtúil faoina bhfeidhmíonn an BAI, ach go háirithe, Ailt 26(2)(a), (2)(c) agus (2)(g) den Acht Craolacháin, 2009 chun na críche seo. Mairfidh na tionscnaimh mhaoinithe idir trí mhí agus dhá mhí déag. Is féidir le hiarratasóirí cur isteach ar thionscnamh taighde amháin faoin scéim.
  • Aírítear le hiarratasóirí incháilithe: Baill foirne acadúla agus/nó iardhochtúireachta in institiúidí tríú leibhéal is mian leo tabhairt faoi thaighde; saorthaighdeoirí; daoine aonair agus/nó eagraíochtaí in earnáil na meán/san earnáil chraolta is mian leo tabhairt faoi thaighde; daoine aonair agus/nó foirne ó shainchomhairleoireachtaí taighde margaidh; daoine aonair in earnáil na meán nó san earnáil chraolta atá ag tabhairt faoi thaighde mar chuid de chlár um fhorbairt ghairmiúil leanúnach; comhpháirtíocht le haon cheann den mhéid thuas.
  • Ní mór d’iarratasóirí a bheith ina nÉireannaigh nó ina náisiúnaigh nó cónaitheoirí Éireannacha nó AE. Ní mór d’eagraíochtaí a bheith corpraithe in Éirinn nó san AE.