Seolann an BAI comhairliúchán poiblí ar dhréacht den Chód Ginearálta maidir le Cumarsáid Tráchtála.

Ba cheart muinín a bheith ag an bpobal go bhfuil cumarsáid tráchtála ar an raidió is ar an teilifís dlíthiúil, cuibhiúil, macánta agus fíreannach, go gcosnaítear leasanna leanaí, is go bhfuil treoirlínte soiléire ag craoltóirí maidir leis an gcaighdeán atá i bhfeidhm. Sin a deir Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) tar éis comhairliúchán poiblí a sheoladh inniu (26.07.16) faoi dhréacht den Chód Ginearálta maidir le Cumarsáid Tráchtála.

Dúirt an tOllamh Pauric Travers, Cathaoirleach an BAI, inniu agus é ag caint ag an seoladh; “Léiríonn an Cód seo na rialacha a gcaithfidh cláracha raidió is teilifíse in Éirinn cloí leo, ó thaobh fógraíochta, urraíochta, suíomh táirgí agus cineálacha eile cumarsáide tráchtála.

“Tá na slite ina maoiníonn craoltóirí a gcuid tionscadal athraithe le roinnt blianta anuas, ó tugadh isteach cineálacha nua cumarsáide tráchtála agus ó tugadh an-suntas do rudaí ar nós urraíocht agus suíomh táirgí. Cuireann an cód ar shúile na gcraoltóirí cad iad na sainmhínithe is na heisiaimh a ghabhann leis na cineálacha éagsúla cumarsáide a íoctar astu.”

Cuireadh tús le Cód Ginearálta maidir le Cumarsáid Tráchtála an BAI i 2010 faoi Alt 42 den Acht Craolacháin 2009. Tugann Alt 45(3) den Acht ar an BAI athbhreithniú a dhéanamh ar thionchar cóid chraoltóireachta gach ceithre bliana. Críochnaíodh an t-athbhreithniú reachtúil i 2015, treoraithe ag athbhreithniú ar shonraí BAI a bhí ann cheana, athbhreithniú oibriúcháin ar éifeacht agus ar thionchar an Chóid, agus athbhreithniú dlínse agus dlí ar an gCód.

An rud is mó a tháinig chun solais san athbhreithniú reachtúil ná go bhfuil an Cód atá ann faoi láthair éifeachtach go ginearálta, go dtuigtear is go n-urramaítear a gcuid prionsabal, ach mar sin féin, nach foláir athmhachnamh agus leasú áirithe. Tá dréacht den Chód ullmhaithe ag an BAI atá bunaithe ar thorthaí an athbhreithnithe.

Dúirt Príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keeffe: “Is chun nach dtiocfaidh cumarsáid tráchtála isteach ar iomláine eagarthóireachta craoltaí atá an cód seo, ach córas de rialacháin fhónta a sholáthar do chraoltóirí, leis, a thuigfeadh lucht éisteachta is lucht féachana, is a mbeidh teacht orthu go furasta.

“Tá craolachán na cumarsáide tráchtála ag éabhlóid i gcónaí agus féachann an Cód seo leis na rialacha faoi mhodhanna fógraíochta a shoiléiriú do chraoltóirí, ach treoir a leagan amach freisin do thomhaltóirí i dtaobh an chaighdeáin ar féidir bheith súil leo i gcraoltaí den saghas sin.”

Tá dréacht den gCód ar fáil ar shuíomh idirlín an BAI www.bai.ie. Ní mór do chraoltóirí, do lucht féachana is éisteachta, is go deimhin, d’aon duine eile nó eagraíocht a bhfuil suim acu ann, freagairt don dréachtchód roimh nóin, Dé Máirt, 20ú de Mheán Fómhair. Is féidir iarratais a chur isteach le ríomhphost chuig gccc@bai.ie nó tríd an bpost.

Teagmháil; Joanne Ahern/ Sebastian Enke, DHR Communications, Fón: 01-4200580 / 087- 9881837 / 087 – 3239496