Éilíonn Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014 ar fhorais FOI an méid eolais is féidir a ullmhú agus a fhoilsiú ar bhealach oscailte agus inrochtana ar bhonn rialta lasmuigh de FOI, ag tabhairt aird ar phrionsabail oscailteachta, trédhearcacht agus freagracht mar atá leagtha amach in Ailt 8(5) agus 11(3) den Acht. Cuireann sé sin ar chumas taifid a fhoilsiú nó a thabhairt lasmuigh de FOI chomh fada is nach bhfuil cosc ar fhoilsiú nó ar rochtain a thabhairt de réir an dlí. Tiomnaíonn an scéim ar fhorais FOI eolas a chur ar fáil mar chuid dá gcuid gnáthghníomhaíochtaí gnó de réir na scéime seo.  

Tá a Scéim Foilsithe Saorála Faisnéise ullmhaithe ag an BAI de réir alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014 agus tá sé foilsithe anseo. Tá an scéim déanta suas de chatagóirí eolais le naisc le leathanach gréasáin ar leithligh a chuimsíonn an t-ábhar ábhartha faoi gach catagóir liostaithe. Murar féidir leat an t-eolas atá uait a fháil anseo nó in aon áit eile ar láithreán gréasáin an BAI is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an BAI ag comms@bai.ie.  Más rud é nach bhfuil an BAI ag cur an eolais ar fáil faoi láthair b’fhéidir gur mhaith leat Éileamh ar Shaoráil Faisnéise a dhéanamh.

Taifeadaí Nochtadh Saorála Faisnéise

I dtaca le riachtanais an Achta um Shaoráil Faisnéise (“FOI”) 2014, foilsíonn an BAI Taifead Nochtadh, ina bhfuil sonraí faoi gach iarratas neamhphearsanta a fuarthas faoin SF ó 2018 agus na cinntí a rinne an BAI mar fhreagairt ar na hiarrataí sin .

Tá an fhaisnéis seo a leanas i Taifeadaí Nochtadh Shaoráil Faisnéise: Uimhir iarratais um Shaoráil Faisnéise, an dáta a fuarthas, catagóir an iarratasóra, achoimre na hiarrata, dáta an chinnidh a seoladh agus toradh na hiarrata. Is féidir na taifeadaí nochtaithe a fháil anseo

Cé muid féin agus cad a dhéanaimid

Is é Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) rialtóir raidió agus teilifís neamhspleách na hÉireann.

Is iad príomhfheidhmeanna an Údaráis ná:

  • seirbhísí raidió agus teilifís a cheadúnú sa bhreis orthu siúd a chuireann RTÉ, TG4, Cainéal Thithe an Oireachtais agus Cainéal Scannán na hÉireann ar fáil
  • cóid agus rialacha craolacháin a dhéanamh
  • athbhreithniú ar fheidhmíocht RTÉ agus TG4 maidir lena gcuspóirí poiblí bliantúla luaite agus ar leordhóthanacht an mhaoinithe phoiblí atá ar fáil do Chraoltóireacht Seirbhíse Poiblí (PSB) nó a mhalairt chun a gcuid cuspóirí seirbhíse poiblí a bhaint amach 
  • maoiniú a chur ar fáil agus a dheonú do chláir agus do chartlannú ábhar cláir a bhaineann le cultúr, oidhreacht agus taithí na hÉireann faoin Scéim Maoinithe Craolacháin
  • monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh chraoltóirí ceadúnaithe lena gcuid conarthaí craolacháin faoi seach, agus lena gcóid agus a rialacha craolacháin ábhartha agus é sin a chur i bhfeidhm.
  • soláthar a dhéanamh ar ghearáin ó lucht féachana agus ó lucht éisteachta maidir le hábhar craolacháin ar sheirbhísí craolacháin uile na hÉireann agus socrú a dhéanamh fúthu  
  • tacú le forbairt na hearnála craolacháin, trí thaighde san áireamh, agus maoiniú a chur ar fáil d’fhorbairt earnála agus urraíocht ar imeachtaí a bhaineann leis na meáin.   
  • Tacú le tuiscint ar na meáin, ar a n-áirítear litearthacht thar raon earnálacha a chur chun cinn chun lucht féachana/éisteachta a chumhachtú leis na scileanna agus an saineolas chun meáin thraidisiúnta agus nua a thuiscint

Údarás, Coistí agus Feidhmeannas

Cuimsíonn an BAI an Bord (“An tÚdarás”) agus dhá choiste reachtúla – an Coiste um Dheonú Conarthaí agus an Coiste Comhlíonta. Tá buanchoiste ag an Údarás  (An Coiste FAR) chun maoirseacht a dhéanamh ar ábhair airgeadas, iniúchta agus riosca. Tacaíonn feidhmeannas an BAI le feidhmeanna an Údaráis, an Choiste um Dheonú Conarthaí agus an Choiste Comhlíonta a bhainistiú agus a riaradh. Tá sainchúram an BAI leagtha síos san Acht Craolacháin 2009

Cé mhéad a chaitheann muid agus céard air a gcaitheann muid é

Maoinítear an BAI trí thobhach a íocann craoltóirí seirbhísí poiblí agus conraitheoirí craolacháin ag leibhéal a bhfuil gá leis chun freastal ar chostais an BAI agus é i mbun a chuid feidhmeanna. Déanann an BAI buiséadú ar bhonn trí bliana agus ar bhonn bliantúil araon agus leithdháileann sé maoiniú do thionscadail atá ar aon dul leis na spriocanna ardleibhéil inár bpleananna oibre agus do ghníomhaíochtaí oibríochtúla a bhfuil gá leo chun oibríochtaí an BAI ó lá go lá a chur I gcrích chun a chinntiú go gcomhlíonann muid a gcuid oibleagáidí.     

Ráitis Airgeadais: Foilsíonn an BAI ráiteas ar chuntais bhliantúil ina thuarascálacha bliantúla. Is féidir na Ráitis Airgeadais a fháil ar an roinn fhoilseacháin den láithreán gréasáin.

An Coiste Airgeadais, Iniúchta agus Riosca: Déanann An Coiste Airgeadais, Iniúchta agus Riosca maoirseacht ar ghníomhaíochtaí airgeadais an BAI ar buanchoiste den Údarás é agus go bhfuil ball neamhspleách aige. Cinntíonn an coiste seo go bhfuil na srianta airgeadais inmheánacha atá ag an BAI éifeachtach agus go gcloíonn siad leis an gcleachtas airgeadais is fearr.

Caiteachas & Conarthaí os cionn €20k: Foilsíonn an BAI ‘Tuairisc Cheannaigh’ , ar bhonn ráithiúil a thugann sonraí ar chaiteachas agus gealltanais conartha atá ós cionn €20k agus freisin, ‘Tuairisc Phrasíocaíochtaí’  a thugann sonraí maidir le feidhmíocht BAI le freastal ar riachtanais riaracháin thar thréimhse íocaíochta 15 lá chuig soláthraithe ar idirbhearta tráchtála. Tá an BAI tiomanta ar gach iarracht a dhéanamh chun a gcuid soláthraithe a íoc go pras. Tá soláthraithe faoi réir théarmaí agus coinníollacha d’earraí agus do sheirbhísí.

Pá agus Caiteachas: Is iad rátaí caighdeánacha pá agus caiteachais na státseirbhíse a bhíonn i bhfeidhm ag an BAI.

Mar a dhéanaimid ár gcinntí

An tÚdarás & na Coistí  Is é an tÚdarás an príomhfhoras de chuid an BAI a dhéanann cinntí, agus tugann sé treoir straitéiseach don eagraíocht. Tá freagracht ar an gCoiste um Dheonú Conarthaí agus ar an gCoiste Comhlíonta maidir le gníomhaíochtaí oibríochtúla a chlúdaíonn ceadúnú agus comhlíonadh (amhail monatóireacht agus comhlíonadh) faoi seach.  Déanann an Coiste Airgeadais, Iniúchta agus Riosca maoirseacht ar ghníomhaíochtaí airgeadais  an BAI. Cuirtear cláir oibre agus miontuairiscí ar chruinnithe an Údaráis ar fáil go poiblí. Eisíonn an Coiste um Dheonú Conarthaí a chuid cinntí maidir le ceadúnas a bhronnadh. Foilsíonn an Coiste Comhlíonta a chuid cinntí maidir le gearáin.

Eolas a chuireann muid ar fáil go rialta

Tá an t-eolas a fhoilsíonn an BAI go rialta le fáil sa mhír fhoilseacháin den láithreán gréasáin seo. Tá an t-eolas catagóirithe agus cuimsíonn sé na hábhair;

Tá tuarascálacha bliantúla an BAI, a thugann sonraí ar ghníomhaíochtaí an BAI don bhliain roimhe sin agus ar na cuntais airgeadais don tréimhse sin sa mhír fhoilseacháin freisin.

Comhairliúcháin Phoiblí

Táimid tiomanta ar rannpháirtíocht a dhéanamh lenár bpáirtithe leasmhara agus aird a thabhairt ar a gcuid tuairimí agus a n-ionchur ar an mbealach a ndéanaimid a gcuid oibre ar a n-airítear dul i gcomhairle leo nuair a bhímis ag forbairt beartas nua nó ag déanamh athchóiriú ar bheartas reatha ar nós cód cláir nó an scéim mhaoinithe Fuaime & Físe nó nuair atáimid ag beartú réimse nua oibre, nó chun an bealach a ndéanaimid rud éigin a athrú.

Rochtain

Tá an BAI tiomanta go mbeadh gach duine in ann teacht ar eolas. Má theastaíonn tuilleadh cabhrach uait chun teacht ar aon cheann de na seirbhísí nó ar eolas a chuireann an BAI ar fáil déan clic theagmháil lenár nOifigeach Rochtana a thabharfaidh cúnamh duit. Oifigeach Rochtana: Roger Woods r-phost: info@bai.ie / teil: +353 1 644 1200