Tabharfaidh an BAI aird ar shonraí, ar eolas agus ar fhaisnéis agus leanfaidh sé lena chinntiú go gceadaíonn na próisis agus na gaolmhaireachtaí atá bunaithe aige rochtain ar eolas reatha agus beacht a chabhróidh leis a ról a chomhlíonadh.

Tiomantas an BAI

Tá an BAI tiomanta dá eolas agus dá shaineolas féin a fhorbairt a bheidh mar bhonn le agus a thacóidh le cinnteoireacht ar ardchaighdeán.

Glacann an BAI leis go mbaineann fíorthábhacht le  taighde sa chomhthéacs seo agus bíonn an taighde mar bhonn le cinnteoireacht atá eolasach agus fianaise-bhunaithe.  Ar aon dul le gníomhaíochtaí bailithe eolais eile, cosúil le comhairliúcháin phoiblí agus imeachtaí comhrá, cabhraíonn taighde le forbairt agus le hathbhreithniú ar ár gcóid ábhar, rialacha agus doiciméid bheartais eile.

Tá eolas le fáil maidir leis na cineálacha taighde atá déanta againn mar aon le liosta de na gníomhaíochtaí taighde reatha agus na gníomhaíochtaí taighde atá curtha i gcrích le fáil sa rannóg seo den láithreán gréasáin.

Back to top

Cineálacha Taighde

Baineann an BAI tairbhe as modhanna taighde éagsúla le linn dó a chuid oibre a chur i gcrích.  Roghnaítear an modh taighde is oiriúnaí i ndiaidh na riachtanas faisnéis, na gcostas agus na n-amfrámaí a chur sa mheá.

D’fhéadfadh go mbeadh na modhanna seo a leanas i measc mhodhanna taighde an BAI:

  • Taighde inmheánach (cosúil le hathbhreithnithe oibríochtúla, comhairliúcháin le páirtithe leasmhara agus leis an bpobal)
  • Comhpháirtíochtaí/Urraíocht a Fhorbairt
  • Gníomhaíochtaí sonracha taighde a choimisiúnú (cosúil le ceistneoirí, agallaimh aghaidh ar aghaidh, fócasghrúpaí etc).

Chomh maith leis sin, íocann an BAI síntiús le roinnt tuarascálacha taighde seachtracha cosúil le JNLR agus Nielsen.

Back to top

Gníomhaíochtaí Taighde Reatha (1)

BAI/Scoil Dlí Choláiste na Tríonóide Duais Aiste 2022

Foilseoidh Údarás Craolacháin na hÉireann, i gcomhpháirt le Scoil Dlí Choláiste na Tríonóide, aiste ar rialú an Aontais Eorpaigh ar na meáin chumarsáide a scríobhfaidh an scoláire is fearr a thugann faoin modúl Margadh Digiteach Aonair an AE:

I gcomhpháirtíocht le Scoil Dlí Choláiste na Tríonóide, tá aiste á foilsiú ag an BAI ar an ábhar a bhaineann le rialáil meán an AE a d’ullmhaigh an mac léinn is fearr atá ag tabhairt faoin modúl Margadh Aonair Digiteach an AE: Rialáil na meán mar chuid den chlár iarchéime LL.M i gColáiste na Tríonóide. Tá an tionscnamh seo deartha chun díospóireacht phoiblí faoi bheartas agus faoi chleachtas na meán a chur chun cinn. Díríonn aiste a bhuaigh 2022 ar Threoir AVMS in aois VSPanna agus ar chruthú ábhair ar líne. Scríobh Daniel Mooney é agus is é an Dr Ewa Komorek, ollamh cúnta, Coláiste na Tríonóide, a chuir in eagar é.

Media Regulation in Flux:  The AVMSD in the Age of VSPs and Online Content Creation

  • Daniel Mooney, LL.M (Coláiste na Tríonóide)

Is féidir cóip den aiste a fháil anseo (Béarla)

Tuairisc Nuachta Digití Reuters 2022

D’éascaigh an BAI rannpháirtíocht na hÉireann sa tionscadal taighde idirnáisiúnta seo mar chuid den obair atá ar bun aige ar iolracht na meán in Éirinn.    Chun an méid úsáide agus ab fhéidir a bhaint as na sonraí, d’oibrigh an BAI i gcomhar leis an Institiúid um Meáin agus Iriseoireacht na Todhchaí (FuJo) in DCU chun tuarascáil shonrach mhionsonraithe faoi chúrsaí in Éirinn a chur i dtoll a chéile.

D’éascaigh an BAI rannpháirtíocht na hÉireann sa tionscadal taighde idirnáisiúnta seo mar chuid den obair atá ar bun aige ar iolracht na meán in Éirinn.    Chun an méid úsáide agus ab fhéidir a bhaint as na sonraí, d’oibrigh an BAI i gcomhar leis an Institiúid um Meáin agus Iriseoireacht na Todhchaí (FuJo) in DCU chun tuarascáil shonrach mhionsonraithe faoi chúrsaí in Éirinn a chur i dtoll a chéile.

Is féidir cóip den Tuarascáil ar an Nuacht Dhigiteach ag Institiúid Reuters anseo.

Back to top

Gníomhaíochtaí Taighde Reatha (2)

Anailís ar riachtanais earnála 2015

Is comhfhiontar é seo idir Bord Scannán na hÉireann agus an BAI agus áirítear ann Straitéis Náisiúnta a chur le chéile a bhfuil sé mar aidhm léi scileanna agus buanna na ndaoine atá ag obair sa tionscal closamhairc (e.g. scríbhneoirí, léiritheoirí, aisteoirí) a fhorbairt.  Táthar ag súil go bhfoilseofar an tuarascáil dheiridh 2017.

JNLR 

Is comhthionscadal taighde leis an tionscal é JNLR (Comhthaighde Náisiúnta ar Lucht Éisteachta) atá á reáchtáil thar ceann thionscal raidió na hÉireann.

Is é an príomhchuspóir atá le suirbhé JNLR meastacháin iontaofa a sholáthar maidir le lucht éisteachta Raidió Náisiúnta, Réigiúnach agus Áitiúil, mar bhunús chun sceidil fógraíochta a phleanáil. Is é an cuspóir tánaisteach atá leis an suirbhé meastacháin maidir le lucht éisteachta raidió a sholáthar chun anailís/pleanáil clár a éascú.  Is ar bhonn ráithiúil a fhoilsítear tuarascálacha gach bliain.

Tá na heisiúintí meán agus na táblaí achomair eolais is déanaí le fáil anseo.

Back to top

Scéim Maoinithe um Thaighde sna Meáin

Soláthraíonn an Scéim Maoinithe um Thaighde sna Meáin maoiniú d’acadóirí chun taighde a bhaineann leis na meáin agus saincheisteanna a bhaineann leis an tionscal craolacháin a dhéanamh. Tá an scéim deartha chun freastal ar na nithe seo a leanas:

  • Naisc a fhorbairt agus a choinneáil idir an BAI, institiúidí tríú leibhéal agus an earnáil chraolacháin.
  • Tionscnaimh thaighde ar ardchaighdeán a thiomáint d’fhonn bonn láidir fianaise a chur ar fáil don timpeallacht rialála atá mar chuid d’obair an BAI.
  • Taighde a chur ar fáil lena n-éascófar don BAI freastal ar riachtanais lucht féachana agus éisteachta in Éirinn.

Ba é an coimisiún ba dhéanaí ná tionscadal ar an tábhacht atá leis na meáin chraolta do dhiaspóra na hÉireann, tionscadal atá curtha i gcrích ag Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach agus Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath.

Tá an taighde, a foilsíodh ag deireadh 2018, ar fáil anseo.

 

 

Back to top

Creat Sochair Shóisialta

“In 2019, d’aithin BAI, trína Phlean Gníomhaíochta um na Meáin Phobail, sraith gníomhartha a bhaineann le hinbhuanaitheacht na hearnála Meán Pobail a fheabhsú. Ceann de bhunghníomhartha an phlean ba ea go ndéanfadh BAI agus CRAOL Creat Sochair Shóisialta nua a fhorbairt agus a chur i ngníomh. Fostaíodh na comhairleoirí Nexus chun an creat sin a fhorbairt agus rinneadh sraith de mhodheolaíochtaí éagsúla a chur amach ar bhonn treorach i roinnt stáisiún raidió pobail le linn 2019 agus 2020. Rinne Grúpa Stiúrtha, ar a raibh baill de BAI, CRAOL agus Nexus, measúnú agus tuairisciú ar dhul chun cinn na hoibre allamuigh.

Aithnítear sa Chreat Sochair Shóisialta sochair éagsúla is féidir leis na stáisiúin a sholáthar do phearsana aonair, do rannpháirtithe, d’éisteoirí agus don phobal a ndéantar freastal orthu. Tá sochair shóisialta roinnte ina sé réimse agus ina dtáscairí. Is sraith straitéisí é “Measúnú a dhéanamh ar an mBuntáiste a bhaineann leis an Raidió Pobail, Sraith Straitéisí i gcomhair an Raidió Pobail” do stáisiúin chun gnéithe den Chreat agus modheolaíochtaí a chur i ngníomh agus iad bunaithe ar a dtosaíochtaí agus a n-acmhainní.

In “Cur Chuige um Shochair Shóisialta a thabhairt isteach i gcomhair an Raidió Pobail – Coimre Scéalta”, cuirtear i gcuntas na modheolaíochtaí nua a ndearnadh iniúchadh orthu mar chuid den tionscnamh agus cuirtear é sin chun feidhme ar fud na hearnála raidió pobail. Soláthraítear leis an gCreat creat láidir agus modheolaíochtaí gaolmhara do Raidió Pobail na hÉireann chun an sochar sóisialta praiticiúil a chuireann stáisiúin ar fáil a mheas agus a léiriú.”

Back to top

Gníomhaíochtaí Taighde a Cuireadh i gCrích Roimhe Seo

Tar éis dó gníomhaíocht taighde ar bith a chur i gcrích, foilsíonn an BAI torthaí an taighde sin, lena n-áirítear na tuarascálacha a bhaineann leis, ar rannán ‘foilseacháin’ den suíomh gréasáin seo. Is éard atá sa mhéid seo a leanas ná liosta de na tuarascálacha is déanaí a foilsíodh (Béarla).

Back to top