Tabharfaidh an BAI aird ar shonraí, ar eolas agus ar fhaisnéis agus leanfaidh sé lena chinntiú go gceadaíonn na próisis agus na gaolmhaireachtaí atá bunaithe aige rochtain ar eolas reatha agus beacht a chabhróidh leis a ról a chomhlíonadh.

Tiomantas an BAI

Tá an BAI tiomanta dá eolas agus dá shaineolas féin a fhorbairt a bheidh mar bhonn le agus a thacóidh le cinnteoireacht ar ardchaighdeán.

Glacann an BAI leis go mbaineann fíorthábhacht le  taighde sa chomhthéacs seo agus bíonn an taighde mar bhonn le cinnteoireacht atá eolasach agus fianaise-bhunaithe.  Ar aon dul le gníomhaíochtaí bailithe eolais eile, cosúil le comhairliúcháin phoiblí agus imeachtaí comhrá, cabhraíonn taighde le forbairt agus le hathbhreithniú ar ár gcóid ábhar, rialacha agus doiciméid bheartais eile.

Tá eolas le fáil maidir leis na cineálacha taighde atá déanta againn mar aon le liosta de na gníomhaíochtaí taighde reatha agus na gníomhaíochtaí taighde atá curtha i gcrích le fáil sa rannóg seo den láithreán gréasáin.

Back to top

Cineálacha Taighde

Baineann an BAI tairbhe as modhanna taighde éagsúla le linn dó a chuid oibre a chur i gcrích.  Roghnaítear an modh taighde is oiriúnaí i ndiaidh na riachtanas faisnéis, na gcostas agus na n-amfrámaí a chur sa mheá.

D’fhéadfadh go mbeadh na modhanna seo a leanas i measc mhodhanna taighde an BAI:

  • Taighde inmheánach (cosúil le hathbhreithnithe oibríochtúla, comhairliúcháin le páirtithe leasmhara agus leis an bpobal)
  • Comhpháirtíochtaí/Urraíocht a Fhorbairt
  • Gníomhaíochtaí sonracha taighde a choimisiúnú (cosúil le ceistneoirí, agallaimh aghaidh ar aghaidh, fócasghrúpaí etc).

Chomh maith leis sin, íocann an BAI síntiús le roinnt tuarascálacha taighde seachtracha cosúil le JNLR agus Nielsen.

Back to top

Gníomhaíochtaí Taighde Reatha (1)

Suirbhé rianúcháin 2015

Chuir an BAI tús le gairid le próiseas chun suirbhé rianúcháin a bhunú chun eolas a sholáthar maidir le tuairimí/braistint an phobail maidir le craoltóireacht seirbhíse poiblí in Éirinn i dtéarmaí luacha agus tábhachta agus conas a éiríonn le seirbhísí craolacháin in Éirinn a gcuspóirí reachtacha agus rialála eile a sheachadadh.

Táthar ag súil go bhfoilseofar na torthaí 2017 agus 2018.

Tuairisc Nuachta Digití Reuters (Meitheamh 2017)

D’éascaigh an BAI rannpháirtíocht na hÉireann sa tionscadal taighde idirnáisiúnta seo mar chuid den obair atá ar bun aige ar iolracht na meán in Éirinn.    Chun an méid úsáide agus ab fhéidir a bhaint as na sonraí, d’oibrigh an BAI i gcomhar leis an Institiúid um Meáin agus Iriseoireacht na Todhchaí (FuJo) in DCU chun tuarascáil shonrach mhionsonraithe faoi chúrsaí in Éirinn a chur i dtoll a chéile.

Tá cóipeanna den tuarascáil le fáil anseo (Béarla).

Back to top

Gníomhaíochtaí Taighde Reatha (2)

Anailís ar riachtanais earnála 2015

Is comhfhiontar é seo idir Bord Scannán na hÉireann agus an BAI agus áirítear ann Straitéis Náisiúnta a chur le chéile a bhfuil sé mar aidhm léi scileanna agus buanna na ndaoine atá ag obair sa tionscal closamhairc (e.g. scríbhneoirí, léiritheoirí, aisteoirí) a fhorbairt.  Táthar ag súil go bhfoilseofar an tuarascáil dheiridh 2017.

JNLR 

Is comhthionscadal taighde leis an tionscal é JNLR (Comhthaighde Náisiúnta ar Lucht Éisteachta) atá á reáchtáil thar ceann thionscal raidió na hÉireann.

Is é an príomhchuspóir atá le suirbhé JNLR meastacháin iontaofa a sholáthar maidir le lucht éisteachta Raidió Náisiúnta, Réigiúnach agus Áitiúil, mar bhunús chun sceidil fógraíochta a phleanáil. Is é an cuspóir tánaisteach atá leis an suirbhé meastacháin maidir le lucht éisteachta raidió a sholáthar chun anailís/pleanáil clár a éascú.  Is ar bhonn ráithiúil a fhoilsítear tuarascálacha gach bliain.

Tá na heisiúintí meán agus na táblaí achomair eolais is déanaí le fáil anseo.

Back to top

Scéim Mhaoinithe um Thaighde sna Meáin

Soláthraíonn an Scéim Mhaoinithe um Thaighde sna Meáin maoiniú d’acadóirí chun taighde a bhaineann leis na meáin agus saincheisteanna a bhaineann leis an tionscal craolacháin a dhéanamh. Tá an scéim deartha chun freastal ar na nithe seo a leanas:

  • naisc idir an BAI, institiúidí tríú leibhéal agus an earnáil chraolacháin a fhorbairt agus a chothú
  • dlús a chur faoi thionscnaimh thaighde ar ardchaighdeán chun bonn fianaise láidir a sholáthar do thimpeallacht rialála obair an BAI
  • taighde a sholáthar a chabhróidh leis an BAI riachtanais lucht féachana agus lucht éisteachta na hÉireann a chomhlíonadh.

Ba é an coimisiún ba dhéanaí ná tionscadal ar ghannionadaíocht na mban ar an raidió in Éirinn, tionscadal ar thug Comhairle Náisiúnta na mBan in Éirinn agus Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath faoi.

Sa taighde sin, a foilsíodh i mí na Samhna 2015, taifeadtar na leibhéil reatha de rannpháirtíocht na mban i gcláir chúrsaí reatha raidió agus aithnítear saincheisteanna a thagann aníos ag leibhéal an léiriúcháin a d’fhéadfadh a bheith ag cur le leibhéil níos ísle rannpháirtíochta.

Iarrfaidh an BAI moltaí le haghaidh cistiú sna míonna le teacht.

Is féidir eolais faoi Scéim Mhaoinithe um Thaighde sna Meáin 2016 a fháil anseo.

Back to top

Tuarascálacha Taighde Curtha i gCrích Roimhe Seo

Tar éis dó gníomhaíocht taighde ar bith a cur i gcrích, foilsíonn an BAI torthaí an taighde sin, lena n-áirítear na tuarascálacha a chur leis an rannán ‘foilseacháin’ den suíomh Gréasáin seo. Is éard atá sa mhéid seo a leanas ná liosta de na tuarascálacha is déanaí a foilsíodh (Béarla).

Back to top