Níos mó ná €5.9m leithdháilte ar 122 tionscnamh faoin Scéim Fuaime agus Físe

Feictear ardú suntasach i líon na gclár ina bhfuil insint ban agus ina bhfuil mná i bpríomhróil chruthaitheacha sa bhabhta maoinithe is déanaí.

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann inniu (30.09.19) sonraí na ngradam maoinithe is déanaí faoin Scéim Maoinithe Craolacháin Fuaime agus Físe 3. Tar éis próiseas cuimsitheach measúnaithe, táthar tar éis maoiniú €5.9m a leithdháileadh ar 122 tionscnamh raidió agus teilifíse i mBabhta 33. San iomlán, fuair 27 tionscadal teilifíse breis agus €5.2m de mhaoiniú agus bronnadh €642k ar 95 tionscadal raidió.

Ar an mórgóir, mheall Babhta 33 236 iarratas ar mhaoiniú de bheagnach €16.6m. Tá cláir faisnéise fós ar an gcatagóir is mó ar a bhfuil tóir de réir na n-iarratas i gcomhair maoiniú raidió agus teilifíse, ach tugtar faoi deara mar sin féin go bhfuarthas líon maith iarratas i réimse na drámaíochta, na mbeochaintí, an oideachais agus na siamsaíochta.

Sa bhabhta seo, tugadh isteach critéar breise nua measúnaithe le haghaidh ‘scéalta ban’ d’fhonn níos mó guthanna agus scéalta mná a chur i láthair lucht féachana agus éisteachta na hÉireann agus measadh iarratais i ngach seánra in éadan an chritéir seo. Dá thoradh sin, , chuimsigh thart ar 70% de na tionscadail raidió agus gach aon tionscadal teilifíse ar moladh iad a mhaoiniú insint mhná go pointe áirithe. Léiríonn sé sin méadú ó bhabhtaí maoinithe eile agus is é a eascróidh as ná ábhair chláir níos éagsúla lena gcuirfear chun cinn guthanna agus scéalta na mban.

Anuas air sin, bhí ardú suntasach i ndámhachtainí maoinithe do thionscadail ina nglacann mná príomhróil chruthaitheacha mar gheall ar Bhabhta 33, i gcomparáid leis an mbabhta roimhe seo. Mar shampla, tháinig ardú 67% ar líon na dtionscadal teilifíse molta le haghaidh maoinithe a bhfuil stiúrthóir mná acu, tháinig ardú 50% orthu siúd a bhfuil scríbhneoir mná acu, tháinig ardú 56% orthu siúd a bhfuil stiúrthóir fótagrafaíochta mná acu, tháinig ardú 17% orthu siúd a bhfuil léiritheoir mná acu agus tháinig ardú 31% orthu siúd a bhfuil eagarthóir mná acu. Tháinig ardú 36% ar líon na dtionscadal raidió molta le haghaidh maoinithe orthu siúd a bhfuil léiritheoir mná acu, tháinig ardú 33% orthu siúd a bhfuil scríbhneoir mná acu, agus tháinig ardú 25% orthu siúd a bhfuil eagarthóir mná acu.

Áirítear ar chuid de na tionscnaimh shuntasacha a bhfuil tacaíocht á tabhairt dóibh sa bhabhta seo:

  • “Dóchas – A place of hope”, clár faisnéise trí chuid trína gcuirtear i láthair scéalta bhanphríosúnaigh na hÉireann, scéalta nár insíodh riamh, lena chraoladh ar Virgin Media One.
  • “Age is A Work of Art”, clár faisnéise breathnaitheach dátheangach le haghaidh TG4 lena léirítear an cineál saoil a bhíonn ag lucht na seanaoise in Éirinn san 21ú haois.
  • Clár faisnéise aon chuid darb ainm “Cold Case Collins”, lena ndéantar anailís ar mharú Mhicheáil Uí Choileáin in 1922, rud a chuir cor i gcúrsa stair na hÉireann agus a spreag argóintí teasaí atá fós beo, lena chraoladh ar RTÉ 1.
  • Clár trí chuid do pháistí darb ainm “A Handful of Women”, ina ligeann Great Gran don lucht féachana teacht isteach i mbosca na gcuimhní aici agus dul ar aistear siar chuig a hóige, áit a dtugann sí féin, Peggy Óg, faoi aistear spleodrach fionnachtana tríd an bhfeachtas le haghaidh cearta vótála do mhná in Éirinn, le haghaidh RTÉ Junior agus Chill.
  • Clár faisnéise, “The Curragh Wrens”, ina dtugtar guth na blianta fada i ndiaidh a mbáis do ghrúpa ban a díbríodh ón tsochaí in Éirinn sa 19ú haois, lena chraoladh ar KFM.
  • “Youthquake 2” ó WLR FM, tionscadal arb é is aidhm leis spéis daoine óga a chothú sa raidió, trína thabhairt orthu scripteanna agus snáitheanna scéil a fhorbairt le haghaidh drámaí raidió ar thopaicí amhail ólachán faoi aois, piarbhrú agus gnéasacht; agus trí pháirt a ghlacadh sa phróiseas taifeadta.
  • “New Drama Hour”, an dara sraith de chuid Near FM de sheacht gclosdráma – arna scríobh ag mná amháin – mar a n-insítear scéalta de chuid na mban ar éagsúlacht d’ábhair ón dúghreann go dtí tromcheisteanna reatha sochaí.
  • “Keywords”, tionscadal raidió de chuid RTÉ Raidió 1, trína gcuirfear ardán ar fáil do scríbhneoirí nua agus scríbhneoirí cruthaithe chun saothair chruthaitheacha a chur isteach.

Agus é ag labhairt faoi fhógra an mhaoinithe, dúirt Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach Údarás Craolacháin na hÉireann: “Tá áthas orainn an maoiniú a fhógairt inniu do 122 tionscadal raidió agus teilifíse, agus déanaim comhghairdeas leis na hiarrthóirí rathúla go léir. Léiríonn an tacar reatha de mholtaí caighdeán, éagsúlacht agus ilchineálacht an ábhair atá á léiriú faoin Scéim Fuaime agus Físe 3. Tá lúcháir orainn gurb é a d’eascair as tabhairt isteach an chritéir nua measúnaithe le haghaidh ‘scéalta ban’ ná méadú ar líon na n-iarratas a cuireadh isteach le haghaidh raidió agus teilifíse araon agus an fócas seo iontu, rud a chuirfidh níos mó scéalta de chuid na mban i láthair lucht éisteachta agus féachana na hÉireann.

“Is príomhghné de Phlean Gnímh Inscne Údarás Craolacháin na hÉireann é dul i ngleic leis an éagothroime inscne i róil cinnteoireachta cruthaitheachta sa tionscal closamhairc. Is ábhar misnigh é gur tháinig méadú freisin sa bhabhta maoinithe seo ar líon na ndeontas le haghaidh tionscadal ina bhfuil ról ceannais cruthaitheachta ag mná.”

Cuirfidh Údarás Craolacháin na hÉireann tús anois le hidirbheartaíocht conarthaí leis na hiarratasóirí ar éirigh leo. Tá liosta iomlán de na tionscadail ar fad ar tairgeadh maoiniú dóibh ar fáil lena íoslódáil anseo.

Tá tuilleadh faisnéise le fáil ar www.bai.ie.

CRÍOCH

 Teagmháil: Joanne Ahern / Sebastian Enke, DHR Communications, Teil: 01-4200580 / 087-9881837 / 087-3239496