Níos mó ná €5.8m leithdháilte ar 124 thionscadal faoin scéim Sound & Vision

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) sonraí inniu (12.07.16) faoin bpacáiste is déanaí moltaí faoin Scéim Sound & Vision, moltaí ar dhaingnigh an tÚdarás iad.

Ag teacht sna sála ar phróiseas mionsonraithe measúnachta, tá cistiú ar fiú €5.835m é leithdháilte anois ar 124 thionscadal. Den tsuim sin, leithdháileadh €5.22m ar 34 thionscadal teilifíse agus cuireadh €615,000 ar leataobh le haghaidh 90 tionscadal raidió. Fuarthas 257 n-iarratas ar chistiú an Babhta seo – arb é an 26ú Babhta faoin scéim – agus cistiú iomlán €21.1m á iarraidh iontu. B’ionann é sin agus méadú 36 iarratas ar an líon iarratas a fuarthas sa Bhabhta roimhe.

Agus cistiú iomlán €2.3m leithdháilte ar 18 dtionscadal teilifíse agus ar 64 thionscadal raidió sa seánra, is iad Cláir Faisnéise an fhormáid is mó tacaíocht i dtaca leis an líon tionscadal agus i dtaca leis an tsuim atá leithdháilte araon. Is iad Cláir Dhrámaíochta an dara formáid is mó tacaíocht, agus cistiú ar fiú beagán os cionn €2m é leithdháilte ar 12 thionscadal raidió agus naoi dtionscadal teilifíse. Ina theannta sin, leithdháileadh suim iomlán €552,000 ar 10 dtionscadal Siamsaíochta agus leithdháileadh suimeanna €502,000 agus €445,000 ar ocht dtionscadal Oideachais agus ar thrí thionscadal Beochana faoi seach.

Áirítear iad seo a leanas le roinnt tionscadal suntasach a bhfuiltear ag tacú leo sa bhabhta reatha:

  • I measc na gclár faisnéise a sholáthrófar thar roinnt cainéal poiblí, tráchtála agus pobail ar an teilifís, beidh gnéthionscadal ar Dhúnmharuithe Mhám Trasna (1882) ar TG4; clár ina bhféachfar ar aistear triúir óig agus iad ag athrú inscne, a chraolfar ar RTÉ 2; agus clár ina gcaithfear súil ar stair, ar oidhreacht agus ar chultúr Shráid na Beairice i gCorcaigh, a thaispeánfar ar Theilifís Pobail Chorcaí.
  • I measc na gclár faisnéise a sholáthrófar ar an raidió, beidh clár ar Dhún Mhic Aogáin i nDún Dealgan, a chraolfar ar LMFM; sraith gnéchlár gearr ar lúthchleasaithe faoi mhíchumas, a chraolfar ar Spin South West; agus clár ar Theach Solais Bhaile Choitín ar Raidió Pobail Eochaille.
  • I measc na 21 thionscadal drámaíochta a sholáthrófar thar raon cainéal poiblí, tráchtála agus pobail ar an raidió agus ar an teilifís, beidh scéinséir dúnmharaithe ceithre chuid a bheidh suite i saol an tionscail dhomhanda chógaisíochta, ar comhléiriú Éireannach / Ceanadach a chraolfar ar RTÉ 1 é; gnéchlár ar TV3 ar tharrtháil na mbanc arna léiriú ag an bhfoireann chéanna a bhí taobh thiar den scannán The Guarantee, rud ar chistigh an BAI é; agus clár drámaíochta ina n-inseofar scéal an Chogaidh Talún i Maigh Eo, a chraolfar ar Midwest Radio.
  • Chomh maith leis sin, bronnadh leithdháileadh suntasach cistiúcháin ar dhá shraith clár grinn lena mbaineann ardluach, is iad sin, Comedy Showhouse ar RTÉ Radio 1 agus You Couldn’t Make it Up ar Newstalk. Tá an dá chlár sa dara sraith.

Ag labhairt dó faoin bhfógairt, dúirt Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach an BAI: “Ó sheoladh na Scéime nua Cistiúcháin Chraolacháin – Sound & Vision 3 – go luath sa bhliain 2015, tá spriocdhátaí le haghaidh cúig bhabhta fógartha ag an BAI le linn na mblianta 2015 agus 2016, agus leithdháileadh táscach €4.75m ag gabháil le gach babhta. A bhuí leis an mbainistiú cúramach a rinneadh ar thacaí cistiúcháin agus ar thionscnaimh chistiúcháin ón BAI, tá áthas orainn go rabhamar in ann an leithdháileadh sin a mhéadú faoi níos mó ná €1m don bhabhta reatha.

Rud suntasach ba ea an líon iarratas rathúil raidió a fuarthas sa Bhabhta sin, agus an líon sin ag méadú ó 72 cheann go 90 ceann. Is dea-fhorbairt é sin agus léiríonn sé sin go mbíonn dea-thoradh ag teacht as an mbéim a chuirimid ar cháilíocht. Tríd is tríd, tá an pacáiste tionscadal ar bronnadh cistiú orthu an-leathan ó thaobh lánais, lucht féachana/éisteachta agus teanga de agus cuirfidh sé, dar liom, go mór le cáilíocht an lánais a bheidh ar fáil don lucht féachana/éisteachta in Éirinn.”

Cuirfidh an BAI tús le hidirbheartaíocht chonarthach le gach iarratasóir rathúil. Tá liosta iomlán de na tionscadail a bhfuil cistiú á thairiscint dóibh ar fáil le híoslódáil anseo.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, tabhair cuairt ar www.bai.ie.

CRÍOCH

Déan teagmháil le: Joanne Ahern / Sebastian Enke, DHR Communications, Teil.: 01-4200580 / 087‑9881837 / 087-3239496.