Muinín na hÉireann sa nuacht níos airde ná an mean idirnáisiúnta

D’aimsigh taighde idirnáisiúnta amach, a d’fhoilsigh Institiúid Reuters inniu (22.06.17) go bhfuil muinín níos airde in Éirinn sna meáin nuachta ná an meán idirnáisiúnta. Fuair an suirbhé amach go bhfuil muinín ag 47% d’fhreagróirí sna meáin nuachta, sin i gcomparáid le 41% go hidirnáisiúnta.

Idir an dá linn, dúirt beagnach cearthrú (24%) d’fhreagróirí suirbhé go domhanda go gceapann siad go ndéanann na meáin shóisialta jab maith ag roinnt na bhfíricí ón bhficsean, i gcomparáid le 40% de na meáin nuachta. In Éirinn, tá líon na ndaoine a chreideann go ndéanann na meáin shóisialta jab maith fiú níos airde, ag 47%. Tá an figiúir do na meáin shóisialta níos airde freisin i measc freagróirí Éireannacha, ag 28%.

Agus é sa séú bliain ar an bhfód, nochtann an Tuairisc ar Nuacht Dhigiteach a thagann amach go bliantúil ó Institiúid Reuters, leibhéil airde míshástachta go hidirnáisiúnta le caighdeán na nuachta, agus ar na meáin shóisialta ach go háirithe.

Seo é an tríú bliain gur maoinigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) cur isteach na hÉireann i dTuairisc Institiúid Reuters ar Nuacht Dhigiteach, mar pháirt dá gcuid oibre ar iolracht meán in Éirinn.

Bhí sonraí ag baint le hÉirinn curtha faoi thuairisc ní ba shonrúla agus ní ba bheaichte ar shonraí Éireannacha an tsuirbhé, déanta ag an Institiúid um Mheáin agus Iriseoireacht sa Todchaí (FuJo) ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus coimisiúnaithe ag an BAI. Bailíodh na sonraí don taighde idir Eanáir-Feabhra 2017, ag léiriú an fhráma ama céanna maidir le bailiú sonraí agus na blianta roimhe sin.

Seo a leanas roinnt príomhphointí ó na torthaí Éireannacha:

Na Meáin Shóisialta: Bhí Facebook (68%) agus YouTube (58%) chun cinn d’aon chuspóir mar bhrandaí meáin shóisialta sa bhliain 2017, i ndiaidh Twitter (23%), LinkedIn (20%), Instagram (24%) Snapchat (15%), Pinterest (14%) agus Google+ (8%). Úsáideann tomhaltóirí Éireannacha Twitter agus Snapchat níos mó ná an meán idirnáisiúnta agus úsáideann siad Instagram níos lú.

Ba é Facebook an t-ardán meáin shóisialta ba mhó don nuacht (41%), ina dhiaidh YouTube (18%), Twitter agus WhatsApp – iad araon ag 11%.

Aipeanna Teachtaireachtaí Príobháideacha: Ba é an t-athrú tomhaltais ba mhó ná úsáid na n-aipeanna teachtairachtaí príobháideacha, cuir i gcás WhatsApp agus Facebook Messenger, a úsáidtear in Éirinn níos mó ná go leor tíortha eile d’úsáid ghinearálta, in áit iad a úsáid don nuacht. Tá 40% d’fhreagróirí Éireannacha ag baint úsáide anois as WhatsApp, 37% a úsáideann  Facebook Messenger, agus 19% a úsáideann Viber.

Suim sa Nuacht / Ag Seachaint na Nuachta: Bhí suim sa nuacht ag tomhaltóirí Éireannacha ard ar bhonn leanúnach le trí bliain anuas. Dúirt 70% nó níos mó go raibh suim ollmhór nó suim mhór acu sa nuacht gach aon bhliain. Ag an taobh eile den speictream, ba chéatadán beag iad siúd nach raibh suim acu sa nuacht. Dar le tuairisc 2017 go bhfuil claonadh ann le daoine óga gan suim a bheith acu sa nuacht. Mar sin féin, dúirt 41% de thomhaltóirí Éireannacha nach seachnaíonn siad riamh an nuacht.

Éifeachtúlacht agus Rannpháirtíocht Pholaitiúil: Bhraith 54% de thomhaltóirí Éireannacha nuachta go raibh tuiscint mhaith acu ar chúrsaí polaitiúla. Mar sin féin, bhí beagnach 30% mí-ábalta méid a dtuisceana polaitiúla a mhaíomh, agus dúirt 16% nach raibh tuiscint mhaith acu ar chúrsaí polaitiúla na hÉireann. Ina theannta sin, bhraith 66% d’fhreagróirí nach raibh siad incháilithe chun páirt a ghlacadh sa pholaitíocht nó nach raibh siad in ann a gcumais sa réimse a mhaíomh.

Dúirt 32% d’fhreagróirí Éireannacha go leanann said ar a laghad polaiteoir amháin/ páirtí polaitiúil ar mheáin shóisialta. Tá seo níos ísle an meán 37% i sampla de sé thír – an Astráil, an Ghearmáin, Éire, an Spáin, an Ríocht Aontaithe agus Stáit Aontaithe Mheiriceá. Bhí an leibhéal ba airde díobh siúd ag leanúint polaiteora/ páirtí polaitiúla sna Stáit Aontaithe, ag 54%.

Digiteachas agus Traidisiúnachas: Is éard is digiteoirí ann ná iad siúd a fhaigheann an nuacht ar ghutháin chliste, taibléid agus ríomhairí. Úsáideann traidisiúnaithe don chud is mó nuachtáin, an raidió agus an teilifís. Sa bhliain 2017, thit Digiteoirí Éireannacha 4% go 23%, agus d’fhás Traidisiúnaithe 2% go 31%. D’ardaigh úsáideoirí measctha [Leath agus leath] 1% go 45%.

Acmhainní Nuachta: Léiríonn briseadh síos ar acmhainní na nuachta thraidisiúnta in Éirinn i 2017 gurb amhlaidh sin agus an meán idirnáisiúnta don chuid is mó, leis an eiseacht maidir le ceannas chraoltóir na seirbhíse poiblí. Dúirt 66% d’fhreagróirí go n-úsáideann said RTÉ mar phríomhacmhainn na nuachta thraidisiúnta, i gcomparáid leis an meán idirnáisiúnta de 49%.  Lean sé ar aghaidh maidir le láithreán gréasáin Nuacht RTÉ, a d’úsáid 34%, i gcomparáid le 20% sa mheán idirnáisiúnta. Ba é ábhar clóite an meán traidisiúnta ba mhó a maíodh, ag 70%. Léirigh na hAcmhainní Digiteacha ba mhó, The Journal.ie, Irish Independent Online agus RTÉ News Online, fás i gcomparáid leis an tréimhse roimhe seo leis The Journal.ie agus Irish Independent Online ag ardú araon ag seacht pointí céatadáin.

Ag Íoc as an Nuacht: Bhí toilteanas thomhaltóirí chun íoc as nuacht ar line ag 10% i 2017, ardú suntasach le dhá bhliain anuas. Tá claonadh níos mó ag tomhaltóirí óga íoc as nuacht, agus an grúpa is mó maidir leis sin ná aoisghrúpa 25-34 bliain d’aois. Ba iad an grúpa 45-54 a bhí an claonadh ba lú chun íoc as nuacht. Bhí meascán cúiseanna ann ag daoine a bhí toilteanach íoc as nuacht, le luach airgid an fachtóir ba mhó a luadh.

Dúirt Príomh-Fheidhmeannach an BAI, Michael O’Keefe: “Tá ag cur iolrachta de ghlóranna, tuairimí, agus acmhainní chun cinn sna meáin Éireannacha lárnach do mhisean an BAI, mar atá leagtha amach inár Ráiteas Straitéise nua 2017-2019. Tacaíonn taighde chomhaimseartha ar an tslí a mbíonn lucht féachana/éisteachta gníomhach leis an réimse mór ionaid agus acmhainní nuachta ar fáil sa lá inniu, le cuspóirí agus torthaí an Mhisin sin. Sa chomhthéacs seo, is bloc criticiúil tógála é tionscnamh taighde Reuters ar Nuacht Dhigiteach, sa méid a insíonn sé faoin scéal inniu, agus seans níos tábhachtaí fós, an treo ina bhfuilimd ag dul. Aithníonn an taighde seo na dúshláin chasta os comhair meáin thraidisiúnta gus fás na meán digiteach.”

Agus í ag caint ar thorthaí Éireannacha an tsuirbhé, dúirt an Dr Jane Suiter, stiúrthóir FuJo: “Tá an Tuairisc Éireannach ar Nuacht Dhigiteach deartha chun an éiceolaíocht nuachta in Éirinn a bhíonn ag síor-athrú, a ghabháil. Tá súil again go mbeidh seo ina bhunús eolais criticiúil d’acadóirí, úinéirí meán, iriseoirí agus iad siúd ag forbairt polasaithe.”

CRÍOCH

Fiosriúcháin ó na Meáin: Joanne Ahern / Sebastian Enke, DHR Communications, 01-4200580 / 087-9881837/ 087-3239496

Nótaí d’Eagarthóirí:

  • Is é an Tuairisc bhliantúil ar Nuacht Dhiguteach  ag Institiúid Reuters do Staidéar na hIriseoireachta ag Ollscoil Oxford an staidéar leanúnach is mó maidir le pátrúin tomhaltas nuachta, sa domhan.  Tá an tuairisc dhomhanda, ag clúdach 36 tír agus ag déanamh suirbhé ar 70,000, ar fáil inniu (22.06.16) www.digitalnewsreport.org.
  • Tá an tuairisc Éireannach urraithe ag Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) agus curtha le chéile ag an Institiúid um Mheáin agus Iriseoireacht sa Todhchaí (FuJo) ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU). Tá an tuairisc Éireannach ar fáil anseo.