Moltar rannchuidiú Údarás Craolacháin na hÉireann le hiarrachtaí maidir le comhionannas inscne san earnáil chlosamhairc i dtuarascáil

De réir measúnú a rinneadh idir páirtithe leasmhara, bhain BAI an chuid ba mhó de na haidhmeanna a bhí ina Phlean Gníomhaíochta Inscne amach

Rinne Údarás Craolacháin na hÉireann “dul chun cinn suntasach agus chuir sé go mór le daoine a spreagadh chun tionscnamh inscne a fhorbairt” san earnáil chlosamhairc. Is é sin a bhí le léamh i dtuarascáil nua a rinne measúnú ar Phlean Gníomhaíochta Inscne an rialaitheora chraolacháin. Sa tuarascáil sin, ‘Tuarascáil na bPáirtithe Leasmhara ar Phlean Gníomhaíochta Inscne Údarás Craolacháin na hÉireann’, déantar measúnú ar rannchuidiú an Údaráis le cothromas inscne mar chuid dá Phlean Gníomhaíochta Inscne. Leis an tuarascáil, cuirtear aiseolas ar fáil le haghaidh forbairt Straitéis Comhionannais, Éagsúlachta agus Cuimsithe. Ag bailiú tuairimí na bpáirtithe leasmhara, fuarthas amach mar chuid den tuarascáil gur bhain an tÚdarás an chuid ba mhó de na gníomhaíochtaí a leagadh amach ina phlean gníomhaíochta amach.

Forbraíodh Plean Gníomhaíochta Inscne an Údaráis in 2018 agus tá sé mar chuid dá thiomantas chun comhionannas inscne a chur chun cinn san earnáil chlosamhairc in Éirinn. Choimisiúnaigh an tÚdarás an tuarascáil agus thug Commsol fúithi ag cur agallamh ar dhaoine éagsúla a rinne ionadaíocht ar 27 eagraíocht a bhaineann le hobair an Údaráis. Áirítear leis an tuarascáil aiseolas ó pháirtithe leasmhara maidir leis an bPlean Gníomhaíochta Inscne; tuairimí maidir le héagsúlacht agus cuimsitheacht agus athbhreithniú ar threochtaí agus beartais idirnáisiúnta agus náisiúnta a bhaineann le comhionannas inscne, éagsúlacht agus cuimsitheacht. Cuirtear na saincheisteanna sin i gcomhthéacs athruithe leanúnacha ar reachtaíocht agus ar an gcreat rialaithe d’earnáil chlosamhairc na hÉireann. Rinneadh na hagallaimh idir Lúnasa agus Deireadh Fómhair 2021.

Cuirtear aiseolas agus moltaí ó na páirtithe leasmhara ar fáil faoi cheithre cholún gníomhaíochta laistigh den phlean gníomhaíochta: bailiú sonraí, taighde, forbairt tionscnamh inscne a spreagadh agus próisis cuntasaíochta a fheabhsú. Sonraítear sa tuairisc go raibh an t‑aiseolas an‑dearfach maidir le bailiú sonraí trí scéim ‘Sound & Vision’ an Údaráis; gníomhaíochtaí taighde a rinne an tÚdarás le déanaí maidir leis an bplean gníomhaíochta;  tionscnaimh inscne a soláthraíodh sa tionscal; agus gníomhaíochtaí a d’ardaigh feasacht faoin bplean gníomhaíochta agus scaipeadh na dtorthaí.

Mar chuid den phróiseas athbhreithnithe, rinne na páirtithe leasmhara moltaí thar na ceithre réimse gníomhaíochtaí. I measc na moltaí a rinneadh bhí bailiú sonraí maidir le lucht saothair san earnáil chraolacháin a fheabhsú; tuilleadh taighde ar ionadaíocht ar an aer, steiréitíopaí agus frámú saincheisteanna ban; agus craoltóirí a spreagadh le scéimeanna meantóireachta a fhorbairt le haghaidh stiúrthóirí, scríbhneoirí agus baill foirne ban.

Dúirt Celene Craig, Príomhfheidhmeannach Údarás Craolacháin na hÉireann, agus í ag freagairt ar thorthaí na tuarascála: “Is tosaíocht straitéiseach é don Údarás éagsúlacht agus cothromas a chur chun cinn i dtionscal closamhairc na hÉireann, agus cuireann an Plean Gníomhaíochta Inscne lenár spriocanna straitéiseacha sa réimse sin. Cuirimid fáilte roimh thorthaí na tuarascála agus roimh an aiseolas a fuaireamar ó pháirtithe leasmhara.

“Bhí sé tábhachtach go ndearnadh measúnú ar an méid a baineadh amach agus gur díríodh ar an todhchaí freisin sa tuarascáil seo. Díritear aird tríd an aiseolas ar an deis a bhaineann le tógáil ar an rath agus ar an méid a d’fhoghlaimíodar ón bplean gníomhaíochta agus chun neart de na huirlisí a bhain leis a oiriúnú chun cuspóirí níos leithne a bhaineann le comhionannas, éagsúlacht agus cuimsitheacht a bhaint amach agus d’fhonn earnáil chlosamhairc níos comhionainne, níos éagsúlaí agus níos cuimsithí a chothú.” Dá bhrí sin, d’fhéadfadh torthaí na tuarascála a bheith úsáideach do Choimisiún na Meán, a luaithe a bhunófar é, agus a chuspóirí straitéiseacha don earnáil á mbreithniú aige.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag údar na tuarascála, Deirdre Kevin ó Commsol: “I bhfianaise raon leathan na bpáirtithe leasmhara a ghlac páirt ann, cuirtear forbhreathnú fairsing agus cuimsitheach ar fáil sa tuarascáil ar smaointeoireacht agus cuir chuige reatha sa tionscal maidir le comhionannas inscne. Fuarthas amach inár dtaighde go n-aithnítear rannchuidiú an Údaráis le comhionannas inscne a spreagadh in earnáil chlosamhairc na hÉireann ar leibhéal an tionscail agus go bhfuil díograis ann laistigh den tionscal le haghaidh tuilleadh dul chun cinn chuige sin.”

Is féidir cóip den tuarascáil a fháil ar shuíomh gréasáin an Údaráis anseo.

CRÍOCH

Teagmháil meán: Patricia Ryan, DHR Communications, Teil: 087-241 2928.

Gach ceist eile: Údarás Craolacháin na hÉireann, 01-6441200.

Nóta d’eagarthóirí:

  • Tá Stephanie Comey, Bainisteoir Sinsearach ón Údarás, ar fáil le haghaidh agallaimh, ach agallamh a iarraidh.
  • Tá Deirdre Kevin ó CommSol ar fáil le haghaidh agallaimh ach í a iarraidh.
  • Rinne an tÚdarás athbhreithniú ar a ghníomhaíochtaí faoin bPlean Gníomhaíochta Inscne in 2020, agus is féidir é a aimsiú anseo.