Maoiniú os cionn €259k/£230k fógartha ag Féile na meán Ceilteach d’fhonn forbairt a dhéanamh ar chláracha comhléirithe idir Ceanada agus Éirinn.

Aviemore (Albain), an 5 Meitheamh 2019 – D’fhógair an Canada Media Fund (CMF), Údarás Craolacháin na hÉireann agus Northern Ireland Screen inniu na sonraí maidir leis na babhtaí maoinithe dá gcuid scéimeanna maoinithe do thograí comhléirithe. Fógraíodh an méid seo ag Féile na meán Ceilteach in Aviemore, Albain. Bhí an Cheanada i láthair mar aoi ag an teacht le chéile seo idir ceannairí na meán cumarsáide ó na sé náisiúin Cheilteacha.

“Tugann dreasachtaí CMF, Údarás Craolacháin na hÉireann agus Northern Ireland Screen deis do lucht cruthaitheacha ar dhá thaobh an Atlantaigh, teorannacha tíreolaíocha agus cruthaitheacha na scéalaíochta i dtimpeallacht meán domhandaithe a thástáil”, dar le Valerie Creighton, Uachtarán agus Príomhfheidhmeannach CMF. “Ainneoin an nasc stairiúil agus cultúrtha a mhaireann idir Éirinn agus Ceanada, tá sé ceart go leanfadh CMF ag obair i gcomhpháirt leis an dá eagraíocht mhaoinithe seo d’fhonn spreagadh a thabhairt do scéalaithe scéalta cultúrtha ábhartha agus cláracha nuálacha a fhorbairt’ cláracha a bheadh fóirsteanach do lucht féachana/éisteachta i gCeanada, in Éirinn agus i bhfad i gcéin”. 

Dreasacht Cheanada/Éireann do Thograí Closamhairc Comhléirithe

Ina ceathrú bhliain as a chéile anois, cuireann Dreasacht Cheanada/Éireann do Thograí Closamhairc Comhléirithe  maoiniú ar fáil do thograí teilifíse comhléirithe agus ardáin digiteacha do na cláracha teilifíse sin. Sásaíonn an méid seo treoir an CMF agus na spriocanna agus na téamaí i Scéim Físe agus Fuaime de chuid an BAI. Tá maoiniú €133,000 nó CAD$200,000  ar fáil i mbliana agus tagann a leath den mhaoiniú sin ó na heagraíochtaí maoinithe. Is é €33,000 nó CAD$50,000  an suim is mó a íocfar do thograí leis an dreasacht seo.

Ó bunaíodh an chéad dreasacht mhaoinithe idir Ceanada agus Éirinn in 2016, tá os cionn €343,000 nó CAD$518,000 curtha ar fáil ag an CMF agus an BAI d’fhonn 11 togra comhléirithe a cheadú.

“Tugann an scéim seo deis do léiritheoirí in Éirinn agus i gCeanada a n-acmhainní a chur le chéile d’fhonn tograí teilifíse agus scannáin, a mheallfadh lucht féachana sa dá thír, a chruthú” dar le Príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keefe, “tugann an tacaíocht do thograí den chineál seo spreagadh do léiritheoirí in Éirinn díriú ar na buntáistí as bheith ag comhoibriú le comhlachtaí idirnáisiúnta sa timpeallacht iomaíoch ina bhfuil na meáin ag feidhmiú inniu. Spreag an scéim seo comhpháirtíochtaí nua idir léiritheoirí i gCeanada agus in Éirinn cheana agus tá súil againn go mbeidh suim suntasach ann don bhabhta maoinithe seo in 2019”.

Is féidir le léiritheoirí a bhfuil suim acu maoiniú a iarraidh tríd an dreasacht seo teacht ar na treoirlínte don chomórtas seo trí chliceáil anseo. Is é meán lae, an 19 Meán Fómhair 2019 an spriocdháta le haghaidh iarratais.

Dreasacht Cheanada/Thuaisceart Éireann do Thograí Closamhairc Comhléirithe

Ina dara bhliain as a chéile anois, cuireann Dreasacht Cheanada/Thuaisceart Éireann do Thograí Closamhairc Comhléirithe maoiniú ar fáil do thograí drámaíochta, faisnéise, beochana nó oideachais, nó clár ábhair digiteach d’ardáin eile amhail sraitheanna idirlín, cluichí ríomhaire, tograí trasmheáin agus réaltacht fhíorúil nó bhreisithe.

Tá CAD$200,000 nó £117,000 ar fáil i mbliana don dreasacht seo agus tagann a leath den mhaoiniú seo ó na heagraíochtaí maoinithe. Is é CAD$50,000 nó £29,000 an suim is mó a íocfar do thograí leis an dreasacht seo.

Anuraidh, infheistíodh nach mór $200,000 nó £117,000 i gceithre thograí tríd an dreasacht seo.

Bhí an méid seo le rá ag Richard Williams, Príomhfheidhmeannach Northern Ireland Screen: “Ceann de phríomhaidhmeanna de chuid NIS is é tacú le forbairt ár ndaoine cruthaitheacha. Is bealach foirfe chun é sin a dhéanamh, leanúint le n-ár gcomhpháirtíocht le CMF. Tugann an maoiniú seo deis suntasach do chomhlachtaí léiriúcháin teilifíse obair i gcomhpháirt agus go dlúth le comhlachtaí lonnaithe i gCeanada. Tá muid ag súil go mór leis na tograí nua iontacha agus suimiúla a fhorbrófar de thoradh bhabhta mhaoinithe na bliana seo, as seo amach”.

Is féidir le léiritheoirí a bhfuil suim acu maoiniú a iarraidh tríd an dreasacht seo teacht ar na treoirlínte don chomórtas seo trí chliceáil anseo. Is é an 22 Deireadh Fómhair 2019 an spriocdháta le haghaidh iarratais.

Comhpháirtí idirnáisiúnta a aimsiú

Is féidir le léiritheoirí a bhfuil suim acu comhpháirtí idirnáisiúnta a aimsiú mar chuid den dreasacht seo, próifíl dá gcomhlacht a fhoilsiú ar shuíomh idirlín an CMF trí chliceáil anseo. Beidh aon duine, comhpháirtithe ó thíortha eile san áireamh, in ann na próifíl seo a fheiceáil.

Maidir le Canada Media Fund

Cothaíonn, forbraíonn, maoiníonn agus cuireann Canada Media Fund (CMF) léiriú ábhar as Ceanada chun cinn ar gach ardán meán closamhairc. Treoraíonn an CMF ábhar as Ceanada i dtreo timpeallacht iomaíoch dhomhanda trí nuálaíocht tionscail a chothú, luach saothair a thabhairt don rath, éagsúlacht guthanna a chumasú agus rochtain ar ábhar a chur chun cinn trí chomhpháirtíochtaí san earnáil phoiblí agus phríobháideach. Tá tuilleadh eolais ar fáil ag cmf-fmc.ca

Maidir leis an BAI

Is é an BAI an rialtóir craolta in Éirinn agus tá ról tacaíochta aige i léiriú cláracha cultúrtha ábhartha don lucht féachana in Éirinn, tríd an Scéim Fuaime agus Físe. Tríd an dreasacht chomhléirithe seo, leantar le sprioc an BAI bealaí nua d’fhonn clár ábhair níos ilghnéithí a léiriú, arna léiriú agus arna bhforbairt ag foireann níos ilghnéithí. Úsáidtear 7% den ghlanioncam ón táille ceadúnais teilifíse chun maoiniú a chur ar fáil don Scéim seo.

Maidir le Northern Ireland Screen

Is é Northern Ireland Screen an ghníomhaireacht phríomha, a bhfuil tacaíocht Rialtais aici, don earnáil scannánaíochta, teilifíse agus cluichí ríomhaire i dTuaisceart Éireann. Spreagann Northern Ireland Screen fás eacnamaíochta domhanda trí thacú le n-ár ngeilleagar agus ár gcultúir, agus deiseanna oideachais níos fearr do n-ár  bpáistí. www.northernirelandscreen.co.uk

Le tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

BAI
Joanne Ahern/ Sebastian Enke
DHR Communications
Fón: 01-4200580 / 087-9881837 / 087-3239496

André Ferreira
Bainisteoir Cumarsáide
Canada Media Fund
aferreira@cmf-fmc.ca
+1 416-214-4402

Mary McVey
Bainisteoir Margaíochta agus Cumarsáide
Northern Ireland Screen
mary@northernirelandscreen.co.uk
+44 28 90 23 2444