Beidh an BAI freagrach as creat láidir rialachais agus acmhainní, a bheidh mar bhonn le hoibriú éifeachtúil agus éifeachtach an Údaráis agus na gCoistí Reachtúla a chinntiú, agus é mar aidhm oibleagáidí reachtúla agus cuspóirí straitéiseacha an BAI a chur i gcrích.

Údarás

Tá freagracht fhoriomlán ar an Údarás as oibriú agus as feidhmiú an BAI, lena n-áirítear treo straitéiseach na heagraíochta a shonrú. Naonúr comhaltaí atá ar an gCoiste Feidhmiúcháin. Ba é an Rialtas a cheap cúigear comhaltaí ar ainmniú an Aire An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán (eolas cúlra faoi na Comhaltaí). Comhalta & Dáta Deireadh Téarma Cathaoirleach:

 

Cuirtear na cláir oibre le haghaidh chruinnithe an Údaráis agus miontuairiscí na gcruinnithe sin ar fáil don phobal agus is féidir teacht orthu ar an rannán ‘foilseacháin’.

Mary Curtis 1 December 2022
Grace Smith 1 December 2022
Alan McDonnell 1 December 2022
Vivien McKechnie 19 March 2023
Seán Ó Mórdha 21 December 2023
Denis Wolinski 21 December 2023
Prof Maeve McDonagh 21 December 2023
Dr Rosemary Day 21 December 2023
Back to top

An Coiste um Dheonú Conarthaí

Tá an Coiste um Dheonú Conarthaí freagrach as oibriú na bpróiseas iarratais ar cheadúnas do sheirbhísí craolacháin agus d’oibríochtaí ilphléacs. Tá ochtar comhaltaí ar an gCoiste. Ba é an Rialtas a cheap ceathrar comhaltaí ar ainmniú an Aire, agus ba é an tÚdarás a cheap an ceathrar eile, beirt chomhaltaí den Údarás agus beirt chomhaltaí de Choiste Feidhmiúcháin an BAI. Comhalta & Dáta Deireadh Téarma

Member  Term End Date: 
Ercus Stewart S.C Chairperson (Ministerial)  09 March 2023 
John Hogan (Ministerial)  09 March 2023 
Clodagh O’Donnell (Ministerial)  09 March 2023 
Helen Shaw (Ministerial)  01 April   2024 
 (Authority Member)   
 (Authority Member)   
Declan McLoughlin (Member Executive)   
Anne Louise O Donovan (Member Executive)   

 

Back to top

An Coiste um Chomhlíonadh

Tá an Coiste um Chomhlíonadh freagrach as comhlíonadh a mhonatóiriú agus a fhorfheidhmiú, imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin agus roinnt feidhmeanna tuairiscithe. Tá ochtar comhaltaí ar an gCoiste. Ba é an Rialtas a cheap ceathrar comhaltaí ar ainmniú an Aire, agus ba é an tÚdarás a cheap an ceathrar eile, beirt chomhaltaí den Údarás agus beirt chomhaltaí de Choiste Feidhmiúcháin an BAI (eolas cúlra faoi na Comhaltaí a cheap an Rialtas). Comhalta & Dáta Deireadh Téarma An tOll.

Member Term End Date:
Prof Kevin Rafter (Chair) 19 January 2023
Eileen Maher (Ministerial) 16 February 2023
Orlaith Carmody (Ministerial) 19 January 2023
Nigel Heneghan (Ministerial) 16 February 2023
Mary Curtis (Board Appointed)
Maeve McDonagh (Board Appointed)
Stephanie Comey (Member Executive)
Andrew Robinson (Member Executive)
Back to top

An Coiste Airgeadais, Iniúchta agus Riosca

Is buanchoiste de chuid an Údaráis é an Coiste Airgeadais, Iniúchta agus Riosca, coiste ar a bhfuil ceathrar comhaltaí. Is é an tÚdarás a cheap triúr comhaltaí agus is comhalta neamhspleách an ceathrú comhalta a ceapadh i ndiaidh próiseas earcaíochta seachtraí a reáchtáil. Is é príomhaidhm an choiste seo maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh an BAI le dea-chleachtas chomh fada is a bhaineann le hoibleagáidí airgeadais agus rialachais. Áirítear i measc dhualgais an choiste córais rialaithe inmheánacha, iniúchadh seachtrach agus inmheánach, bainistíocht riosca agus rialú airgeadais. Le linn don Choiste a chuid oibre a chur i gcrích tugann sé aird ar fhorálacha an Chóid Chleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú agus cibé ní eile dea-chleachtais a shonróidh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste. Tá Téarmaí Tagartha  comhaontaithe ag an gCoiste. Soláthraíonn an Coiste eolas don Údarás, uair sa ráithe, ar a laghad, maidir leis na dualgais éagsúla atá á gcomhlíonadh aige. Tá an plé a rinne an tÚdarás ar an eolas a sholáthair an Coiste taifeadta i miontuairiscí chruinniú ábhartha an Údaráis. Comhaltaí Ainmnithe ag an Údarás An tUasal Alan McDonnell (Cathaoirleach) Vivienne McKechnie, Uasal Grace Smith, Uasal Ball atá Ceaptha go Seachtrach An tUasal Dermot O’Riordan

Back to top

An Coiste Feidhmiúcháin

Tá struchtúr maitríseach i bhfeidhm ag an BAI a chiallaíonn go mbíonn comhaltaí foirne ag obair i réimsí éagsúla gníomhaíochta ag brath ar riachtanais ghnó, struchtúr a éascaíonn úsáid éifeachtúil agus éifeachtach a bhaint as acmhainní cibé áit agus cibé uair is gá. Is é Oifig an Phríomhfheidhmeannaigh (OCEO) atá freagrach as obair a threorú agus tá foireann bainistíochta sinsearaí ag soláthar tacaíochta chomh maith. Is é an OCEO atá freagach as cur chun feidhme phlean oibre bliantúil comhaontaithe an Údaráis, mar aon le leithdháileadh na n-acmhainní chun an plean a chur i gcrích, acmhainní foirne agus acmhainní airgeadais san áireamh. Tá an Príomhfheidhmeannach freagrach, thar ceann an Údaráis, as bainistíocht éifeachtúil agus éifeachtach riaradh an Údaráis, an Coiste um Dheonú Conarthaí agus an Coiste um Chomhlíonadh, agus as feidhmiú cuí a fheidhmeanna. Foilsítear tuarastal an Phríomhfheidhmeannaigh agus aon chostais taistil agus chothabhála bliantúla a bhíonn i gceist i dTuarascáil Bhliantúil an BAI gach bliain. Tá eolas maidir le struchtúr an Choiste Feidhmiúcháin le fail:

Back to top