Ceann amháin d’fheidhmeanna an BAI, faoi mar a leagtar amach in Alt 33 den Acht Craolacháin 2009, is ea tobhach a ghearradh ar chraoltóirí seirbhíse poiblí agus ar chonraitheoirí craolacháin chun íoc as na costais a thabhaíonn an tÚdarás agus na coistí reachtúla go cuí agus iad ag comhlíonadh a bhfeidhmeanna reachtúla.

Ordú Tobhaigh

Tá téarmaí an tobhaigh, lena n-áirítear an modh ríomha agus téarmaí íocaíochta leagtha amach in dhá ordú tobhaigh – Ordú Tobhaigh 2010 agus an tOrdú um Leasú Tobhaigh 2020

Bíonn bliain tobhaigh an BAI ar siúl ón 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig. Ríomhtar tobhaigh ach úsáid a bhaint as costais oibriúcháin bhuiséadaithe an BAI don bhliain tobhaigh agus as ioncam cáilitheach measta na gcraoltóirí ábhartha le haghaidh na bliana féilire go díreach roimhe sin.

Back to top

Samhail Tobhaigh

Príomhghnéithe

Tá samhail tobhaigh an BAI bunaithe ar chostais a aisghabháil i.e. is é is aidhm di a chinntiú go n-aisghabhtar go hiomlán na costais a thabhaíonn an tÚdarás agus a chomhchoistí go cuí sa tréimhse a n-ardaítear an tobhach ina leith.

Mar thoradh air sin, ní mór aird iomlán a thabhairt i ríomh an tobhaigh ar ioncam cáilitheach na gcraoltóirí seirbhíse poiblí agus na gconraitheoirí craolacháin a gceanglaítear orthu an tobhach a íoc agus ar chostais oibriúcháin an Údaráis le haghaidh na tréimhse lena mbaineann.

Tá gné scála aistrithigh chúlchéimnithigh ag baint le samhail tobhaigh an BAI. Fágann sé sin go dtiteann an tsuim thobhaigh arna híoc (agus í léirithe mar chéatadán den ioncam cáilitheach iomlán) de réir mar a ardaíonn luach an ioncaim cháilithigh.

Tá riail de minimis ar áireamh i samhail tobhaigh an BAI freisin. Cinntíonn sí sin go ndéanann gach craoltóir ranníocaíocht éigin i leith an airgid a chaitear ar iad a rialáil.

Back to top

An Próiseas um Réiteach Tobhach

Bíonn an tobhach deiridh atá  le híoc ag craoltóir in aon bhliain tobhaigh ar leith ag brath ar na costais a thabhaigh an tÚdarás agus a chomhchoistí go cuí agus ar ioncam cáilitheach gach craoltóra a thagann faoin tobhach sa bhonnbhliain (is í an bhonnbhliain an bhliain go díreach roimh bhliain tobhaigh). Dá bhrí sin, ceanglas de chuid an phróisis um réiteach tobhach is ea iarraidh ar gach craoltóir a n-ioncam cáilitheach a fhíorú le haghaidh bonnbhliain ar leith.

Is féidir le craoltóirí ceann amháin de dhá rogha a sholáthar maidir lena n-ioncam cáilitheach a fhíorú. Tá na roghanna atá ar fáil bunaithe ar cé acu an sáraíonn nó nach sáraíonn ioncam cáilitheach na gcraoltóirí an tairseach de minimus de €500,000 mar atá leagtha amach in Ordú Leasaithe Tobhaigh an BAI (2020).

A luaithe is atá ioncam cáilitheach atá fíoraithe go neamhspleách faighte ó gach craoltóir, déantar athríomh agus nuashonraítear gach ríomh tobhaigh craoltóra lena mbaineann.  Cuirtear san áireamh san athríomh sin costais iniúchta iarbhír an BAI a tabhaíodh le haghaidh na tréimhse tobhaigh.  Sa chás go ndéanann craoltóir tobhach a ró-íoc nó a ghanníoc, déanfar an tsuim sin a chur do shochar nó a chur do dhochar in aghaidh an chéad sonraisc thobhaigh eile atá le hardú.

Tá an próiseas seo leagtha amach i gClár Oibre um Dhearbhú Athmhuintearais Tobhach an BAI 2018 (Nuashonraithe 2021 chun an tOrdú Leasaithe Tobhaigh a léiriú)

Back to top

Táblaí Ríofa Tobhaigh

Ní mór do BAI Tábla Ríofa Tobhaigh do gach bliain tobhaigh faoi seach a fhoilsiú.

Gheobhaidh tú thíos na táblaí ríomha is déanaí, má theastaítear aon cheann de na táblaí tobhaigh a foilsíodh roimhe seo nach bhfuil liostaithe thíos tá siad ar fáil ach iad a iarraidh.

Back to top