Príobháideacht - Codanna A

Príobháideacht – Codanna 1 – RÉAMHRÁ

 

1.1  Is é Údarás Craolacháin na hÉireann rialaitheoir na craoltóireachta in Éirinn agus tá sé bunaithe faoin Acht Craolacháin, 2009 agus forléireofar aon tagairtí do “BAI” nó “sinn” mar thagairtí d’Údarás Craolacháin na hÉireann.

Faisnéis i dtaobh an Ráitis Príobháideachais

1.2  Is éard is cuspóir don ráiteas príobháideachais seo faisnéis a thabhairt duit i dtaobh conas mar a bhailíonn agus a phróiseálann BAI do chuid sonraí pearsanta tríd an úsáid a bhaineann tú as an suíomh gréasáin seo, lena n-áirítear aon sonraí a sholáthróidh tú tríd an suíomh gréasáin seo nó trí aon fhoirm eile cumarsáide linn, lena n-áirítear nuair a dhéanann tú brabhsáil ar an suíomh gréasáin seo, nuair a chuireann tú gearán isteach, nuair a chuireann tú isteach iarraidh saorála faisnéise, nuair a chláraíonn tú le ceann dár liostaí seoltaí, nuair a théann tú faoi chomhairliúchán, nuair a chuireann tú iarratas ar cheadúnú isteach nó nuair a sholáthraíonn tú sonraí pearsanta do BAI ar mhodh nach féidir linn a rialú nó coinne a bheith againn leis. Tá mionsonraí iomlána na sonraí pearsanta a phróiseálann BAI le feiceáil sna Taifid ar Ghníomhaíochtaí Próiseála againn agus tá sé ar fáil ach é a iarraidh trí na mionsonraí teagmhála thíos. Leagtar amach sa taifead na sonraí pearsanta a bhailímid agus a phróiseálaimid i do thaobh; na háiteanna óna bhfaighimid na sonraí; a ndéanaimid leis na sonraí sin; conas mar a chomhlíonaimid na rialacha cosanta sonraí, na páirtithe a n-aistrímid na sonraí chucu agus conas mar a dhéileálaimid le cearta pearsan aonair i ndáil lena sonraí pearsanta. Féadfar dul go dtí na naisc leis an bhfaisnéis sin trí ghliogáil ar na teidil sa chlár ábhair. Déantar aon sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil de réir dlíthe cosanta sonraí na hÉireann agus an AE.

 

1.3  Ceanglaítear ar ár bhfostaithe go léir agus ar ár gconraitheoirí go léir (lena n-áirítear,d’fhonn amhras a sheachaint, baill foirne gníomhaíochtaí) an raiteas príobháideachais seo a chomhlíonadh nuair a phróiseálann siad sonraí pearsanta thar ár gceann.

 

1.4  Tabhair faoi deara go bhféadfaimid faisnéis pearsan aonair a nochtadh do thríú páirtithe iontaofa chun na gcríoch a leagtar amach agus a mhínítear sa doiciméad seo. Ceanglaímid ar gach tríú páirtí bearta slándála teicniúla agus oibríochta cuí a bheith curtha ar bun chun do chuid sonraí peasanta a chosaint, i gcomhréir le dlíthe na hÉireann agus an AE i dtaobh cosaint sonraí.

 

1.5  Níl an suíomh gréasáin seo dírithe ar leanaí agus ní dhéanaimid sonraí a bhaineann le leanaí a bhailiú go feasach. Is é an sainmhíniú ar leanbh sa Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (mar a mhínítear thíos) ná aon duine faoi bhun 16 bliana d’aois, ach féadfar é sin a laghdú go dtí 13 bliana d’aois le dlí Ballstáit. I gcás go mbeidh anrialaitheoir sonraí ag brath ar thoiliú mar an bonn dlí le próiseáil faoi Airteagal 6 (1) (a) den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí, ní dleathach sonraí pearsanta linbh a phróiseáil i ndáil le seirbhísí sochaí faisnéise ach amháin má údaraíonn an sealbhóir ar fhreagracht tuismitheora as an leanbh an céanna. Déanfaidh an rialaitheoir sonraí iarrachtaí réasúnacha chun a fhíorú i gcásanna den sórt sin go bhfuil toiliú tugtha nó údaraithe ag an sealbhóir ar fhreagracht tuismitheora as an leanbh.

 

1.6  Déan athbhreithniú cúramach ar an Ráiteas Príobháideachais seo sula dtabharfaidh tú do thoiliú le clárú lenár liostaí seoltaí nó ár bhfianáin, nó le feidhmeanna eile a chuirimid i gcrích de bhun do thoiliú a dheonú.

 

Sonraí Teagmhála

1.7 Is iad seo a leanas sonraí teagmhála Údarás Craolacháin na hÉireann i ndáil le nithe a bhaineann le Cosaint Sonraí:

 • Guthán: 016441200
 • Ríomhphost: dpo@bai.ie
 • Post: 2-5 Plás Warrington Baile Átha Cliath

 

Príobháideacht – Codanna 2 – RIALAITHEOIR SONRAÍ

 

2.1  Tugann cosaint sonraí cearta do phearsana aonair maidir le húsáid a bhfaisnéise pearsanta (a sonraí pearsanta) ag eagraíochtaí, lena n-áirítear an BAI. Déantar rialú le dlíthe na hÉireann agus an AE maidir le cosaint sonraí ar gach gníomhaíocht a dhéanaimid i dtaca leis an mbailiú, an stóráil, an láimhseáil, an nochtadh ar shonraí pearsanta agus na húsáidí eile a bhainimid as sonraí pearsanta.

 

2.2  Is oibleagáid dhlíthiúil é na rialacha cosanta sonraí a chomhlíonadh. Ina theannta sin, cabhraíonn an comhlíonadh a dhéanaimid ar na rialacha cosanta sonraí le pearsana aonair chun iontaoibh a bheith acu as a bheith ag déileáil linn agus cabhraíonn sé linn chun cáil dhearfach a chothú i ndáil le conas mar a láimhseálaimid faisnéis phearsanta.

 

2.3  Na rialacha cosanta sonraí a bhfuil feidhm acu maidir linne, tá siad le fáil san Acht um Chosaint Sonraí, 2018, sna Rialacháin Ríomhphríobháideachais, 2011 agus ireachtaíocht ghaolmhar (a ngairtear “DPAnna” díobh, le chéile) agus i Rialachán Ginearálta an AE maidir le Cosaint Sonraí (Rialachán AE 679/2016) (an “RGCS”) agus ireachtaíocht Éireannach ghaolmhar maidir le cosaint sonraí lena dtugtar éifeacht don RGCS.

 

2.4  Is iad na “rialaitheoirí sonraí” na daoine nó na heagraíochtaí a chinneann na críocha ar chucu a dhéantar, agus an modh ar a ndéantar, aon sonraí pearsanta a phróiseáil, a thugann breitheanna neamhspleácha i ndáil leis na sonraí pearsanta agus/nó a dhéanann rialú thairis sin ar na sonraí pearsanta sin.

 

2.5  Chun críocha an RGCS, is é an BAI an rialaitheoir sonraí maidir leis na sonraí pearsanta a thuairiscítear sa Ráiteas Príobháideachais.

 

Príobháideacht – Codanna 3 – CAD IAD NA SONRAÍ PEARSANTA A BHAILÍONN AN BHI AGUS CAD INA THAOBH?

 

3.1  Ciallaíonn “sonraí pearsanta” aon fhaisnéis a bhaineann le duine nádúrtha aitheanta nó inaitheanta. Féadfaidh sonraí pearsanta a bheith fíorasach (ainm, seoladh nó dáta breithe, cuiream i gcás) nó a bheith ina dtuairim i dtaobh an duine sin, a ghníomhartha nó a gníomhartha agus a iompar nó a hiompar.

 

3.2  Féadfaimid cineálacha éagsúla sonraí pearsanta i do thaobh a bhailiú, a úsáid, a stóráil agus a aistriú nuair a úsáideann tú ár suíomh gréasáin agus nuair a dhéanaimid tascanna de bhun do shonraí pearsanta a chur faoinár mbráid:

3.2.1  Sonraí a Aithint, ar a n-áirítear céadainm, sloinne roimh phósadh, sloinne, ainm úsáideora nó aitheantóir dá shamhail, stádas pósta, teideal agus gnéas.

3.2.2  Sonraí Teagmhála, ar a n-áirítear seoltaí sonrasctha, seoltaí seachadta, seoltaí ríomhphoist agus uimhreacha gutháin.

3.2.3  Sonraí airgeadais, ar a n-áirítear sonraí cuntais bainc agus íocaíochta.

3.2.4  Sonraí Idirbheart, ar a n-áirítear mionsonraí i dtaobh íocaíochtaí leat agus uait.

3.2.5  Sonraí teicniúla, ar a n-áirítear seoladh Prótacal Idirlín (PI), do shonraí logála isteach, cineál do bhrabhsálaí agus an leagan de, an socrú maidir le crios ama agus an t-ionad, cineálacha agus leaganacha breiseán brabhsálaí, an córas agus an t-ardán oibríochta agus teicneolaíocht eile ar na feistí a úsáideann tú chun dul isteach sa suíomh gréasáin seo.

3.2.6  Sonraí próifíle, ar a n-áirítear faisnéis de shaghas d’ainm úsáideora agus dophasfhocail.

3.2.7  Sonraí úsáide, ar a n-úsáidtear faisnéis i dtaobh conas mar a úsáideann tú ár suíomh gréasáin agus ár seirbhísi.

 

3.3  Ní úsáidfimid do chuid sonraí pearsanta ach nuair a cheadaítear dúinn leis an dlí déanamh amhlaidh. An rud is coitianta a dhéanfaimid ná go n-úsáidfimid do chuid sonraí pearsanta sna himthosca seo a leanas:

3.3.1  Sa chás gur gá dúinn an conradh a bheimid ar tí a dhéanamh, nó atá déanta againn, leat, a fheidhmiú;

3.3.2  Nuair is gá próiseáil a dhéanamh chun tasc a dhéanamh a chuirtear i gcrích ar mhaithe leis an bpobal nó le linn dúinn ár n-údarás oifigiúil a fheidhmiú;

3.3.3  Nuair is gá dúinn oibleagáid dhlíthiúil nó rialála a chomhlíonadh.

 

Tríd is tríd, ní bhraithimid ar thoiliú mar bhonn dlíthiúil le do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil seachas i gcomhair ár liostaí seoltaí agus ár mbeartais maidir le fianáin.

 

3.4  Tá cur síos níos mionsonraithe inár dTaifid ar Ghníomhaíochtaí Próiseála (Hipearnasc) ar, i measc rudaí eile, na sonraí pearsanta a bhailímid i dtaca le feidhmiú ár bhfeidhmeanna, cad ina thaobh a bhfuilimid ag bailiú na sonraí seo, ár mbonn dlíthiúil leis na sonraí sin a phróiseáil agus an tréimhse ama a gcoimeádfaimid do chuid sonraí. Tá cóip dhigiteach cothrom le dáta dár dTaifid ar Ghníomhaíochtaí Próiseála le fáil ag an hipearnasc i dtosach an chlásail seo nó féadfar cóip chrua a sholáthar ar í a iarraidh trí ríomhphost a chur go dtí dpo@bai.ie.

 

3.5  Próiseálaimid na sonraí pearsanta chun na gcríoch a leagtar amach inár dTaifid ar Ghníomhaíochtaí Próiseála agus chun aon chríocha eile a cheadaíonn na DPAnna go sonrach (nó, nuair is infheidhme, an RGCS) nó mar a cheanglaítear le dlí.

 

3.6  Bailímid an fhaisnéis seo uait trí na slite seo a leanas:

3.6.1  foirmeacha taiscthe suímh gréasáin; má tá freagra á chur faoi bhráid ceann dár gcomhairliúcháin agat, cuiream i gcás;

3.6.2  bearta teicniúla atá beartaithe chun feabhas a chur ar fheidhmiúlacht ár suímh gréasáin, fianáin cuiream i gcás;

3.6.3 ríomhphost;

3.6.4  taifid a ghintear de bhun comhráite gutháin;

3.6.5  an post traidisiúnta;

3.6.6  idirghníomhaíochtaí meán sóisialta

 

ach tharlódh go gcuirfeá sonraí pearsanta faoinár mbráid ar shlí nach mbeadh smacht againn uirthi nó ar shlí nach féidir coinne a bheith againn léi le réasún roimh ré.

 

Príobháideacht – Codanna 4 – TOILIÚ

 

4.1  Má thoilíonn tú le sinn a phróiseáil do chuid sonraí i gcomhréir leis an Ráiteas Príobháideachais seo, tá tú ag tabhairt cead dúinn do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil go sonrach chun na gcríoch a shainaithnítear.

 

4.2  Féadfaidh tú do thoiliú a tharraingt siar ar thráth ar bith trí léiriú gan débhrí a thabhairt á rá gurb é sin atá uait, trí ráiteas nó trí ghníomh dearbhaithe soiléir, á chur in iúl go bhfuil tú ag tarraingt siar do thoiliú le próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann leatsa. Má bhíonn aon cheisteanna agat i dtaobh do thoiliú a tharraingt siar, téigh i dteagmháil leis anOifigeach Cosanta Sonraí (“OCS”) a bhfuil a shonraí leagtha amach thíos. Féadfaidh tú dothoiliú a tharraingt siar trí dhul i dteagmháil linn de ríomhphost ag dpo@bai.ie.

 

4.3  Ní dochar toiliú a tharraingt siar do dhlíthiúlacht próiseála ar bhonn toilithe sula dtarraingítear siar é.

Príobháideacht – Codanna 5 – CAD IAD NA PRIONSABAIL A GHABHANN LE COSAINT SONRAÍ?

 

5.1  Ní mór dúinn sonraí pearsanta a phróiseáil go cothrom, go dleathach agus go trédhearcach. Ciallaíonn sé sin nach mór dúinn bonn bailí dlíthiúil a bheith againn leis an bpróiseáil a dhéanaimid ar shonraí pearsanta mar a leagtar amach faoi na DPAnna nó (más infheidhme) faoin RGCS. Ciallaíonn sé leis nach mór dúinn gníomhú go trédhearcach le pearsana aonair i dtaobh na próiseála a dhéanaimid ar a sonraí pearsanta (“dlíthiúlacht, cothroime agus trédhearcacht”);

 

5.2  Ní fhéadaimid sonraí pearsanta a bhailiú ach chun críocha sonraithe, aitheanta agus dlisteanacha. Ní fhéadaimid na sonraí pearsanta atá bailithe againn a phróiseáil ansin ach chun na gcríoch atá aitheanta againn nó chun críocha atá comhoiriúnach do nacríocha atá aitheanta againn (“prionsabal an teorannaithe de réir cuspóra”);

 

5.3  Na sonraí pearsanta a bhailímid agus a phróiseálaimid, ní mór dóibh bheith leordhóthanach, iomchuí agus teoranta don mhéid is gá chun na gcríoch ar chucu aphróiseáiltear iad (“íoslaghdú sonraí”);

 

5.4  Na sonraí pearsanta a bhailímid agus a phróiseálaimid, ní mór dóibh bheith cruinn agus(más gá) ní mór iad a choimeád cothrom le dáta (“cruinneas”);

 

5.5  Ní mór dúinn gan sonraí pearsanta a choimeád níos faide ná mar is gá, agus an chríoch ar chuici a bhailíomar iad á cur san áireamh. Ciallaíonn sé sin gur cóir dúinn sonraí pearsanta a choimeád i bhfoirm trínar féidir an t-ábhar sonraí a aithint ar feadh tréimhsenach faide ná mar is gá (“teorainn le stóráil”); agus

 

5.6 Ní mór dúinn sonraí pearsanta a phróiseáil ar mhodh trína gcinnteofar slándáil leordhóthanach i leith na sonraí pearsanta, lena n-áirítear iad a chosaint ar phróiseáil neamhdhleathach nó neamhúdaraithe agus ar chailleadh, díothú nó damáiste de thaisme, trí bhearta teicniúla nó eagraíochtúla cuí a úsáid (“sláine agus rúndacht”).

 

Príobháideacht – Codanna 6 – SLÁNDÁIL DO SHONRAÍ PEARSANTA

 

6.1  Déanaimid bearta slándála cuí i gcoinne próseáil neamhdhleathach nó neamhúdaraithe ar shonraí pearsanta, agus i gcoinne sonraí pearsanta a chailleadh de thaisme nó damáiste a dhéanamh de thaisme do shonraí pearsanta.

 

6.2  Tá nósanna imeachta agus teicneolaíochtaí curtha ar bun againn chun slándáil na sonraí pearsanta go léir a chothabháil ó phointe a mbailithe go dtí pointe a ndíothaithe. Ní aistreofar sonraí pearsanta go dtí próseálaí sonraí ach amháin má chomhaontaíonn siad leis na nósanna imeachta agus na beartais sin a chomhlíonadh, nó má chuireann siad féin ar bun bearta leordhóthanacha. Ina theannta sin, tá comhaontuithe leordhóthanacha

i scríbhinn ar bun againn lenár bpróiseálaithe sonraí go léir.

 

6.3  Cothabhálaimid slándáil sonraí trí rúndacht, sláine agus infhaighteacht na sonraí pearsanta a chosaint, is nithe a shainmhínítear mar a leanas:

6.3.1  Ciallaíonn rúndacht nach féidir ach le daoine atá údaraithe chun na sonraí a úsáid rochtain a fháil orthu.

6.3.2  Ciallaíonn sláine gur chóir do shonraí pearsanta a bheith cruinn agus oiriúnach chun na críche ar chuici a phróiseáiltear iad.

6.3.3  Ciallaíonn infhaighteacht gur chóir go mbeadh úsáideoirí údaraithe ábalta ar rochtain a fháil ar na sonraí má bhíonn gá acu leo chun críocha údaraithe.

 

6.4  Déanaimid de réir nósanna imeachta dochta maidir le do shonraí pearsanta a stóráil agus a nochtadh, agus chun iad a chosaint ar iad a chailleadh, ar dhamáiste a dhéanamh dóibh nó ar iad a dhíothú de thaisme. Na sonraí a sholáthraíonn tú dúinn, cosnaítear iad de réir na mbeart slándála a leagtar amach i mBeartas BAI um Chosaint Sonraí (ag an nasc).

Back to top

Príobháideacht - Codanna B

Príobháideacht – Codanna 7 – CÁ FAD A CHOIMEÁDFAIMID DO  SHONARÍ COSANTA?

 

7.1 Tá leagtha amach againn sa Tuairisc Phróiseála an tréimhse ama a gcoimeádfaimid do chuid faisnéise lena linn. Scriosfar do chuid faisnéise go buan as ár dtaifid i ndiaidh na tréimhse sin.

Príobháideacht – Codanna 8 – AN ROINNFIMID DO CHUID FAISNÉISE LE HAON DUINE EILE?

 

8.1 Féadfar do shonraí pearsanta a roinnt leis na tríú páirtithe seo a leanas leis:

8.1.1 Eagraíochtaí nó pearsana aonair ar gá na sonraí pearsanta a chomhroinnt leo chun an BAI a fheidhmiú a fheidhmeanna reachtúla nó chun oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, faighteoirí i gcomhthéacs iarraidh saorála faisnéise, faighteoirí ciorclán a bhaineann leis an gcraoltóireacht, d’fhonn oibleagáidí rialachais a chomhall agus do chomhlachtaíforfheidhmithe dlí.

8.1.2  De réir mar a cheanglófar, soláthraithe seirbhísí gairmiúla, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, comhairleoirí dlí, bainc, cuntasóirí, comhairleoirí gairmiúla, sainchomhairleoirí, comhairleoirí infheistíochta agus iarratasóirí éiritheacha ar thairiscintí;

8.1.3  Sealbhóirí conarthaí agus craoltóirí de chuid BAI, lena n-áirítear craoltóirí teilifíse agus raidió agus sealbhóirí ar chonarthaí soláthair lánais;

8.1.4  Soláthraithe seirbhísí de chuid BAI, lena n-áirítear, cuiream i gcás, baill shealadacha foirne nó oibrithe ar conradh;

8.1.5  Tríú páirtithe seachas na tríú páirtithe sin a thuairiscítear thuas a bhféadfaidh an BAI idirghníomhaíochtaí a bheith aige leo ina chuid gnóthaí ó lá go lá agus a bhféadfaidh gur gá nochtadh a dhéanamh ina leith (ach nach nochtfar ach i gcás go mbeidh gá réasúnach leis an gcéanna, ag féachaint don phriosabal maidir le híoslaghdú sonraí).

 

8.2  Tabhair do d’aire go bhféadfar an liosta thuas a leasú ó am go ham agus go leasófar an Ráiteas Príobháideachais seo chun na hathruithe sin a chuimsiú.

 

8.3  Iarraimid ar gach tríú páirtí bearta teicniúla agus slándála oibríochta cuí a bheith ar bun chun do shonraí pearsanta a chosaint, i gcomhréir le dlíthe na hÉireann agus an AE i dtaobh cosaint sonraí. Beidh rochtain ag aon chuideachta nó aon phearsa aonair den sórt sin ar fhaisnéis phearsanta is gá chun na feidhmeanna sin a chomhlíonadh ach ní fhéadfaidh siad iad a úsáid chun aon chríche eile.

 

8.4  Go sonrach, ní mór dúinn comhaontuithe i scríbhinn a bheith ar bun againn lenár bpróiseálaithe sonraí go léir agus, sula síneoimid gach comhaontú, ní mór dúinn slándáil sonraí an phróiseálaí a bheith grinnscrúdaithe againn agus a bheith sásta leis an gcéanna. Ina theannta sin, ní mór clásail shonracha a bheith sna comhaontuithe ina ndéileáiltear le cosaint sonraí.

 

8.5  Féadfaimid do shonraí a thabhairt ar aghaidh do ghníomhaireacht eile ach sin san aon chás amháin go gceanglaítear an céanna leis an dlí, de bhun ár bhfeidhmeanna reachtúla, nó má bhaineann an ghníomhaireacht sin le d’iarraidh.

 

8.6  Féadfaimid do shonraí a thabhairt ar aghaidh má bhímid faoi dhualgas sonraí pearsanta ábhair sonraí a nochtadh nó a chomhroinnt d’fhonn aon oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh, nó d’fhonn aon chonradh leis an ábhar sonraí nó aon chomhaontuithe eile a fhorfheidhmiú nó a chur chun feidhme; nó d’fhonn ár gcearta, ár maoin, nósábháilteacht ár bhfostaithe, ár gcustaiméirí nó daoine eile a chosaint. Áirítear air sin faisnéis i dtaobh teagmhais (de réir mar is cuí) a thuairisciú do na Gardaí agus freagra a thabhairt ar aon cheanglais ó na Gardaí faisnéis agus/nó sonraí pearsanta a sholáthar dóibh chun iad a bhrath, a imscrúdú agus/nó a ionchúiseamh cionta nó i dtaca le pianbhreitheanna a ghearradh i leith coireanna.

 

8.7  Ní mór dúinn cuntasacht a léiriú i leith ár n-oibleagáidí cosanta sonraí. Ciallaíonn sé sin nach mór dúinn a bheith ábálta a thaispeáint conas mar a comhlíonaimd na rialacha cosanta sonraí, agus go bhfuil na rialacha comhlíonta againn iarbhír. Déanaimid é sin, i measc nithe eile, trínar gcuid beartas agus nósanna imeachta i scríbhinn, trí chomhlíonadh cosanta sonraí a shníomh isteach inár gcórais agus ár rialacha gnó, trí fhaireachán inmheánach a dhéanamh ar an gcomhlíonadh cosanta sonraí againn agus é a choinneáil faoi athbhreithniú, agus trí ghníomh a dhéanamh má mhainníonn ár bhfostaithe nó ár gconraitheoirí na rialacha a chomhall. Ina theannta sin, tá oibleagáidí áirithe orainn i ndáil le taifid a choimeád i dtaobh na próiseála sonraí againn. Tá ár nOifigeach Cosanta Sonraí freagrach as na hoibleagáidí sin maidir le taifid a choimeád.

 

Príobháideacht – Codanna 9 – FAISNÉIS THEICNIÚIL A BHAILÍMID NUAIR A THUGANN TÚ CUAIRT AR ÁR SUÍOMH GRÉASÁIN

 

9.1  Úsáideann ár suíomh gréasáin fianáin chun a chumasú dúinn ár seirbhís duit a fheabhsú agus chun gnéithe áirithe a sholáthar a d’fhéadfadh fónamh duit. D’fhonn breis faisnéise a fháil ar fhianáin agus ar conas mar a úsáidimid iad, féach ar an mBeartas maidir le Fianáin againn.

 

9.2  Is éard is fianáin ann ná comhaid bheaga téacs a aistrítear go dtí tiomántán crua do ríomhaire trí do bhrabhsálaí gréasáin chun a chumasú dúinn do bhrabhsálaí a aithint agus cabhrú linn cuairteoirí ar ár suíomh gréasáin a rianú. Ligeann fianán dúinn do ríomhaire a aithint nuair a úsáideann tú ár suíomh. Glacann formhór na mbrabhsálaithe gréasáin le fianáin go huathoibríoch, ach, más mian leat é, féadfaidh tú do bhrabhsálaí a shocrú chun é a chosc ar ghlacadh le fianáin. Inseoidh an chuid “cabhair” den bharrauirlisí ar an gcuid is mó de na brabhsálaithe duit conas do bhrabhsálaí a chosc ar ghlacadh le fianáin nua, conas a thabhairt ar an mbrabhsálaí fógra a thabhairt duit nuair a gheobhaidh tu fianán nua, nó conas fianáin a dhíchumasú go hiomlán. Na fianáin a úsáidimid ní bhraitheann siad aon fhaisnéis atá stóráilte ar do ríomhairí.

 

9.3  D’fhonn breis faisnéise a fháil i dtaobh fianán agus conas stop a chur le fianáin a shuiteáil téigh isteach go dtí an suíomh gréasáin seo a leanas: http://www.allaboutcookies.org.

 

9.4  Nochtar faisnéis áirithe i ndáil le húsáid ghréasáin trínár soláthraí seirbhíse idirlín a thaifeadann cuid de na sonraí seo a leanas. An fhaisnéis a fhaighimid braitheann sí ar a ndéanann tú nuair a thugann cuairt ar ár suíomh, cuiream i gcás:

 • An dáta agus an t-am ar tugadh gach cuairt ar leathanach aonair
 • Gach leathanach ar tugadh cuairt air le linn cuairt den sórt sin
 • Do sheoladh IP/gréasáin
 • An saghas brabhsálaí gréasáin a úsáideann an cuairteoir ar an suíomh gréasáin
 • An fheiste a úsáideann an cuairteoir ar an suíomh gréasáin

 

Príobháideacht – Codanna 10 – MAR A FHÉADFAIMID AN FHAISNÉIS THECICNIÚIL SIN A ÚSÁID

 

10.1  Úsáidtear an fhaisnéis seo chun gur féidir linn feabhas a chur ar an bhfaisnéis a sholáthraímid dár n-úsáideoirí, chun a fháil amach cá mhéad duine a thugann cuairt ar ár suímh agus chun críocha staitistiúla.

 

10.2  Úsáidtear cuid den fhaisnéis thuas chun staitisticí achoimre a chruthú trínar féidir linn an líon cuairteoirí ar chodanna éagsúla dár suíomh a mheas, a fháil amach cad í an fhaisnéis is mó agus is lú a úsáidtear, eolas a fháil dúinn féin ar shonraíochtaí deartha agus leagain amach sa todhchaí, agus cabhrú linn ár suíomh a dhéanamh níos soláimhsithe.

 

10.3  Ní thabharfaimid aon iarracht ar chuairteoirí aonair a aithint, nó na mionsonraí teicniúla a liostaítear thuas a chomhcheangal le haon phearsa aonair. Is é an beartas atá againn gan faisnéis theicniúil den sórt sin i dtaobh cuairteoirí aonair ar an suíomh gréasáin a nochtadh ar thráth ar bith d’aon tríú páirtí (seachas ár soláthraí seirbhíse idirlín, athaifeadann sonraí den sórt sin thar ár gceann agus atá faoi cheangal ag forálacha rúndachta ina leith sin), mura gceanglaítear orainn an fhaisnéis sin a nochtadh leis an dlí. Ní úsáidfimid an fhaisnéis theicniúil ach amháin chun críocha staitistiúla agus chuncríocha riaracháin eile. Ba chóir duit a thabhairt faoi deara nach “sonraí pearsanta” deréir bhrí RGCS iad sonraí teicniúla nach féidir linn a chomhcheangal le haon phearsa aonair inaitheanta.

 

Príobháideacht – Codanna 11 – DO CHEARTA COSANTA SONRAÍ

 

11.1 Faoi imthosca áirithe, tá sé de cheart agat leis an dlí:

11.1.1  Faisnéis a iarraidh i dtaobh an bhfuil faisnéis phearsanta i do thaobh ar seilbh againn agus, má tá, cad í an fhaisnéis sin agus cad ina thaobh a bhfuil an fhaisnéis sin ar seilbh againn/á húsáid againn.

11.1.2  Rochtain a iarraidh ar d’fhaisnéis phearsanta (ar a dtugtar “iarraidh ar rochtainón ábhar sonraí” go coitianta). Cuireann sé sin ar do chumas cóip a fháil de na sonraí pearsanta a shealbhaímid i do thaobh agus a sheiceáil go bhfuilimid á próiseáil go dleathach.

11.1.3  Iarraidh ceartú a dhéanamh ar an bhfaisnéis phearsanta a shealbhaímid i do thaobh. Cumasaíonn sé sin duit aon fhaisnéis neamh-iomlán nó mhíchruinn a shealbhaímid i do thaobh a cheartú.

11.1.4  Iarraidh d’fhaisnéis phearsanta a scriosadh. Cumasaíonn sé duit a iarraidh orainn faisnéis phearsanta a scriosadh nó a bhaint amach i gcás nach bhfuil aon chúis mhaith le sinn a leanúint dá próiseáil. Tá sé de cheart agat leis a iarraidh orainn d’fhaisnéis phearsanta a scriosadh nó a bhaint amach i gcás gurfheidhmigh tú do cheart cur i gcoinne próiseála (féach thíos).

11.1.5  Cur i gcoinne d’fhaisnéis phearsanta a phróiseáil. Tá sé de cheart agat leis cur i gcoinne sa chás go bhfuilimid ag próiseáil d’fhaisnéise pearsanta chun críochamargaíochta dírí.

11.1.6  Cur i gcoinne cinnteoireacht uathoibrithe lena n-áirítear próifíliú, nach ábhard’aon chinnteoireacht uathoibrithe againn trí d’fhaisnéis phearsanta nó próifíliú ort a úsáid.

11.1.7  A iarraidh srian a chur le próiseáil ar d’fhaisnéis phearsanta. Cumasaíonn sé sinduit a iarraidh orainn próiseáil faisnéise pearsanta i do thaobh a chur ar fionraí, cuiream i gcás má theastaíonn uait sinn a cruinneas nó an chúis lena próiseáil a shuíomh.

11.1.8  A iarraidh d’fhaisnéis phearsanta a aistriú i bhfoirm leictreonach struchtúrtha chugat nó go dtí páirtí eile (ar a dtugtar ceart chun “iniomparthacht sonraí” gocoitianta). Cumasaíonn sé sin duit do shonraí a thógáil uainn i bhformáid atá inúsáidte go leictreonach agus a bheith ábalta ar do shonraí a aistriú go dtí páirtí eile i bhformáid atá inúsáidte go leictreonach.

Príobháideacht – Codanna 12 – IARRATAÍ Ó ÁBHAIR SHONRAÍ AR A GCEARTA A FHEIDHMIÚ

 

12.1  Tá Oifigeach Cosanta Sonraí ceaptha againn chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh ár n-oibleagáidí cosanta sonraí agus an bheartais seo agus na mbeartas gaolmhar againn. Má bhíonn aon cheisteanna agat i dtaobh an bheartais seo nó i dtaobh comhlíonadh cosanta sonraí againne, téigh i dteagmháil leis an Oifigeach Cosanta Sonraí.

 

12.2  Ní mór d’ábhair shonraí iarraidh fhoirmeálta a dhéanamh ar shonraí pearsanta a shealbhaímid ina dtaobh nó ar shlí eile ar a gcearta cosanta sonraí a fheidhmiú chun iarraidh ar rochtain a dhéanamh nó trí dhul i dteagmháil lenár nOifigeach Cosanta Sonraí thairis sin.

 

12.3  Is féidir dul i dteagmháil lenár nOifigeach Cosanta Sonraí mar a leanas:-

 • Guthán: 01 6441200
 • Ríomhphost: dpo@bai.ie
 • Post: An tOifigeach Cosanta Sonraí 2-5, Plás Warrington, Baile Átha Cliath D02 XP29

 

12.4 Tabhair do d’aire leis go bhfuil sé de cheart ag ábhair shonraí gearán a dhéanamh ar thráth ar bith le húdarás maoirseachta cosanta sonraí i ndáil le haon saincheisteanna a bhaineann leis an bpróiseáil a dhéanaimid ar a sonraí pearsanta. Ós rud é go bhfuil ár n- eagraíocht in Éirinn agus go ndéanaimid ár bpróiseáil sonraí anseo, táimid dár rialáil chun críocha cosanta sonraí ag Coimisinéir Cosanta Sonraí na hÉireann. Ina theannta sin, féadfaidh tú dul i dteagmháil leis an an gCoimisinéir Cosanta Sonraí mar a leanas:

 • Téigh go dtí a suíomh gréasáin www.dataprotection.ie
 • Cuir glao ar +353 57 8684800 nó +353 (0)761 104 800
 • Ríomhphost info@dataprotection.ie
 • Seoladh: An Oifig um Chosaint Sonraí- Teach na Canálach, Bóthar an Stáisiúin, Cúil an tSúdaire, Co. Laoise, R32 AP23. Nó 21 Cearnóg Mhic Liam, Baile Átha Cliath 2, D02 RD28 Éire.

 

Príobháideacht – Codanna 13 – ATHRUITHE AR AN RÁITEAS PRÍOBHÁIDEACHAIS

 

13.1 Féadfaimid ár Ráiteas Príobháideachais a athrú ó am go ham agus cuirfear aon athruithe ar an ráiteas in airde ar an leathanach seo.

Back to top

Séanadh

Craolacháin na hÉireann (“BAI”).  Déanaimid tréaniarracht a chinntiú go bhfuil an t-eolas cothrom le dáta agus ceart.   Má chuirtear in iúl dúinn go bhfuil earráidí san eolas, déanfaimid iarracht iad a cheartú a luaithe agus is féidir (seol r-phost chuig info@bai.ie má thugann tú a leithéid d’earráidí faoi deara).

Ní bheidh an BAI, freagrach, i gcás ar bith, as aon  chaillteanas nó aon damáiste lena n-áirítear gan teorainn, caillteanas nó damáiste indíreach nó iarmhartach, nó aon chaillteanas de gach uile chineál ag eascairt as caillteanas sonraí nó brabús ag eascairt as, nó bainteach le, úsáid an láithreáin ghréasáin seo.

Is féidir leat, tríd an láithreán gréasáin seo, nascadh le láithreáin ghréasáin eile nach bhfuil á rialú ag an BAI.  Níl aon smacht againn ar nádúr, ábhar agus inúsáidteacht na láithreán sin.

Back to top

Cóipcheart

Tá an t-eolas, an t-ábhar, an ghrafaic, an téacs, na híomhánna, na trádmharcanna, trádainmneacha agus lógónna (“na hÁbhair”) atá le fáil ar an láithreán gréasáin seo faoi chosaint cóipchirt, trádmharc, ceart ar bhunachar sonraí, ceart sui generis agus dlíthe eile maoine intleachtúla faoi dhlíthe náisiúnta agus conarthaí idirnáisiúnta.

Féadfar sleachta as foilseacháin an BAI a úsáid ar an gcoinníoll go dtagraítear don fhoinse, ach amháin má shonraítear a mhalairt.

Back to top