Príobháideacht - Codanna A & B

Beartas Príobháideachta – Údarás Craolacháin na hÉireann

Soláthraíonn Údarás Craolacháin na hÉireann (ina dhiaidh seo: “BAI” nó “Muid” nó “Linn” nó “Againn” nó “Ár”) ag a bhfuil oifig chláraithe ag 2 – 5 Plás Warrington, Baile Átha Cliath D02 XP 29 na seirbhísí atá á dtairiscint ar an láithreán gréasáin www.bai.ie (“an Láithreán”). Ina cháil mar Rialaitheoir Sonraí, soláthraíonn an BAI an t-eolas seo a leanas agus tiomnaíonn sé do phríobháideacht ar líne a chosaint de réir Achtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 na hÉireann.

Is éard atá sa doiciméad seo eolas maidir leis an tslí a dhéileáiltear le do chuid sonraí agus míniú ar an tslí a phróiseáiltear do chuid eolais phearsanta nuair a bhaineann tú úsáid as ár seirbhísí. Dá thoradh sin, beidh deis agat toiliú do phróiseáil do shonraí pearsanta ar bhealach saor agus eolasach sna rannóga den Láithreán a iarrtar ort eolas pearsanta a sholáthar iontu.

Déanaimid ár mBeartas Príobháideachta a nuashonrú ó am go ham agus, dá réir sin, iarraimid ort an Beartas seo a sheiceáil ó am go chéile lena chinntiú go bhfuil an leagan is déanaí den Bheartas léite agat. Beidh sé seo i gceist gach uair a thugann tú cuairt ar an Láithreán. Cuirfimid aon athrú atá déanta againn in iúl duit sa chás gur gá a mhéid is féidir.

Cuid A – Eolas a d’fhéadfaimis a bhailiú uait

D’fhéadfaimis na sonraí seo a leanas fút a bhailiú agus a phróiseáil:

  1. Eolas a sholáthraíonn tú trí fhoirmeacha ar ár Láithreán a chomhlánú. Áirítear anseo eolas a sholáthraítear tráth a nglactar le suibscríbhinn ar ár liosta seachadta agus nuachtlitir. Chomh maith leis d’fhéadfaimis eolas a lorg nuair a thuairiscíonn tú deacracht maidir lenár Láithreán.
  2. Má dhéanann tú teagmháil linn, d’fhéadfaimis taifead den chomhfhreagras sin a choinneáil.
  3. Sonraí na gcuairteanna a thugann tú ar ár Láithreán lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, sonraí tráchta, sonraí suímh, logaí gréasáin agus sonraí cumarsáide eile agus na sonraí a mbíonn rochtain agat orthu.
  4. Seoltaí IP – D’fhéadfaimis eolas a bhailiú faoi do ríomhaire, lena n-áirítear ach a leithéid a bheith ar fáil, do sheoladh IP, córas oibriúcháin agus cineál brabhsálaí, chun críche an chórais riaracháin. Is ionann é seo agus sonraí staitistiúla maidir le gníomhaíochtaí agus patrúin bhrabhsála ár n-úsáideoirí, agus ní bhíonn aon duine á aithint go díreach mar thoradh air.
  5. Eolas a bhailímid trí úsáid a bhaint as fianáin agus teicneolaíochtaí cosúla. Úsáidimid fianáin chun clárúcháin agus gnéithe pearsantaithe, cosúil le clómhéid, a éascú. Tá tuilleadh eolais le fáil inár mBeartas Fianán tiomnaithe anseo.

Cuid B – Na húsáidí a bhaintear as an eolas

Úsáidfimid na sonraí atá tugtha agat dúinn i dteannta leis na sonraí maidir le conas a úsáideann tú an Láithreán, ar mhaithe leis na nithe seo a leanas:

–       chun ár seirbhísí agus an Láithreán a bhainistiú agus a fheabhsú.

–       chun athruithe ar ár seirbhísí, ar an Láithreán, ar ár mBeartas Príobháideachta agus/nó ar aon cheann dá dtéarmaí agus coinníollacha a chur in iúl duit;

–       chun an t-eolas is déanaí a sholáthar duit tríd an liosta seachadta agus nuachtlitreacha de réir mar atá sonraithe sa Bheartas Príobháideachta seo; agus

–       chun deis a thabhairt dúinn na cuairteanna a thugann tú ar ár Láithreán a oiriúnú, go háirithe trí chlómhéid a athrú.

Liosta Seachadta

Má tá tú cláraithe leis an liosta seachadta seolfaimid an t-eolas is déanaí chugat trí r-phost. Mura mian leat a bheith san áireamh ar an liosta seachadta níos mó seol r-phost chuig info@bai.ie agus clóscríobh unsubscribe i líne an ábhair.

Tabhair faoi deara, le do thoil, má chuireann tú in iúl dúinn nach spéis leat an nuachtlitir a fháil, agus má chinneann tú ina dhiaidh sin gur spéis leat an nuachtlitir a fháil (nó a mhalairt), glacfaimid leis an eolas is déanaí atá curtha ar fáil agat maidir leis an nuachtlitir.

Back to top

Príobháideacht - Codanna C & D

Cuid C – Na slite inar féidir linn eolas a roinnt le tríú páirtithe

Féadfaimid d’eolas pearsanta a roinnt leis na tríú páirtithe seo a leanas:

(a)  ár gcomhairleoirí d’fhonn deis a thabhairt dóibh comhairle a chur orainn; agus

(b)  soláthraithe seirbhíse, cosúil le próiseálaithe liostaí seachadta, más gá chun éifeacht a thabhairt do sheirbhísí atá lorgtha agat ar an Láithreán.

Coimeádaimid an ceart eolas pearsanta fút a chur ar fáil gan toiliú uait nó gan dul i gcomhairle leat, sa chás go gcreidimid go bhfuil sé cuí chun ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh, chun ár dtéarmaí agus coinníollacha nó cearta dlíthiúla eile a fhorfheidhmiú, chun slándáil an Láithreáin a chosaint, chun calaois a chosc, nó ar shlí eile chun ár leasanna dlisteanacha agus/nó leasanna dlisteanacha ár n-úsáideoirí a chosaint.

Ó am go ham, d’fhéadfaimis eolas anaithnid faoi úsáideoirí a roinnt le tríú páirtithe, cosúil le comhlachtaí rialtais eile, chun cabhrú linn féin agus lena leithéid de thríú páirtithe anailís a dhéanamh ar ár seirbhísí, mar aon leis na seirbhísí sin a fhorbairt agus a bhainistiú. Roinnfear an t-eolas seo ar bhealach a chinntíonn nach nochtfar do chéannacht.

Cuid D – Eile

Naisc tríú páirtí

D’fhéadfadh go mbeadh naisc le láithreáin ghreásáin nach bhfuil á rialú againn ar an Láithreán Gréasáin. Nílimid freagrach as cleachtais phríobháideachta a leithéid sin de thríú páirtithe.  Is ar do phriacal féin atá eolas pearsanta á sholáthar agat dá leithéid de láithreáin ghréasáin, agus ba chóir duit a mbeartais phríobháideachta a sheiceáil.

Slándáil

Ciallaíonn nádúr an Idirlín nach féidir linn sláine an eolais a sheolann tú chugainn tríd an Idirlíon a ráthú, agus is ar do phriacal féin atá eolas dá leithéid á sholáthar agat. Tá bearta cuí teicniúla agus eagraíochtúla i bhfeidhm againn chomh fada is a bhaineann le stóráil agus nochtadh d’eolais phearsanta mar iarracht chun rochtain nó caillteanas neamhúdaraithe a chosc. Tá bearta cuí i bhfeidhm againn lena chinntiú go bhfuil an t-eolas a nochtar dúinn á choinneáil go beacht agus cothrom le dáta, agus nach gcoinnítear a leithéid ach ar feadh cibé tréimhse is gá chun críche a úsáide.

Nuashonrú agus rochtain ar eolas pearsanta / Déan teagmháil linn

Féadfaidh tú aon athruithe ar d’eolas pearsanta nó ar do shainroghanna a chur in iúl dúinn, agus déanfaimid d’eolas pearsanta a nuashonrú nó a leasú dá réir sin.

Tá ceart agat ach iarratas a dhéanamh i scríbhinn agus an uastáille reachtúil a bheidh i réim a íoc, cóip a fháil den eolas pearsanta atá inár seilbh maidir leat féin.

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn má tá ceist nó iarratas ar bith agat maidir le d’eolas pearsanta agus/nó an Beartas Príobháideachta seo trí r-phost a sheoladh chuig: info@bai.ie

Ciallaíonn ár nósanna imeachta slándála go bhféadfaí go n-iarrfaí ort cruthúnas céannachta a sholáthar dúinn roimh eolas a sholáthar duit.

Back to top

Séanadh

Craolacháin na hÉireann (“BAI”).  Déanaimid tréaniarracht a chinntiú go bhfuil an t-eolas cothrom le dáta agus ceart.   Má chuirtear in iúl dúinn go bhfuil earráidí san eolas, déanfaimid iarracht iad a cheartú a luaithe agus is féidir (seol r-phost chuig info@bai.ie má thugann tú a leithéid d’earráidí faoi deara).

Ní bheidh an BAI, freagrach, i gcás ar bith, as aon  chaillteanas nó aon damáiste lena n-áirítear gan teorainn, caillteanas nó damáiste indíreach nó iarmhartach, nó aon chaillteanas de gach uile chineál ag eascairt as caillteanas sonraí nó brabús ag eascairt as, nó bainteach le, úsáid an láithreáin ghréasáin seo.

Is féidir leat, tríd an láithreán gréasáin seo, nascadh le láithreáin ghréasáin eile nach bhfuil á rialú ag an BAI.  Níl aon smacht againn ar nádúr, ábhar agus inúsáidteacht na láithreán sin.

Back to top

Cóipcheart

Tá an t-eolas, an t-ábhar, an ghrafaic, an téacs, na híomhánna, na trádmharcanna, trádainmneacha agus lógónna (“na hÁbhair”) atá le fáil ar an láithreán gréasáin seo faoi chosaint cóipchirt, trádmharc, ceart ar bhunachar sonraí, ceart sui generis agus dlíthe eile maoine intleachtúla faoi dhlíthe náisiúnta agus conarthaí idirnáisiúnta.

Féadfar sleachta as foilseacháin an BAI a úsáid ar an gcoinníoll go dtagraítear don fhoinse, ach amháin má shonraítear a mhalairt.

Back to top