Scéim Foilsithe

D’fhonn an tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014 (“SF”) a chomhlíonadh, tá ar an BAI faisnéis a fhoilsiú go rialta nuair is féidir. Ceanglaítear ar an BAI ‘Scéim Foilsithe’ a fhoilsiú agus aird ar spéis an phobail sa mhéid a leanas:

 • a) rochtain phoiblí a cheadú ar fhaisnéis atá á choimeád ag an BAI;
 • b) cúiseanna a fhoilsiú atá le cinntí a rinne an BAI faoi shaoráil faisnéise; agus,
 • c) faisnéis a fhoilsiú a bhaineann le hábhar agus atá ina hábhar spéise don phobal i gcoitinne maidir le gníomhaíochtaí agus feidhmeanna an BAI go ginearálta.

Ina leith seo, tá faisnéis ar fáil ar an láithreán seo ar sholáthar faisnéis ghinearálta faoin BAI, ar a fheidhmeanna agus seirbhísí a sholáthraítear, ar a nósanna imeachta déanta cinntí, a chursaí airgeadais agus faisnéis ilghnéitheach.

Mura féidir leat teacht ar an bhfaisnéis a theastaíonn uait nó má chreideann tú go bhfuil roinnt faisnéise ar iarraidh, iarrtar ort tabhairt faoi chuardach trí láithreán gréasáin an BAI (tríd an mbosca cuardaigh a úsáid ag bun aon leathanach gréasáin de chuid bai.ie), nó an fheidhm chuardaigh a úsáid ar an mír ‘foilseacháin’ de láithreán gréasáin an BAI, nó teagmháil a dhéanamh leis an BAI trí ríomhphost a sheoladh chuig foi@bai.ie nó trí ghlao ar 01 6441200. Mura bhfuil an fhaisnéis a theastaíonn uait ar fáil go poiblí faoi láthair, b’fhéidir gur mian leat smaoineamh ar iarratas ar Shaoráil Faisnéise a dhéanamh.

Back to top

Iarratas ar Shaoráil Faisnéise a Dhéanamh

Ní mór iarratais ar fhaisnéis faoi Shaoráil Faisnéise a dhéanamh i scríbhinn agus ní mór go luafar go lorgaítear an fhaisnéis faoi FOI. Ba cheart duit a chinntiú go bhfuil dóthain sonraí i d’iarratas lena chur ar chumas againn na taifid / an fhaisnéis atá á lorg agat a shainaithint. Chomh maith leis sin, ba cheart duit an fhormáid a chur san áireamh inar mian leat aon taifid a fháil ar féidir scaoileadh leo.

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn chun teacht ar chomhairle sula ndéanann tú d’iarratas. Féadfaidh tú glaoigh orainn ar +353(1) 644 1200 nó ríomhphost a sheoladh chugainn ag foi@bai.ie

Is féidir iarratais ar shaoráil faisnéise a sheoladh sa phost nó ar ríomhphost agus ba cheart iad a sheoladh chuig:

An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise,

An BAI,

2-5 Plás Warrington,

Baile Átha Cliath D02 XP29.

nó trí ríomhphost a sheoladh chuig: foi@bai.ie

Back to top

Rochtain ar fhaisnéis

Tá an tAcht um Shaoráil Faisnéise in ainm is rochtain phoiblí a cheadú ar fhaisnéis atá á choimeád ag an BAI NACH bhfuil fáil rialta uirthi trí fhoinsí eile. Tá rochtain ar fhaisnéis faoi shaoráil faisnéise faoi réir díolúine áirithe agus baineann nósanna imeachta agus teorainneacha ama sonracha léi. Tagann na taifid a leanas faoi chuimsiú scóip an Achta um Shaoráil Faisnéise:

 • gach taifead a bhaineann le faisnéis phearsanta atá á choimeád ag an BAI gan aird ar cathain a cruthaíodh iad
 • gach taifead eile a cruthaíodh ó thosú an Achta um Shaoráil Faisnéise (an 21 Aibreán 1998)
 • aon taifid a theastaíonn uait maidir le tuiscint a fháil ar thaifead reatha fiú má cruthaíodh iad roimh an 21 Aibreán 1998
 • taifid phearsanra na foirne fónaimh a cruthaíodh ón 21 Aibreán 1995 agus iad siúd a cruthaíodh roimh an dáta sin, sa chás go n-úsáidtear iad nó go mbeartaítear iad a úsáid ar bhealach a imríonn drochthionchar nó a d’fhéadfadh drochthionchar a imirt ar an duine atá i gceist.

Agus aird ar an ngá go mbíonn ar chumas an BAI tabhairt faoina ghnó ar aon dul le próiseas agus nós imeachta, mar is ceart, áfach, tá díolúine ann, áfach, a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm ar shaghsanna áirithe faisnéise faoi roinnt cúinsí. Tá iad seo leagtha amach san Acht um Shaoráil Faisnéise agus i measc na príomhdhíolúine, tá an méid a leanas:

 • faisnéis rúnda agus atá íogair i dtaobh cúrsaí tráchtála
 • breithniúcháin chomhlachtaí um shaoráil faisnéise
 • feidhmeanna agus idirbheartaíocht comhlachtaí um shaoráil faisnéise
 • faisnéis phearsanta

Chomh leis sin, féadtar iarratais a dhiúltú má mheastar go bhfuil siad ró-mhionsonraithe ach oibreoidh an BAI leis an iarratasóir chun an t-iarratas a shimpliú agus;/nó an t-iarratas a mhodhnú.

Tá faisnéis agus treoir ar shaoráil faisnéise ar fáil ar láithreán gréasáin an rialtais, www.foi.gov.ie

Back to top

An ngearrtar táille ar iarratas ar shaoráil faisnéise a dhéanamh?

Ní ghearrtar aon táille ar iarratas a sheoladh ar aghaidh. Déantar breithniú ar tháillí sa chás go gcuimsíonn iarratas méid mór faisnéise / taifead. Féadtar táillí a ghearradh ar chuardach agus aisghabháil a dhéanamh ar aon chostais atáirgthe a thabhaítear tríd an ábhar ar ar iarr tú a sholáthar duit. Sa chás go bhfuil an costas a bhíonn ar an gcuardach, aisghabháil agus an dúbailt sin

 • níos lú ná €101, ní ghearrtar aon táille.
 • os cionn €500 ach níos lú ná €700, gearrtar táille uasta €500.
 • os cionn €700, is féidir leis an BAI diúltú chun an t-iarratas a phróiseáil.

Cuirfear sonraí faoi na táillí iarbhír a bhaineann le d’iarratas in iúl duit i scríbhinn. Ba cheart íocaíocht a dhéanamh trí aistriú cistí leictreonacha.

Liosta na dTáillí

 • Cuardach agus a aisghabháil: €20.00 san uair

Táillí cóipeála: Fótachóipeáil in aghaidh na bileoige: €0.04 / CD-ROM: €10.00

Achomhairc

 • Cosnaíonn Athbhreithniú inmheánach €30 (€10 do shealbhóirí cárta leighis)
 • Cosnaíonn achomharc le hOifig an Choimisinéara Faisnéise €50 (€15 do shealbhóirí cárta leighis)
Back to top

Cad a tharlaíonn mura bhfuil mé sásta leis an gcinneadh um Shaoráil Faisnéise?

Féadfaidh tú aon chinneadh a achomharc a eisíonn an BAI duit i scríbhinn trí scríobh chuig an Oifigeach Achomhairc um Shaoráil Faisnéise, an BAI, 2-5 Plás Warrington, Baile Átha Cliath D02 XP29, agus a lorg go ndéanfar athbhreithniú inmheánach ar an gceist. Féadtar táille €30 (€10 do shealbhóirí cárta leighis) a ghearradh ar an achomharc sin. Ní ghearrtar aon táille ar athbhreithniú inmheánach a bhaineann le faisnéis phearsanta a bhaineann le duine nó maidir le cinneadh a dhéanamh chun táillí a ghearradh.

Ba cheart duit d’achomharc a dhéanamh laistigh de 4 seachtaine ón dáta a thugtar freagairt ar d’iarratas tosaigh ar shaoráil faisnéise. Tugann comhalta foirne sinsearach faoin achomharc agus cuirfear cinneadh in iúl duit laistigh de 3 seachtaine.

Back to top

An féidir liom achomharc a dhéanamh ar athbhreithniú inmheánach ar an gcinneadh um shaoráil faisnéise?

Féadfaidh tú an cinneadh a achomharc laistigh de 6 mhí trí scríobh chuig Oifig an Choimisinéara Faisnéise. Má dhéanann tú achomharc, déanfaidh an Coimisinéir Faisnéise imscrúdú agus breithniú iomlán ar an gceist agus eiseoidh sé cinneadh úr. Ba cheart achomhairc bhreise a sheoladh chuig:

An Coimisinéir Faisnéise

18 Sráid Líosain Íochtarach

Baile Átha Cliath D02 HE97

R-phost: info@oic.ie

Féadtar táille €50 (€15 do shealbhóir cárta leighis) a ghearradh ar an iarratas sin.

Back to top

Loga Iarratas um Shaoráil Faisnéise

Ní mór don BAI loga (Béarla) a fhoilsiú de na hiarratais a fhaigheann sé agus ní mór faisnéis a chur san áireamh ar na taifid / an fhaisnéis a lorgaítear agus an cinneadh a dhéanann an BAI ar scaoileadh na cáipéisíochta / na faisnéise. Nuashonraíonn an BAI an loga d’iarratais ar shaoráil faisnéise ar bhonn ráithiúil agus ar rudaí a chuirtear in airde ar a láithreán gréasáin.

Back to top