Tá díriú obair an BAI le sonrú i gcúig théama straitéiseacha uileghabhálacha agus tugtar cuntas ar an dá chuspóir ardleibhéil déag a bhaineann leis na téamaí seo ar an leathanach seo. Baineann a chomhionann de thábhacht le gach ceann de na cúig théama agus tá siad dírithe i dtreo bhaint amach fhís straitéiseach an BAI.  Is féidir teacht ar chóip den Ráiteas Straitéise 2017-19 ón BAI ach cliceáil anseo.

An Éagsúlacht agus an Iolracht a chur chun cinn

Sprioc Straitéiseach 1: Éascú do mheascán glórtha, tuairimí agus foinsí nuachta agus cúrsaí reatha sna meáin chlosamhairc lena bhfeabhsaítear an díospóireacht dhaonlathach agus an tsaoránacht ghníomhach in Éirinn.

Sprioc Straitéiseach 2:  Táirgeadh agus infhaighteacht an ábhair chlosamhairc arb ábhartha go cultúrtha é do luchtanna féachana/éisteachta Éireannacha

Sprioc Straitéiseach 3: Tírdhreach a chothú sna meáin arb ionadaíoch agus inrochtana d’éagsúlacht sochaí na hÉireann é

Sprioc Straitéiseach 4: Clárúchán den scoth sa Ghaeilge a chothú agus a chur chun cinn

Chun a chuid cuspóirí faoin sprioc sin a bhaint amach, déanfaidh an BAI an méid seo a leanas:

 • Leanúint ar aghaidh ag cur in iúl seasaimh bheartais eolaigh maidir le hIolracht na Meán in Éirinn le tacaíocht ó thaighde ábhartha, agus comhairle a thabhairt don Aire de réir mar is gá.
 • Straitéis Seirbhísí Craolacháin leasaithe a fhorbairt agus a chur chun feidhme, a éascóidh go leanúnach do bheartais agus pleananna ceadúnúcháin dinimiciúla, agus a chuireann chun cinn clárúchán den scoth sa Ghaeilge.
 • Coinneáil orainn ag forbairt, ag forfheidhmiú agus ag athbhreithniú na scéimeanna cistithe craolacháin a thacaíonn le méadú um tháirgeadh agus infhaighteacht an ábhair chlosamhairc Éireannaigh arb éagsúil, nuálaíocht agus/nó ábhartha go cultúrtha é, lena n-áirítear ábhar sa Ghaeilge.
 • Plean gníomhaíochta a fhorbairt, a fhorfheidhmiú agus a athbhreithniú chun tacú le hionadaíocht mhéadaithe na héagsúlachta i sochaí na hÉireann sna meáin chraolacháin le béim faoi leith ar an inscne agus ar an nGaeilge.
Back to top

An Feabhas agus An Chuntascht a Ghnóthú

Sprioc Straitéiseach 5: Rialúchán chun earnáil chraolacháin fhreagrach agus chuntasach a ghnóthú.

Sprioc Straitéiseach 6: Ceannaireacht a léiriú san fhorbairt inbhuanaithe ach caighdeáin arda sa chleachtadh comhshaoil, sóisialta agus rialtais a shamhaltú agus a chur chun cinn

Sprioc Straitéiseach 7: Comhshaol nuálaíoch oibre a chur chun cinn lena n-inspreagtar, lena dtugtar dúshlán agus lena bhforbraítear an BAI

Chun a chuid cuspóirí faoin sprioc sin a bhaint amach, déanfaidh an BAI an méid seo a leanas:

 • Plean gníomhaíochta comhlíonta a fhorbairt, a fhorfheidhmiú agus a athbhreithniú chun tacú le cleachtais chomhlíonta agus rialachais diana ag gach craoltóir ceadúnaithe agus conraitheoir cistithe.
 • Plean gníomhaíochta a bhunú agus a fhorfheidhmiú chun a chinntiú go bhfeidhmíonn an BAI chuig caighdeán ard i ndáil le cleachtais chomhshaoil, sóisialta agus rialachais, agus chun é sin a chur chun cinn i measc na hearnála craolacháin níos forleithne.
 • Cur le struchtúir agus le cultúr eagrúcháin a thacaíonn leis an bhfoghlaim agus leis an bhfeidhmíocht aonair agus foirne, go háirithe trí phróisis Acmhainní Daonna feabhsaithe agus trí bhainistiú eolais fheabhsaithe.
Back to top

Cumarsáid a Dhéanamh agus Tionchar a Fheidhmiú

Sprioc Straitéiseach 8: An díospóireacht phoiblí a chothú agus an beartas a mhúnlú chun éascú do thírdhreach bríomhar dinimiciúil sna meáin.

Chun a chuid cuspóirí faoin sprioc sin a bhaint amach, déanfaidh an BAI an méid seo a leanas:

 • Leanúint ar aghaidh ag feabhsú ár saineolais chun comhairle, eolas agus tionchar a fheidhmiú ar an mbeartas, dlí agus cleachtas náisiúnta agus Eorpach sna meáin chlosamhairc, go háirithe trí rannpháirtíocht sna fóraim Náisiúnta agus Eorpacha ábhartha.
 • Plean gníomhaíochta bliantúil cumarsáide a fhorbairt, a fhorfheidhmiú agus a athbhreithniú chun ár ngeallsealbhóirí a chur ar an eolas agus a mhealladh, go háirithe an pobal, ar bhealach ábhartha agus tráthúil.
Back to top

Luchtanna Féachana/Éisteachta a Chumhachtú

Sprioc Straitéiseach 9 – Tuiscint, rannpháirtíocht agus rannpháirteachas an phobail i dtírdhreach éabhlóideach na meán a fhorbairt.

Chun a chuid cuspóirí faoin sprioc sin a bhaint amach, déanfaidh an BAI an méid seo a leanas:

 • A chinntiú go gcoinníonn Cóid agus Rialacha Craolacháin an BAI agus próiseas gearán craolacháin an BAI orthu ag tacú le taitneamh, tuiscint, agus idirghníomhú an lucht féachana/éisteachta leis an ábhar closamhairc.
 • Tacar gníomhaíochtaí um litearthacht sna meáin a fhorbairt, a fhorfheidhmiú agus a athbhreithniú lena méadaítear cumas an lucht féachana/éisteachta chun dul i ngleic leis an ábhar closamhairc, chun é a bhreithmheas agus a thuiscint i gcomhshaol na meán a bhíonn ag síorathrú.
 • Éascú do mhéadú an rannpháirteachais i measc an phobail sna meáin chraolacháin, go háirithe maidir le seirbhísí meán pobail.
Back to top

An Nuálaíocht agus An Inbhuanaitheacht Earnálacha a Fheabhsú

Sprioc Sprioc Straitéiseach 10 – An chruthaitheacht agus an nuálaíocht a spreagadh mar ghnéithe dearscnaitheacha d’earnáil chlosamhairc na hÉireann.

Sprioc Straitéiseach 11 – Aird mhéadaithe ar an gcruthaitheacht agus ar an nuálaíocht ar fud gach gníomhaíocht den BAI a chinntiú

Sprioc Straitéiseach 12 – Saothrú le geallsealbhóirí chun tacú le gnóthú inbhuanaitheachta níos mó d’earnáil chlosamhairc na hÉireann.

Chun a chuid cuspóirí faoin sprioc sin a bhaint amach, déanfaidh an BAI an méid seo a leanas:

 • Clár gníomhaíochtaí struchtúrtha a fhorbairt agus a fhorfheidhmiú, i gcomhar leis an bpobal, leis na hearnálacha craolacháin tráchtála agus pobail, a éascaíonn d’fhorbairt samhlacha cistithe earnálacha feabhsaithe inbhuanaithe.
 • Creatlach a fhorbairt agus a fhorfheidhmiú ina gcuirtear chun cinn agus ina dtacaítear leis an gcruthaitheacht agus leis an nuálaíocht in earnáil an chlosamhairc Éireannach agus ar fud gach gníomhaíocht an BAI.
Back to top

Cáipéisíocht Tacaíochta

Thug an BAI faoi chomhairliúchán poiblí chun eolas a sholáthar d’fhorbairt a Ráitis Straitéise 2017-2019. Foilsíodh torthaí an chomhairliúcháin seo agus is féidir teacht orthu anseo.

Rinne an BAI plean oibre ardleibhéil trí bliana a chomhaontú, agus a fhoilsiú, chun tacú le baint amach na gcuspóirí straitéiseacha a luaitear. Tá fáil ar chóip den phlean oibre anseo.

Back to top