Cé muid féin agus céard a dhéanaimid

Is é an BAI rialtóir craolacháin na hÉireann.  Seo a leanas ár bpríomhfheidhmeanna:

 • seirbhísí raidió agus teilifíse sa bhreis ar na seirbhísí a sholáthraíonn RTÉ, TG4, Cainéal Thithe an Oireachtais agus Cainéal Scannán na hÉireann a cheadúnú
 • cóid agus rialacha craolacháin a shainiú
 • tuairim a thabhairt maidir le feidhmíocht RTÉ agus TG4 bunaithe ar a gcuspóirí poiblí bliantúla sonraithe agus leordhóthanacht nó neamh-leordhóthanacht an mhaoinithe phoiblí atá ar fáil do Chomhlachtaí Seirbhíse Poiblí chun a gcuspóirí seirbhísí poiblí a chur i gcrích
 • maoiniú a sholáthar agus a dheonú ar chláir agus ar chartlannú a bhaineann le cultúr, oidhreacht agus eispéireas na hÉireann faoin Scéim um Maoiniú Craolacháin
 • monatóireacht agus forfheidhmiú chomhlíonadh na gcraoltóirí ceadúnaithe leis na cóid agus rialacha craolacháin agus/nó lena gconarthaí craolacháin
 • socrú agus cinneadh a dhéanamh maidir le gearáin ó lucht féachana agus ó lucht éisteachta maidir le hábhar craolacháin ar sheirbhísí craolacháin na hÉireann
 • tacú le forbairt na hearnála craolacháin trí thaighde agus oiliúint
 • tacú leis an tuiscint atá ag an bpobal ar na meáin trí chomhoibriú le craoltóirí agus le hoideachasóirí

Tá  an tÚdarás, an Coiste um Dheonú Conarthaí, an Coiste um Chomhlíonadh, agus an Coiste Feidhmiúcháin freagrach as feidhmiú an BAI. Tá téarmaí tagartha an BAI sonraithe in Acht Craolacháin 2009.  Chomh maith leis sin, tá ról BAI i gcumaisc mheán.  Sannadh an ról sin don BAI faoi Chuid 4 den Acht um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí 2014.

Back to top

Conas a chuirimid ár gcuid oibre i gcrích

Táimid tiomanta d’fheidhmiú mar rialtóir éifeachtach, a mbeidh iontaoibh ag an bpobal, ag craoltóirí agus ag reachtóirí as, rialtóir a fhreastalóidh ar riachtanais féachana agus éisteachta phobal na hÉireann, san am i láthair agus sna blianta amach romhainn.  Is iad sin na príomhluachanna atá ag tacú leis an obair a dhéanann an BAI agus tá gach luach ar comhthábhacht:

 • Ar mhaithe le leas an phobail
 • Cothrom agus comhréireach
 • Saineolach agus eolasach
 • Neamhspleách agus neamhchlaonta
 • Gairmiúil agus tiomanta don fhoghlaim
 • Cuntasach, trédhearcach agus cost-éifeachtúil
 • Éagsúlacht chultúrtha agus theangeolaíoch

Foilsíonn an BAI ráiteas straitéise gach trí bliana ina sonraítear na spriocanna ardleibhéil atá beartaithe a chur i gcrích.  Pleanálann an tÚdarás ar bhonn trí bliana.  Leagann sé amach an obair a dhéanfar chun na spriocanna ardleibhéil sin a bhaint amach.

Ansin gach bliain, roghnaíonn an BAI cuspóirí sonracha faoi gach sprioc straitéiseach, cuspóirí a bhíonn mar bhonn le plean oibre bliantúil na heagraíochta. Ag tús gach bliana cuirtear na pleananna oibre faoi bhráid an Údaráis agus na gCoistí lena bplé agus lena bhfaomhadh.

Back to top

Cé mhéad airgid a chaithimid agus conas a chaithimid an t-airgead sin (1)

Tá an BAI á mhaoiniú trí thobhach a íocann craoltóirí seirbhíse poiblí agus conraitheoirí craolacháin ag leibhéal a chuireann ar chumas an BAI na costais a bhaineann le cur i gcrích a fheidhmeanna a íoc. Bíonn buiséid ar leith ag an BAI don tréimhse trí bliana agus leithdháiltear cistí ar thionscadail atá ag teacht leis na spriocanna ardleibhéil atá luaite sna pleananna oibre agus ar ghníomhaíochtaí oibríochtúla atá mar bhonn le hobair laethúil an BAI, obair a chinntíonn go bhfuil a oibleagáidí ar fad á gcomhlíonadh ag an BAI. Ráitis Airgeadais: Foilsíonn an BAI ráiteas cuntas bliantúil ina thuarascáil bhliantúil. An Coiste Airgeadais, Iniúchta agus Riosca: Tá an Coiste Airgeadais, Iniúchta agus Riosca inmheánach freagrach as gníomhaíochtaí airgeadais an BAI,coiste arb ionann é agus buanchoiste de chuid an Údaráis. Tá comhalta neamhspleách ceaptha ar an gCoiste seo. Cinntíonn comhaltaí an choiste seo go bhfuil rialuithe inmheánacha airgeadais an BAI éifeachtach agus go bhfuil siad ag teacht le dea-chleachtas airgeadais.

Back to top

Cé mhéad airgid a chaithimid agus conas a chaithimid an t-airgead sin (2)

Caiteachas & conarthaí ar fiú sa bhreis ar €20k iad: Foilsíonn an BAI ‘Tuairisc Cheannaigh’ gach ráithe, tuairisc ina sonraítear aon chaiteachais agus aon cheangaltais chonartha arbh fhiú sa bhreis ar €25k iad, mar aon le ‘Tuairisc um Íoc Pras’, tuairisc ina sonraítear feidhmíocht an BAI chomh fada is a bhaineann leis an gceangaltas riaracháin do thréimhse íocaíochta 15 lá do sholáthraithe d’idirbhearta tráchtála a chomhlíonadh. Tá an BAI tiomanta tréaniarracht a dhéanamh a sholáthraithe a íoc go pras. Tá soláthraithe earraí agus seirbhísí faoi réir téarmaí agus coinníollacha. Pá agus costais: Tá na rátaí pá agus costas atá in úsáid ag an BAI ag teacht le rátaí caighdeánacha pá agus costas na státseirbhíse.

Back to top

Céard iad ár dtosaíochtaí agus conas atá ag éirí linn

Aontaítear tosaíochtaí an BAI i dtús gach bliana agus foilsítear iad ina dhiaidh sin ina Phlean Oibre Bliantúil. Déanann an BAI athbhreithniú ar a fheidhmíocht agus cuireann sé tuarascáil ar dhul chun cinn faoi bhráid an Údaráis i lár na bliana ina dtagraítear do na gníomhaíochtaí ar fad atá luaite sa phlean oibre, agus cuirtear athbhreithniú bliantúil faoi bhráid an Údaráis i mí Feabhra/Márta gach bliain. Tá an t-athbhreithniú feidhmíochta do 2015 le fáil anseo (Béarla). Chomh maith leis sin, tá taifead ar ár gcuid oibre, na príomhthionscadail agus na príomhimeachtaí le fáil inár dTuarascálacha Bliantúla atá le fáil i rannóg na bhfoilseachán. Cuireann an Coiste Airgeadais, Iniúchta agus Riosca tuairisc faoi bhráid an Údaráis, gach dhá mhí, maidir le próisis agus nósanna imeachta ghníomhaíochtaí airgeadais an BAI. Déantar na nithe a chuirtear faoi bhráid an Údaráis a thaifeadadh i miontuairiscí an Údaráis atá le fáil i rannóg na bhfoilseachán.

Back to top

Conas a dhéanaimid cinntí

An tÚdarás & na Coistí Is é an tÚdarás príomhchomhlacht cinnteoireachta an BAI, comhlacht atá freagrach as treo straitéiseach na heagraíochta. Tá an Coiste um Dheonú Conarthaí agus an Coiste um Chomhlíonadh freagrach as gníomhaíochtaí oibríochtúla lena n-áirítear ceadúnú agus comhlíonadh (monatóireacht & gearáin mar shampla) faoi seach. Déanann an Coiste Airgeadais, Iniúchóireachta agus Riosca maoirseacht ar ghníomhaíochtaí airgeadais an BAI.  Tá na cláir oibre agus na miontuairiscí a bhaineann le cruinnithe an Údaráis le fáil anseo. Eisíonn an Coiste um Dheonú Conarthaí a chinntí tráth deonaithe ceadúnais.  Foilsíonn an Coiste um Chomhlíonadh a chinntí maidir le gearáin agus bíonn siad le fáil ar rannóg na bhfoilseachán. Comhairliúcháin Phoiblí Táimid tiomanta d’oibriú i gcomhpháirt lenár bpáirtithe leasmhara, agus a ndearcthaí agus a n-ionchur siúd a chur san áireamh agus ár gcuid oibre á cur i gcrích againn, lena n-áirítear dul i gcomhairle lenár bpáirtithe leasmhara nuair atá beartas nua nó beartas reatha á athbhreithniú againn, cód cláir nó scéim maoinithe Fuaime & Físe mar shampla, nó nuair a bhíonn réimse nua oibre á phleanáil againn, nó iarracht ar bun againn an tslí a gcuirtear beart éigin i gcrích a athrú.

Back to top

Ár mBeartais agus Nósanna Imeachta (1)

Déanann an tÚdarás agus na coistí reachtúla athbhreithniú rialta ar fheidhmíocht a bhfeidhmeanna lena chinntiú nach bhforchuireann nó nach gcoimeádann rialachán ualaí riaracháin nach bhfuil gá leo. I mí Mhárta 2021, d’fhoilsigh an tÚdarás ráiteas ag míniú athbhreithniú leanúnach an BAI ar a ghníomhaíochtaí rialála ina leith seo. Is féidir an Ráiteas a fháil anseo.

Tá ár bpríomhbheartais agus ár bpríomhnósanna imeachta ar fáil trí chliceáil ar na naisc thíos. Ní liosta uileghabhálach é seo. Tá beartais curtha san áireamh a bhaineann go sonrach leis an BAI a d’fhéadfadh a bheith ábhartha do leas an phobail ach níl beartais chaighdeánacha cosúil leis an mBeartas Sláinte & Sábháilteachta agus an Beartas um Ionad Oibre Saor Ó Thobac curtha san áireamh.  Ta na beartais ar fail ar an rannán ‘foilseacháin’ den suíomh Gréasáin seo freisin.

Back to top

Ár mBeartais agus Nósanna Imeachta (2)

Back to top

Tuarascálacha Bliantúla

Foilsíonn an BAI tuarascáil bhliantúil ina dtugtar sonraí faoi ghníomhaíochtaí an BAI sa bhliain roimhe sin agus na cuntais airgeadais don tréimhse sin.  Tá tuarascálacha roimhe ar fáil ar an rannán ‘foilseacháin’ den suíomh Gréasáin seo.

Back to top

Scéim Teanga an BAI 2020 - 2023

Forbraíodh Scéim Teanga an BAI chun cur chuige caighdeánach a leagan síos ar fud na heagraíochta chun gur féidir leis a oibleagáidí maidir leis an nGaeilge a chomhlíonadh thar na trí bliana, agus an méid atá praciticiúil agus indéanta laistigh den thréimhse ama sin á chur san áireamh.  Beidh na cuspóirí de ghné incriminteach, agus méadóidh soláthar seirbhísí ar bhonn bliana ar bhliain. Seo an tríú Scéim Teanga de chuid an BAI. Íoslódáil: Scéim Teanga an BAI Is féidir tuilleadh eolais faoin scéim a fháil ach ríomhphost a sheoladh chuig: teanga@bai.ie Más maith leat dul i dteagmháil le duine a labhraíonn Gaeilge, is féidir labhairt le Clare O’Sullivan, Caroline Keville, Sara McNamara nó Fionnuala Murphy.

Back to top

Saoráil Faisnéise

Tagann an BAI faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 agus ceanglaítear air faisnéis a chur ar fáil de réir cheanglais an Achta sin, agus aird á tabhairt ar phróis chuí agus ar nósanna imeachtaí cuí. Féachann an BAI le hoibriú ar bhealach oscailte trédhearcach, lena n-áirítear a mhéid faisnéise is féidir a chur ar fáil don phobal tríd an suíomh Gréasáin seo nó ar iarratas trí oifigí an BAI. Tá tuilleadh faisnéise ar fail faoi oibleagáidí an BAI de réir Saoráil Faisnéise agus faoin gcur chuige a ghlacann sé ina Leith.

Back to top

Cosaint Sonraí

Tá Liam Boyle ceaptha ina Oifigeach Cosanta Sonraí ag an BAI. Is féidir teagmháil a dhéanamh linn ag dpo@bai.ie má tá ceist agat ar aon rud bainteach le Cosaint Sonraí. Íoslódáil: Ráiteas Um Beartas Cosanta Sonraí Íoslódáil: Ráiteas Príobháideachais

Back to top

Nochtadh a Chosaint

Leis an Acht um Nochtadh Cosanta 2014, tugtar cosaintí reachtúla d’oibrí sa chás go nochtann sé faisnéis a bhaineann le héagóiritheoireacht a tháinig ar a aird san áit oibre.  Éilítear in Alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014 go bhfoilsítear Tuarascáil Bhliantúil gach bliain a bhaineann leis an líon nochtaí cosanta a rinneadh an bhliain díreach roimhe agus an gníomh (más ann) a rinneadh mar fhreagra ar na nochtaí cosanta sin. Ní bhfuair an BAI aon tuarascálacha maidir le nochtadh cosanta le linn na tréimhse ó Eanáir go Nollaig 2021.

 

Back to top