Is leaghta amach ar an leathanach seo atá faisnéis faoi conas gearán a dhéanamh faoi lánas craolacháin. Má theastaíonn cabhair nó comhairle uait sula ndéanfaidh tú gearán nó sula ndéanfaidh tú iarraidh ar cheart freagartha, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ach úsáid a bhaint as an bhfoirm um ‘athghlao a iarraidh’ ar an leathanach seo nó glao a chur orainn ag (01) 644 1200.

Tá faisnéis faoi chinntí a rinne an BAI roimhe seo ar ghearáin chraolacháin ar fáil ar an rannán ‘foilseacháin’ den suíomh Gréasáin seo.
Téigh i dteagmháil leis an BAI
+ 353 1 644 1200
Lorg aisghlaoch

Conas Gearán a Dhéanamh

Ní mór do gach craoltóir in Éirinn a chinntiú go gcomhlíonann a n-aschur an dlí agus cóid agus caighdeáin an BAI.

  • Más rud é go bhfuil tú den tuairim go bhfaca tú nó gur chuala tú rud éigin ar chraoltóir le 30 lá anuas nár chomhlíon an dlí ná na cóid agus caighdeáin sin, féadfaidh tú gearán a dhéanamh.
  • Más rud é go bhfuil tú den tuairim gur mhícheart ó thaobh fíricí de a bhí rud éigin a chonaic tú nó a chuala tú, rud ba chúis le míchlú a bheith á chur ar d’onóir nó ar do cháil, féadfaidh tú ceart freagartha a iarraidh faoin Scéim maidir le Ceart Freagartha.

Ba cheart duit dul i dteagmháil leis an gcraoltóir ar an gcéad dul síos i gcónaí.

Gearán a dhéanamh leis an gCraoltóir

Foilsíonn an BAI leabhráin faisnéise chun cabhrú leat gearán a dhéanamh nó iarraidh ar cheart freagartha a dhéanamh:

Gearán a tharcur chuig an BAI

I gcásanna nach bhfuil tú sásta leis an bhfreagra a thug an craoltóir, féadfaidh tú do ghearán a tharchur chuig an BAI.  Cuireann an BAI foirmeacha ar fáil chun cabhrú leat an gearán a dhéanamh nó an iarraidh ar cheart freagratha a dhéanamh.

Is féidir leat na sonraí teagmhála le haghaidh gach craoltóra a aimsiú ar an leathanach um an Liosta de na Stáisiúin Teilifíse agus Raidió den suíomh seo nó is féidir leat a bheith do do threorú chuig a bpróiseas láimhseála gearán nó chuig a Scéim maidir le Ceart Freagartha ach úsáid a bhaint as an treoir céim ar chéim thíos chun cabhrú leat gearán nó iarraidh a dhéanamh.

Céim a haon: An bhfuil gearán déanta agat le craoltóir cheana féin?

Céim a Dó. Cuir do ghearán nó d'iarraidh faoi bhráid an BAI

Upload complaint attachments


Agus do tharchur á dhéanamh agat, déan cinnte go soláthraíonn tú sonraí faoi do ghearán, lena n-áirítear an t-alt den Acht Craolacháin a measann tú go ndearna an clár sárú air agus cuir do ghearán bunaidh agus an freagra a fuair tú ón gcraoltóir faoi iamh. D’fhorbair an BAI foirmeacha tarchuir chun cabhrú leat. Agus iad comhlánaithe, féadfar iad a cheangal leis an bhfoirm tharchuir ar líne seo:

Foirm Tharchuir Ghearáin

An Fhoirm Tharchuir maidir le Ceart Freagartha

Céim a Dó. Déan gearán leis an gcraoltóir ábhartha

Go ginearálta, caithfidh tú gearán a dhéanamh nó Iarratas ar Cheart Freagartha a dhéanamh chuig an gcraoltóir sular féidir leis an BAI cabhrú leat.

In imthosca áirithe, áfach, féadfaidh an BAI glacadh go díreach le gearáin. Áirítear leo sin:

  • Nuair a rinneadh tagairt duit féin nó d’eagraíocht ar a ndéanann tú ionadaíocht i gclár
  • Nuair a bhíonn tú ag iarraidh neamhainmníochta
  • I gcás ina gcreideann tú go raibh tionchar ag an gcraoladh ar do phríobháideachas
  • I gcás ina gcreideann tú go bhfuil cúis eisceachtúil gan an gearán a chur ar aghaidh chuig an gcraoltóir

I gcás go dtagródh do ghearán d’aon cheann de na catagóirí thuas, téigh ar ais chuig Céim 1 agus cliceáil ar an gcnaipe “Tá” áit a bhféadfaidh tú ansin na sonraí maidir le do ghearán a chur isteach. Maidir le gach gearán eile, téigh i dteagmháil leis an gcraoltóir.