Líonra Inbhuanaitheachta Craolacháin agus treochlár inbhuanaitheachta i gcomhair Earnáil craolacháin na hÉireann seolta ag BAI

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (25.11.20) an Líonra Inbhuanaitheachta Craolacháin agus treochlár inbhuanaitheachta i gcomhair earnáil craolacháin na hÉireann. Is é atá sa Líonra ná grúpa inbhuanaitheachta uile-earnála deonach de chraoltóirí Éireannacha agus d’ionadaithe a slabhraí soláthair. Tá sé de chuspóir aige an dea-chleachtas a chothú agus an tacaíocht a sholáthar chun ceannaire inbhuanaitheachta a dhéanamh d’earnáil craolacháin na hÉireann a úsáideann a ghlór comhchoiteann chun todhchaí níos glaise, níos ionchuimsithí agus níos athléimní a chruthú do chách. Bhunaigh agus d’fhorbair BAI an Líonra i gcomhthéacs a thiomantais straitéisigh ceannaireacht a léiriú agus a thaispeáint ó thaobh an dea-chleachtais comhshaoil, shóisialta agus eacnamaíoch.

Tá sé de chuspóir ag an treochlár inbhuanaitheachta earnála tacú leis an earnáil craolacháin agus í a threorú ar a turas inbhuanaitheachta, le tacaíocht leanúnach ón Líonra agus ó BAI chun go bhféadfaidh eagraíochtaí a bplean inbhuanaitheachta féin a fhorbairt. Beidh an treochlár bunaithe ar Spriocanna Forbartha Inbhuanaitheachta na Náisiún Aontaithe, agus tá sé ag teacht leis na 10 sprioc forbartha inbhuanaithe is mó is iomchuí maidir leis an earnáil craolacháin. Tá trí cholún sa treochlár a léiríonn trí ghné na hinbhuanaitheachta: an comhshaol (glas), sóisialta (ionchuimsitheach) agus eacnamaíoch (athléimneach). Tá trí réimse fócais i ngach colún acu, a bhfuil sraith de bhearta molta agus de phríomh-mhéadrachtaí ag gabháil leo chun cabhrú le tionchar a rianú agus a thomhas. Téama leathan a bhaineann leis an dea-rialachas agus tuairisciú atá ina bhonn agus ina thaca faoi na trí philéar.

Ag trácht dó, dúirt príomhfheidhmeannach BAI, Michael O’Keeffe: “Bunaíodh an Líonra Inbhuanaitheachta Craolacháin chun earnáil craolacháin na hÉireann a spreagadh chun a gcuid acmhainní agus tallainne a ghiaráil chun na SFIeanna a chur chun cinn. Tugann sé craoltóirí sna hearnálacha craolacháin pobail, tráchtála agus poiblí le chéile agus is sampla é de thionscnamh a ligeann do bhaill a bheith ag oibriú le chéile chun aghaidh a thabhairt ar na freagrachtaí ó thaobh na forbartha inbhuanaithe atá ar gach earnáil.

“Tá deis ag craoltóirí na hÉireann ar ról uathúil a imirt i gcur chun cinn na SFIeanna agus i múnlú todhchaí inbhuanaithe, laistigh dá n-eagraíochtaí féin, agus trína n-ábhar agus a gcláracha. Tá BAI tiomanta do bheith ag oibriú le craoltóirí chun tacú le hinbhuanaitheacht níos mó a bhaint amach agus táim muiníneach go bhfuil an tseiftiúlacht, an chruthaitheacht agus an diongbháilteacht san earnáil craolacháin chun na haidhmeanna atá leagtha amach sa treochlár a bhaint amach.”

Sheol an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD an Líonra agus an treochlár. Dúirt sí: “Tá seoladh an Líonra Inbhuanaitheachta Craolacháin agus an treochláir inbhuanaitheachta earnála corraitheach agus spreagúil. Is ábhar mór misnigh é a fheiceáil go bhfuil na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe á nglacadh ag an earnáil ar an tslí seo, á ligean di a spriocanna féin a bhaint amach ar shlí struchtúrtha agus cur le dul chun cinn na hÉireann i dtreo na cuspóirí a bhaint amach. Trí na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a chur i bhfeidhm, tá deis ar leith ag craoltóirí athruithe suntasacha is fiúntacha a chruthú trí aghaidh a thabhairt ar phríomhdhúshláin amhail neamhionannas inscne, athrú aeráide agus cearta daonna. Tá sé de chumas ag na hathruithe seo ní hamháin a n-ionad oibre féin a fheabhsú ach tionchar dearfach a imirt ar an tsochaí trína gclárú freisin. Sa bhliain seo a bhí an-dúshlánach don earnáil, is áthas liom an bhéim láidir atá á leagan sa treochlár ar an rath a chur in iúl agus táim ag tnúth leis an tionchar dearfach a bhainfidh an Líonra amach de réir mar a fhorbrófar é a fheiceáil.”

Tá breis eolais le fáil ar shuíomh gréasáin BAI.

CRÍOCH

Teagmháil: Thelma Harris/ Joanne Ahern, DHR Communications, Teil: 083-0517622 / 087-9881837.

Nótaí d’eagarthóirí:

 • Tá ionadaí de chuid BAI ar fáil chun dul faoi agallamh.
 • Ar na baill den ghrúpa stiúrtha a cruthaíodh chun tacú le forbairt an líonra tá ionadaithe de chuid: BAI; RTÉ; TG4; Wireless Ltd; Communicorp; Craol; Flirt FM; Beat FM; Screen Producers Ireland; Fís Éireann; an Radio Kerry Group; agus South East Radio.
 • Is iad na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe treoirphlean na Náisiún Aontaithe chun todhchaí níos fearr agus níos inbhuanaithe a bhaint amach do chách. Tugann siad aghaidh ar dhúshláin dhomhanda ar nós na bochtaineachta, an neamhionannais, an athraithe aeráide, dhíghrádú an chomhshaoil, na síochána agus an cheartais. Is féidir sonraí i dtaobh 17 Sprioc Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a fháil anseo. Is iad na 10 SFI a dtugann an Líonra agus an treochlár tosaíocht dóibh:
 • Sprioc 3: An Dea-Shláinte agus an Fholláine.
 • Sprioc 4: Oideachas ar Ardchaighdeán.
 • Sprioc 5: An Comhionannas Inscne.
 • Sprioc 8: Obair Chuibhiúil agus Fás Eacnamaíoch.
 • Sprioc 10: Laghdú ar an Éagothroime.
 • Sprioc 11: Cathracha agus Pobail Inbhuanaithe.
 • Sprioc 12: Tomhailt agus Táirgeadh Stuama.
 • Sprioc 13: Gníomhú ar son na hAeráide.
 • Sprioc 16: An tSíocháin, an Ceartas agus Forais Láidre.
 • Sprioc 17: Comhpháirtíochtaí ar son na Spriocanna.