Leithdháileann an BAI €2.58m ar stáisiún tráchtála faoin tionscnamh Fuaim & Fís Covid-19

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (29.04.21) go rabhadar ag leithdháileadh €2.58m mar mhaoiniú ar stáisiúin raidió tráchtála neamhspleácha na tíre chun níos mó feasachta agus tuiscint a chothú ar phaindéim COVID-19.

D’oibrigh an BAI an tionscnamh maoinithe Covid-19 faoin Scéim Fuaime agus Físe 4 ar iarratas ón Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán, Catherine Martin TD agus tar éis don Aire maoiniú de €2.5m a chur ar fáil. Is é seo an dara tionscnamh maoinithe dá leithéid don earnáil raidió tráchtála neamhspleách mar fhreagra ar an bpaindéim COVID-19. Tá leithdháiltí idir €37,500 agus €100,000 ceadaithe anois ag an Údarás.

Chuir na stáisiúin tráchtála ceadúnaithe ar fad iarratais isteach ar an tionscnamh maoinithe COVID-19. Bhí na hiarratais ar fad incháilithe lena meas faoi choinne maoinithe. Rinneadh na hiarratais a mheas de réir chritéir thionscnamh maoinithe COVID-19, ar a n-áirítear: luach poiblí na tairisceana a áiríonn aird a thabhairt ar uaillmhian agus ar bhreisíocht an mholta don lucht éisteachta sprioctha agus aidhmeanna agus cuspóirí na scéime; réalachas agus luach ar airgead an mholta: agus cuntas teiste an iarratasóra. 

Tugadh faoi deara nuair a críochnaíodh an measúnú tosaigh go raibh na tionscadail a cháiligh €77.5k os cionn an €2.5m a leithdháil an tAire. Nuair a cuireadh ardchaighdeán na dtionscadal a moladh san áireamh thoiligh an tÚdarás maoiniú breise a chur ar fáil chun a chinntiú go dtacófaí go hiomlán leis na tionscadail ar fad.  

Clúdaíonn na tionscadail a táthar a mhaoiniú raon leathan foinsí eolais agus ábhar oideachais ar phaindéim COVID-19, ar a n-áirítear roinnt tionscnamh i nGaeilge. Maidir leis seo, craolfar os cionn 6,500 uair an chloig d’ábhar maidir le COVID-19 atá faighte agus léirithe agus curtha in oiriúint do lucht éisteachta éagsúla sprioctha. Cuimsíonn sé sin lucht éisteachta fásta agus óige thar fhormad leathan, seirbhísí tiomanta ag ceol agus ag caint ag leibhéil áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta.

Agus é ag tagairt dó, dúirt príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keeffe: “Tá an BAI thar a bheith buíoch don Aire Martin faoin maoiniú seo a chur ar fáil rud a dhéanfaidh freastal ar an dá chuspóir le cabhrú leis an earnáil raidió tráchtála tríd an tréimhse deacair seo agus taighde, léiriú agus soláthar a dhéanamh ar ábhar COVID-19 go sonrach don lucht éisteachta sprioctha.

“Ar an iomlán, bhí caighdeán na n-iarratas an-ard agus léiríonn ábhar na gclár atá molta staid athraitheach na paindéime ar fud na tíre. Sa mhéid seo, taispeánann na tionscadail a táthar á maoiniú anois an fhreagairt ar riachtanais an tsochaí i láthair na huaire, ar a n-áirítear sláinte agus folláine intinne agus déanann siad iarracht teachtaireacht agus tacaíocht dhearfach a thabhairt le go mbraithfidh an lucht éisteachta go bhfuil ceangal acu leo ionas go mbeidh siadsan in ann déileáil leis an am crua seo ina bhfuilimid ag maireachtáil.”

Tá sonraí faoina leithdháiltí maoinithe ar fáil anseo.

CRÍOCH

Ceisteanna meáin: Tony Heffernan / Thelma Harris, DHR Communications, 087-2399508 / 083-0517622

Gach ceist eile: BAI, 01-6441200.

Nótaí do na hEagarthóirí:

  • Tá na sonraí ar fad do Scéim Fuaime & Físe 4, chomh maith le deontais mhaoinithe le fáil ar láithreán gréasáin an BAI.