Léirithe spéise iarrtha do phost mar Chomhalta Seachtrach de Choiste Airgeadais, Iniúchta agus Riosca BAI

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann ag lorg léirithe spéise ó dhaoine le taithí agus le cáilíochtaí atá toilteanach chun a gcuid seirbhísí a thairiscint sa ról mar chomhalta seachtracha de Choiste Airgeadais, Iniúchta agus Riosca an BAI.

Is éard is cuspóir leis an gCoiste Airgeadais, Iniúchta agus Riosca ná chun cúnamh leis an Údarás chun a fhreagrachtaí maoirseachta a chomhlíonadh don phróiseas tuairiscithe airgeadais, do chóras an rialaithe inmheánaigh, don phróiseas iniúchta, agus dá phróiseas chun riosca agus comhlíonadh le dlíthe agus rialúchán a mhonatóireacht.

Is ról neamhfheidhmiúcháin agus saorálach é seo laistigh de chreatlach mhaoirseachta an BAI chun comhlíonadh an Údaráis le dea-chleachtas an rialachais agus na hearnála poiblí a chinntiú.

Tugtar achoimre anseo ar shonraí an phoist lena n-áirítear na cáilíochtaí agus an taithí a theastaíonn.

Ba cheart do pháirtí leasmhar ar bith a gCuraclam Vitae (CV) a thaisceadh trí ríomhphost chuig Sally Kennedy (skennedy@bai.ie) faoi dheireadh an ghnó Dé Luain 17 Iúil 2017.

Déanfaidh painéal den BAI measúnú ar léirithe spéise lena n-áireofar Cathaoirleach an Údaráis.  Is iad Cathaoirleach an Údaráis agus Príomhfheidhmeannach an BAI a chomhdhéanfaidh ceapachán.