LEAS-PHRÍOMHFHEIDHMEANNACH AN BAI CEAPTHA AR GHRÚPA NA RIALTÓIRÍ EORPACHA UM SHEIRBHÍSÍ MEÁN CLOSAMHAIRC (ERGA)

Chuaigh Leas-phríomhfheidhmeannach Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI), Celene Craig Uasal, i mbun a cuid dualgas san Eanáir mar bhall de Ghrúpa Rialtóirí Eorpacha um Sheirbhísí Meán Closamhairc (ERGA) tar éis í a bheith ceaptha sa phost i mí na Nollag 2020.

Tugann an ERGA a chuimsíonn ionadaithe ó chomhlachtaí rialála closamhairc náisiúnta as na 27 ballstát de chuid an AE comhairle don Choimisiún Eorpach ar ábhair a bhaineann le feidhmiú ábhair a bhaineann leis an Treoir maidir le seirbhísí meán closamhairc (AMSVD) arna leasú a thugann isteach reachtaíocht nua do sheirbhísí teilifíse, agus ardáin roinnte físe ar éileamh. Oibríonn sé freisin mar Fhóram do chomhoibriú idir comhlachtaí rialála agus malartú taithí agus cleachtas maith. Díreoidh cuid de Chlár Oibre do 2021 ar fheidhmiúchán leanúnach na Treorach AVMS agus cuireann sé leis na pléite ag leibhéal an AE ar chreat sa todhchaí faoi choinne rialála ar sheirbhísí digiteacha agus bearta i gcoinne bréagaisnéis.

Agus í ag labhairt ar a ceapachán le gairid ar an mBord, dúirt an tUasal Craig; “Tá an-áthas orm a bheith ceaptha ar Bhord an ERGA ag an am seo a bhfuil athrú mór ón mbonn ag tarlú i réimse rialála ábhar closamhairc Eorpach. Tugann an AVMSD leasaithe dúshláin agus deiseanna nua do rialtóirí sna spriocanna roinnte atá acu le lucht féachana agus éisteachta agus úsáideoirí seirbhíse a chosaint, le léiriú meoin agus iolrachas a chosaint agus le héagsúlacht chultúrtha a chothabháil. Tá príomhról ag ERGA  leis an gcomhoibriú idir rialtóirí a neartú agus tacú le baill tríd an bpróiseas feidhmiúcháin.

Cuireann an tAcht um Sheirbhísí Digiteacha an Choimisiún Eorpaigh, an tAcht um Mhargaí Digiteacha agus an Plean Gníomhaíochta um an Daonlathas Eorpach a foilsíodh le gairid ábhair beartas suntasacha os comhair ERGA lena meas agus a phlé agus táim ag tnúth le bheith rannpháirteach leis an mBord agus tacú le mo chomhrialtóirí sa tréimhse tábhachtach agus iontach seo.”

Ba mhaith le Bord agus foireann an BAI tréaslú leis an Uasal Craig ar a ceapachán ar Bhord an ERGA do 2021. Bhí a gcéad chruinniú acu le gairid ar an 28 Eanáir 2021.

-Críoch-

Nóta an Eagarthóra:

Celene Craig mar Leas-phríomhfheidhmeannach ar Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI), ó bunaíodh é in 2009, agus d’oibrigh sí leis na comhlachtaí a tháinig roimhe Coimisiún Craolacháin na hÉireann (BCI) agus leis an gCoimisiún um Raidió agus Teilifís Neamhspleách (IRTC).

Ba chuid thábhachtach dá cuid oibre sa BAI na freagrachtaí a bhí uirthi maidir le raon leathan beartas a bhain le craoladh/meáin a cheapadh agus a athbhreithniú agus maidir le comhairle a thabhairt ar fheidhmiúchán athruithe beartas agus reachtaíochta i réimse an chlosamhairc ag leibhéil náisiúnta agus Eorpach. Le gairid, bhí sí ag stiúradh na forbartha ar Staid Bheartais an BAI ar Fheidhmiúchán na Treorach maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc (AMSVD) arna leasú agus ar Rialáil Ábhar Díobhálach ar Ardáin ar Líne.

Bhí freagracht aici ar mhaoirseacht rialála ar mhaoiniú poiblí na gcraoltóirí seirbhíse poiblí de chuid na hÉireann, RTÉ agus TG4, agus ghníomhaigh sí mar ainmní Údaráis do choistí reachtaíochta an BAI ar Bhronnadh Conarthaí agus ar Chomhlíonadh.

Bhí sí ina Cathaoirleach ar an Ardán Eorpach um Údaráis Rialála (EPRA) agus is rannpháirtí gníomhach í ar fhóraim Eorpach maidir le reachtaíocht chlosamhairc agus ábhair rialúcháin.

ERGA: Chun tuilleadh eolais a fháil ar ERGA tabhair cuairt ar: https://erga-online.eu/