Iarratais á lorg ag an BAI faoin Scéim um Chartlannú 2

D’eisigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (04.07.19) gairm ar iarratais faoin Scéim um Chartlannú 2, is tionscnamh faoi Scéim Cistiúcháin Craolacháin an BAI. Tá timpeall le €2.8m ar fáil faoin scéim tacaíochta seo, a chistítear tríd an táille ceadúnais teilifíse chun forbairt cultúir cartlannúcháin a spreagadh agus a chur chun cinn in earnáil craolacháin na hÉireann, is rud a chabhróidh le hoidhreacht na hÉireann a chosaint.

Táthar ag díriú sa bhabhta cistiúcháin seo ar bunábhar clár a chartlannú arb é an cuspóir sonrach atá leis taifead stairiúil ar chultúr, oidhreacht agus taithí na hÉireann a chaomhnú agus go háirithe, lena dtugtar cosaint do bhunábhar stairiúil atá faoi bhagairt mar gheall ar an mbail shobhriste atá air nó go bhfuil sé taifeadta i bhformáidí a bheidh as feidhm ar fad go luath.

Dúirt Príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keefe: “Is iad na príomhchuspóirí atá leis an Scéim um Chartlannú 2 ag an BAI cur chuige comhtháite a fhorbairt i leith bunábhar clár a chartlannú; próisis agus formáidí cuí stórála a fhorbairt chun athchóiriú agus/nó stóráil bunábhair thaifeadta a spreagadh agus cuidiú leis sin; agus chun socrú a dhéanamh chun go mbeidh rochtain thapa chruinn ar bhunábhar clár ag páirtithe leasmhara. Ceann de na bunspriocanna straitéiseacha atá ag an BAI ná breis lánais closamhairc atá iomchuí ó thaobh an chultúir de a bheith ar fáil don lucht féachana agus éisteachta in Éirinn agus cabhraíonn an Scéim um Chartlannú 2 linn chun an cuspóir sin a bhaint amach.”

Glacfar le hiarratais ó phearsana aonair agus institiúidí éagsúla ar a n-áirítear craoltóirí (poiblí, tráchtála agus pobail); fógróirí; daoine/institiúidí a bhfuil bunábhar iomchuí ina seilbh acu; daoine/institiúidí atá inniúil ar obair a chur i gcrích ar bhunábhar cartlannúcháin a mheastar a bheith luachmhar don Stát; agus daoine/institiúidí atá inniúil ar chuspóirí na Scéime um Chartlannú 2 a chur chun cinn. Tá an Scéim oscailte d’iarratasóirí cáilithe a mbeidh aighneachtaí aonair á gcur isteach acu agus do pháirtithe ar mian leo bheith ag obair i gcomhpháirtíocht.

Is é an dáta deiridh i gcomhair iarratas ná 12 a chlog meán lae Dé Máirt, 24 Meán Fómhair 2019. Tá na treoirlínte a bhaineann le hiarratais agus an fhoirm iarratais le fáil ar shuíomh gréasáin anseo. Ba chóir d’iarratasóirí a bhfuil aon cheisteanna acu i dtaobh na Scéime iad a chur go dtí archiving@bai.ie

CRÍOCH

Teagmháil: Joanne Ahern / Sebastian Enke, DHR Communications. Teil: 01-4200580 / 087-9881837 / 087-3234946

Nótaí d’Eagarthóirí:

  • Faoi théarmaí an Achta Craolacháin, 2009, sanntar d’Údarás Craolacháin na hÉireann freagracht as scéim a fhoirmliú, a bhainistiú agus a riaradh chun cistiú a dhéanamh ar fhorbairt cur chuige chomhtháite i leith bunábhar clár a tháirgtear sa Stát a chartlannú. Bunaíodh an Scéim um Chartlannú faoi alt 154(1)(e) den Acht. Cisteofar an Scéim um Chartlannú 2 trí chéatadán den Chiste Craolacháin bliantúil, dá bhforáiltear faoi Alt 157 den Acht. Táthar ag brath nach mbeidh an chionmhaireacht a leithroinnfear ar an gcartlannú níos mó ná 20% den mhéid iomlán a bheidh ar fáil as an gCiste Craolacháin in aon bhliain faoi leith.