Gairm ar iarratais ar Scéim um Chartlannú 2 eisithe ag BAI

D’eisigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (31.07.18.) gairm ar iarratais faoin gcéad bhabhta dá Scéim um Chartlannú 2, ar cuspóir di cuidiú le hoidhreacht na hÉireann a chaomhnú trí fhorbairt cultúir cartlannúcháin a spreagadh in earnáil chraolacháin na hÉireann.

Seoladh an dara cur amach de Scéim um Chartlannú an BAI i mí an Mheithimh 2018 agus oibreoidh sí go dtí deireadh 2022. Ar na príomhchuspóirí atá léi tá cur chuige comhtháite a fhorbairt i leith bunábhar clár a chartlannú; próisis agus formáidí cuí stórála a fhorbairt chun athchóiriú agus/nó stóráil bunábhair thaifeadta a spreagadh agus cuidiú leis sin; agus chun socrú a dhéanamh chun go mbeidh rochtain thapa chruinn ar bhunábhar clár ag páirtithe leasmhara.

Tá an bhabhta seo de Scéim um Chartlannú 2 dírithe ar bhunábhar clár a chartlannú, ar sainchuspóir di go gcaomhnaífear taifead stairiúil ar chultúr, oidhreacht agus taithí na hÉireann agus go háirithe, go dtabharfar cosaint do bhunábhar stairiúil atá faoi bhagairt mar gheall ar an mbail shobhriste atá air nó go bhfuil sé taifeadta i bhformáidí a bheidh as feidhm ar fad go luath.

Maoinítear an Scéim trí chéatadán den Chiste Craolacháin. Tá suas le €2.8m de chistiú ar fáil chun tacú le hiarratais sa bhabhta seo.

Glacfar le hiarratais ó phearsana aonair agus institiúidí éagsúla ar a n-áirítear craoltóirí (poiblí, tráchtála agus pobail); fógróirí; daoine/institiúidí a bhfuil bunábhar iomchuí ina seilbh acu; daoine/institiúidí atá inniúil ar obair a chur i gcrích ar bhunábhar cartlannúcháin a mheastar a bheith luachmhar don Stát; agus daoine/institiúidí atá inniúil ar chuspóirí na Scéime um Chartlannú a chur chun cinn. Tá an Scéim oscailte d’iarratasóirí incháilithe atá ag déanamh iarratais aonair, agus chomh maith leis sin, do pháirtithe ar mian leo oibriú i gcomhpháirtíocht.

D’fhonn cuidiú leis an bpróiseas iarratas, tá treoirlínte forbartha d’iarratasóirí ag BAI agus tá siad le híoslódáil anseo mar aon leis an bhfoirm iarratais.

Is é an dáta deiridh chun iarratais a fháil ná 12 a chlog meán lae Déardaoin 4 Deireadh Fómhair 2018. Ba chóir aon cheisteanna i dtaobh na Scéime a chur go dtí archiving@bai.ie

CRÍOCH

Teagmháil: David O’Donnell, DHR Communications, Teil: 01-4200580 / 086-1081139

Nótaí d’Eagarthóirí:

  • Faoi théarmaí an Achta Craolacháin, 2009, sanntar d’Údarás Craolacháin na hÉireann freagracht as scéim a fhoirmliú, a bhainistiú agus a riaradh chun cistiú a dhéanamh ar fhorbairt cur chuige chomhtháite maidir le bunábhar clár a tháirgtear sa Stát a chur i gcartlann. Bunaíodh an Scéim um Chartlannú faoi alt 154(1)(e) den Acht. Maoineofar Scéim um Chartlannú 2 trí chéatadán den Chiste Craolacháin bliantúil, dá bhforáiltear faoi Alt 157 den Acht. Táthar ag brath nach mbeidh an chionmhaireacht a leithroinnfear ar an gcartlannú níos mó ná 20% den mhéid iomlán a bheidh ar fáil as an gCiste Craolacháin in aon bhliain faoi leith.