Foilsíonn Údarás Craolacháin na hÉireann Plean Gníomhaíochta don Ghaeilge

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann a Phlean Gníomhaíochta don Ghaeilge inniu (8.2.19) ina leagtar amach gníomhaíochtaí atá beartaithe ag an Údarás chun tacú leis an nGaeilge agus chun forbairt cláir agus seirbhísí craoltóireachta Gaeilge a spreagadh agus a chur chun cinn i dtionscal closamhairc na hÉireann.  Tá an Plean Gníomhaíochta don Ghaeilge ar cheann de na tionscnaimh iomadúla a dearadh chun cuspóir straitéiseach an Údaráis a bhaint amach, is é sin: ‘tírdhreach a chothú sna meáin arb ionadaíoch agus inrochtana d’éagsúlacht sochaí na hÉireann é’.

Sonraítear raon cuspóirí don Údarás i leith na Gaeilge sa Phlean, lena n-áirítear tionscnaimh nua a fhiosrú ionas go mbeifear in ann cur le líon na gclár Gaeilge atá ar fáil faoi láthair. Áirítear i measc na bhforálacha eile deiseanna comhpháirtíochta le príomheagraíochtaí Gaeilge a fhiosrú, ag féachaint le tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na Gaeilge. Dírítear ar an taighde sa Phlean seo chomh maith, ag tacú leis agus ag tabhairt faoi, agus ar chomhthiomsú sonraí ar na cláir Ghaeilge atá ar fáil san earnáil.

Bhí neart cúinsí mar bhonn eolais le forbairt an Phlean, lena n-áirítear reachtaíocht idirnáisiúnta agus náisiúnta, an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030, Ráiteas Straitéise 2017-2019 an Údaráis agus go leor rannpháirtíochta le príomhpháirtithe leasmhara Gaeilge an Údaráis.

Ag trácht ar an bhfógra, dúirt Michael O’ Keeffe, Príomhfheidhmeannach an Údaráis: “Léirítear i bhfoilsiú an Phlean Gníomhaíochta don Ghaeilge inniu an tacaíocht leanúnach a thugann Údarás Craolacháin na hÉireann don Ghaeilge agus a thiomantas don teanga. Cé go bhfuil tionscnaimh an Údaráis a thacaíonn leis an nGaeilge i bhfeidhm le cúpla bliain anuas, cuirtear spriocanna, cuspóirí agus tiomantais an Údaráis sa réimse seo in iúl go sonrach sa Phlean Gníomhaíochta don Ghaeilge. Táimid ag súil le hoibriú le páirtithe leasmhara ar chur i bhfeidhm an Phlean, agus soláthar Gaeilge a fhorbairt san earnáil chraolacháin sna blianta beaga atá romhainn.”

Is féidir cóip den Phlean Gníomhaíochta don Ghaeilge a fháil ar shuíomh gréasáin an Údaráis anseo.

Is féidir Ráiteas Straitéise 2017-2019 de chuid Údarás Craolacháin na hÉireann a fháil anseo.

CRÍOCH