Foilsíonn Údarás Craolacháin na hÉireann athbhreithniú ar a Phlean Gníomhaíochta Inscne

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) an t-athbhreithniú ar a Phlean Gníomhaíochta Inscne inniu (08.03.23). Arna fhorbairt in 2018, tá Plean Gníomhaíochta Inscne an Údarás Craolacháin na hÉireann mar chuid dá thiomantas do chomhionannas inscne a chur chun cinn in earnáil fuaime agus closamhairc na hÉireann. Forbraíodh é de réir “Moltaí maidir le Comhionannas Inscne san Earnáil Chlosamhairc” de chuid Chomhairle na hEorpa, agus shainaithin plean Údarás Craolacháin na hÉireann ceithre phríomhréimse chun comhionannas inscne a bhaint amach. Is iad sin: 1) bailiú agus foilsiú sonraí, b) taighde ardcháilíochta a chur chun cinn; c) tionscnaimh inscne a fhorbairt, agus d) próisis chuntasachta a fheabhsú.

Choimisiúnaigh an BAI an t-athbhreithniú dhá pháirt chun an dul chun cinn a rinneadh a mheas agus chun machnamh a dhéanamh ar an méid eile a d’fhéadfaí a dhéanamh chun tionscal níos cothroime a bhaint amach. Áiríodh comhairliúchán le páirtithe leasmhara a rinne CommSol idir Meitheamh go Samhain 2021 agus anailís inmheánach níos leithne ar iomlán na hoibre a chuir an BAI i gcrích ó foilsíodh an plean san athbhreithniú. Foilsíodh torthaí an chomhairliúcháin le páirtithe leasmhara ar ​Lá Idirnáisiúnta na mBan, 2022​.​ Is féidir cóip den doiciméad athbhreithnithe a fháil anseo.​

Ar an iomlán, i gcomhpháirtíocht le le príomhpháirtithe leasmhara an tionscail, tá méid suntasach oibre déanta maidir le cur i bhfeidhm Inscne BAI. Áirítear le príomhéachtaí:

  • Chuir bailiú sonraí inscne do phríomhróil chruthaitheacha in iarratais maoinithe ar Scéim Fuaime & Físe an Údaráis aird níos mó ar an tábhacht a chuireann an BAI ar chuimsiú na mban san earnáil a chinntiú. Tá méadú suntasach ar líon na dtionscadal le mná i bpríomhróil chruthaitheacha a fhaigheann maoiniú faoin Scéim mar thoradh ar an gcineál seo bailithe sonraí.
  • Thug tionscadail, amhail an babhta ‘Women’s Stories’ de  Fuaim & Fís in 2019, faoi insintí a athrú agus dúshlán a thabhairt faoin status quo ar an aer agus ar an scáileán araon. Mar thoradh air sin, maoiníodh 70% de thionscadail raidió agus 100% de thionscadail teilifíse, lena n-áirítear scéal mná amháin ar a laghad i ngach tionscadal.
  • Chuir tionscadail a dtacaíonn BAI leo, amhail X-Pollinator, a bunaíodh chun aghaidh a thabhairt ar an easpa éagsúlachta inscne i dtionscal scáileáin na hÉireann; Women on Air agus Women in Film and Television (WIFT) níos mó deiseanna ar fáil do mhná atá ag obair, agus rochtain a fháil ar an obair, san earnáil fuaime agus chlosamhairc.
  • Tá léargas luachmhar tugtha ag comhshaothair le hinstitiúidí tríú leibhéal ar nós Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Coláiste Mhuire gan Smál, Ollscoil Luimnigh agus Ollscoil Mhá Nuad ar na dúshláin atá roimh mhná maidir le hionadaíocht sna meáin agus maidir le deiseanna san earnáil fuaime agus closamhairc.

In ainneoin na n-éachtaí atá bainte amach ag Plean Gníomhaíochta Inscne an BAI, leag an t-athbhreithniú béim freisin ar chuid de na dúshláin atá roimh mhná i dtionscail na scannánaíochta, na teilifíse agus an raidió. Léiríonn sonraí inscne Fuaim & Fís ach go háirithe go bhfuil laghdú 3 phointe céatadáin ar líon na n-iarratas raidió a cuireadh isteach le bean amháin ar a laghad i bpríomhról cruthaitheach ó bhí 2018 ann. Ar an gcaoi chéanna, tugann na figiúirí dá n-aire go bhfuil gá le tuilleadh oibre chun an líon íseal ban a mhéadú i roinnt príomhróil chruthaitheacha mar Stiúrthóirí Grianghrafadóireachta.

Ag labhairt mar gheall ar, dúirt Celene Craig, Príomhfheidhmeannach an BAI: “Tá sé mar aidhm straitéiseach ag an BAI tírdhreach a chothú sna meáin atá ionadaíoch agus inrochtana d’éagsúlacht shochaí na hÉireann. Mar chuid dár gcuid oibre ina leith seo, d’oibrigh an BAI le fada chun tacú le mná agus le guthanna na mban, ach go háirithe trí léiriú fiúntach ar an aer/lasmuigh agus ar an scáileán/lasmuigh sna tionscail fuaime/closamhairc. Tá léargas maith ann i dtorthaí an athbhreithnithe sin. Bíodh go bhfuil go leor bainte amach againn ó tugadh Plean Gníomhaíochta Inscne an BAI isteach in 2018, tá go leor eile le déanamh fós.

“Agus muid ag tnúth anois le bunú Choimisiún na Meán nua, spreagfaimid an Coimisiún tógáil ar obair an BAI ina leith seo agus Straitéis Inscne, Comhionannais, Éagsúlachta agus Uilechuimsitheachta (GEDI) a fhorbairt. Bheadh seo ina thagarmharc do thionscal fuaime agus closamhairc níos cuimsithí agus níos éagsúla, ní hamháin do mhná, ach do gach saoránach faoi ghannionadaíocht i sochaí na hÉireann. Dá réir sin, d’fhéadfadh sé seo cabhrú le sochaí níos iolraíche agus níos daonlathaí a éascú do gach duine.”

Is féidir an tuarascáil a fháil ar shuíomh gréasáin BAI.

CRÍOCH

Teagmháil: Joanne Ahern, DHR Communications, Teileafón: 087-9881837

Gach ceist eile: Údarás Craolacháin na hÉireann, 01-6441200