Fógraíonn Údarás Craolacháin na hÉireann agus CMF Babhta Maoinithe i gcomhair Dreasacht Forbartha do Thionscadail Chlosamhairc

Baile Átha Cliath / Toronto – D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) agus an Canada Media Fund (CMF) inniu go bhfuil an dara babhta den dreasacht maoinithe trí bliana oscailte chun tionscadail chlosamhairc a fhorbairt.

Is féidir treoirlínte cláir, doiciméid iarratais agus spriocdhátaí i gcomhair aighneachtaí a fháil ar shuíomh gréasáin an Údaráis anseo. Is é an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh an 28 Meán Fómhair 2018.

Tá an dá eagraíocht ag obair i gcomhpháirt lena chéile ar feadh trí bliana idir 2017-2019 chun tionscadail chomhfhorbartha a mhaoiniú idir léiritheoirí i gCeanada agus in Éirinn. Beidh €140,000 ar fáil sa dara bliain den Dreasacht. Is é €35,000 an t-uasmhéid a bheidh ar fáil le haghaidh gach tionscadail a mhaoineofar tríd an Dreasacht.

Déantar iarracht leis an dreasacht seo tionscadail teilifíse a mhaoiniú agus síntí meán digiteach de thionscadail teilifíse dá leithéid, a chomhlíonann treoirlínte an CMF agus cuspóirí agus téamaí Scéim Fuaime agus Físe an Údaráis. Déanfaidh coiste roghnaithe ar a bhfuil ionadaithe ón dá eagraíocht mhaoinithe measúnú ar thionscadail agus roghnóidh siad iad.

Ó seoladh an chéad dhreasacht maoinithe idir Éirinn agus Ceanada i 2016, chuir an t-Údarás agus CMF €289,000 ar fáil chun forbairt a dhéanamh ar naoi dtionscadal i gcomhar lena chéile; bronnadh €143,000 den méad seo ar chúig tionscadal i rith 2017 don chéad babhta den dreasacht trí-bliana.

Comhpháirtí idirnáisiúnta a aimsiú

Tugtar cuireadh do léiritheoirí ar spéis leo comhpháirtí idirnáisiúnta a aimsiú mar chuid den dreasacht forbartha seo próifíl dá gcuideachta a chur suas ar shuíomh gréasáin CMF trí chliceáil anseo. Beidh fáil ag gach duine ar na próifílí, lena n-áirítear comhpháirtithe ionchasacha as tíortha eile.

Maidir leis an BAI

Is é an BAI an rialtóir craolta in Éirinn. Tá ról lárnach aige freisin i bhforbairt na hearnála craolacháin in Éirinn agus i dtacú léi. Tá raon tacaíochtaí agus tionscnaimh mhaoinithe i bhfeidhm faoi láthair trína gcomhlíonann an BAI an ról seo. Folaítear do Bhearta Coimhdeacha Fuaime agus Físe, cosúil leis an gciste a leagtar amach thuas, faoi Alt 5.6 den Scéim Mhaoinithe Chraolacháin. Ceapadh na bearta seo agus cuirtear i bhfeidhm iad d’fhonn tacú le cuspóirí na Scéime a bhaint amach.

Maidir le Canada Media Fund

Cothaíonn, forbraíonn, maoiníonn agus cuireann Canada Media Fund (CMF) léiriú ábhar as Ceanada chun cinn ar gach ardán meán closamhairc. Treoraíonn an CMF ábhar as Ceanada i dtreo timpeallacht iomaíoch dhomhanda trí nuálaíocht tionscail a chothú, luach saothair a thabhairt don rath, éagsúlacht guthanna a chumasú agus rochtain ar ábhar a chur chun cinn trí chomhpháirtíochtaí san earnáil phoiblí agus phríobháideach. Faigheann an CMF tacaíocht airgeadais ó Rialtas Cheanada agus ó dháileoirí cábla, satailíte agus IPTV i gCeanada. Tabhair cuairt ar cmf-fmc.ca

I gcomhair tuilleadh faisnéise, déan teagmháil le:

BAI
Sebastian Enke
DHR Communications
sebastian@dhr.ie
01 4200580/087-3239496

CMF
André Ferreira
Bainisteoir Cumarsáide
aferreira@cmf-fmc.ca
416.214.4402