Fógraíonn an BAI sonraí bhabhta maoinithe ar fiú €5m é ag díriú ar athrú aeráide agus gníomhú ar son na haeráide faoin Scéim Fuaime agus Físe

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann sonraí inniu (23/05/2022) faoi bhabhta maoinithe nua a dhíríonn ar athrú aeráide agus ar ghníomhaíocht aeráide faoin Scéim Maoinithe Craolacháin Fuaim agus Fís 4. Tá an babhta €5m á chómhaoiniú ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán agus an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide. Tá an maoiniú mar chuid de ghealltanas an Rialtais faoin bPlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide 2021 chun tacú le forbairt ábhar meán a ardaíonn feasacht ar athrú aeráide agus a chuireann gníomhaíocht agus athrú iompraíochta chun cinn chun é a chomhrac.

Faoi Bhabhta 44 den Scéim, tá an BAI ag lorg iarratais anois ó na hearnálacha léiriúcháin neamhspleácha agus craolacháin in Éirinn ar mhaoiniú chun cabhrú le cláir nua raidió agus teilifíse a fhorbairt a chuirfidh le tuiscint an lucht féachana ar athrú aeráide, a spreagfaidh agus a chumasóidh gníomh a dhéanamh chun dul i ngleic. é. Agus béim á cur ar chlársceidealú a mbíonn athrú iompraíochta mar thoradh air, tá sé beartaithe freisin tuarascáil a fhoilsiú ar na haschuir fhoriomlána agus ar thorthaí gaolmhara an mhaoinithe a bronnadh faoi Bhabhta 44.

Dúirt Príomhfheidhmeannach an BAI, Celene Craig agus í ag tagairt: “Is foinse iontaofa faisnéise iad craoltóirí teilifíse agus raidió na hÉireann dá lucht féachana agus éisteachta, go háirithe i gcúrsaí ríthábhachtacha, ar nós na géarchéime aeráide domhanda. Tá a gcuid oibre uathúil maidir le dearcthaí áitiúla agus náisiúnta a thabhairt chuig saincheist dhomhanda. Tugann an babhta speisialta seo den Scéim Fuaim & Fís deis do chraoltóirí ról lárnach a bheith acu maidir le tosaíocht a thabhairt do tuiscint aeráide agus spreagadh a thabhairt dá lucht éisteachta chun athruithe dearfacha a dhéanamh ar a n-iompraíocht mar thoradh ar a gcuid clár.

“Tá deis ann freisin do chraoltóirí agus do chlárdhéantóirí oibriú le saineolaithe aeráide chun na príomhdhúshláin aeráide a aithint go háirithe i gceantair áitiúla nó náisiúnta, agus na hathruithe iompraíochta a bhaineann leo. Spreagtar iarratasóirí freisin chun luachanna táirgeachta atá neamhdhíobhálach don aeráid a ghlacadh i bpleanáil agus i seachadadh.”

Dúirt sí freisin: “Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Aire Catherine Martin agus leis an Aire Eamon Ryan agus a ranna faoi seach as maoiniú breise a sholáthar chun tacú leis an mbabhta maoinithe sainiúil seo agus táim ag tnúth leis na cláir a bheidh mar thoradh air a fheiceáil.”

Tá mionsonraí ar bhabhta Sound & Vision 4 um Athrú Aeráide agus Gníomhú ar son na hAeráide agus conas iarratas a dhéanamh ar fáil anseo. Is é meán lae, de Máirt, 26 Iúil 2022 an dáta deiridh le haghaidh iarratais.

Osclóidh an BAI dhá bhabhta maoinithe spriocdhírithe eile sna míonna amach romhainn, mar aon le tacaíocht bhreise ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. Osclófar babhta go sonrach chun tacú le hearnáil cheoil bheo na hÉireann ar 1 Meitheamh, agus osclófar babhta ag lorg iarratas ar chláir Ghaeilge i mí Iúil. Beidh suas le €2m de mhaoiniú ar fáil faoi gach babhta ar leith agus cuirfear tuilleadh sonraí ar fáil go luath ar www.bai.ie

CRÍOCH

Teagmháil meáin: Joanne Ahern, DHR Communications, Teil: 087-9881837.

Gach ceist eile: BAI, 01-6441200.

Nótaí d’Eagarthóirí:

• Is scéim mhaoinithe é Fuaim & Fís 4 do chláir teilifíse agus raidió, arna maoiniú trí tháille an cheadúnais teilifíse.