Fógraíonn an BAI maoiniú de €7.2m faoin Scéim Fuaime agus Físe

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann sonraí inniu (31.05.21) faoin maoiniú deiridh a bronnadh faoin Scéim Maoinithe Craolacháin Fuaim agus Fís 4. Tar éis próiseas cuimsitheach measúnaithe, tá maoiniú de luach €7.2m leithdháilte ar 104 tionscadal raidió agus teilifíse i mbabhta 8. Cuimsíonn an leithdháileadh maoinithe €1.4m. ar son ocht dtionscadal (ceithre cinn do raidió agus ceithre cinn don teilifís) faoi shruth ar leith d’earnail an cheoil bheo, tar éis tacaíocht mhaoinithe a fháil ón Aire Catherine Martin chun tacú leis an earnáil seo ach go háirithe.

Mheall Babhta 38 247 iarratas ina iomláine ag lorg thart ar €22m i maoiniú. Éascóidh an pacáiste moltaí atá curtha isteach léiriúchán 104 tionscadal atá bunaithe ar chultúr, oidhreacht agus taithí na hÉireann, ar ghnothaí domhanda a mbíonn tionchar acu ar stát na hÉireann, ar litearthacht meáin agus litearthacht dhaoine fásta. Craolfar tionscadail thar 32 cainéal difriúil ar fad, craoltóirí pobail, tráchtála agus seirbhís phoiblí san áireamh. I measc na dtionscadail thábhachtacha a fhaigheann tacaíocht sa chéad bhabhta tá:

  • ‘A Finglas Story’ – atá sceidealaithe lena chraoladh ag DCTV. Insíonn an tionscadal pobail seo stair nua-aimseartha bhruachbhaile seo Bhaile Átha Cliath trí chuntais ó dhaoine ar an láthair. 
  • ‘Our Unique Tales’ – atá sceidealaithe lena chraoladh ag Spin South West. Roinneann an clár faisnéise seo taithí fhigiúirí de chuid LGBTQIA+ a bhfuil ardíomhá acu.        
  • ‘Irish Women in Harmony’  – atá sceidealaithe lena chraoladh ag Newstalk. Insíonn an clár faisnéise seo faoin gcaoi ar tháinig os cionn dhá scór ealaíontoir ban de chuid na hÉireann le chéile chun ceann de na comhshaothair ceoil ba rathúla i 2020 a thaifeadadh agus gur bhailíodar os cionn €215K ar mhaithe leis an gcarthannacht mhíúsáid teaghlaigh Safe Ireland. 
  • ‘Redemption’ – atá sceidealaithe lena chraoladh ag Virgin Media. Leanann an drama coiriúil seo a bhfuil sé chuid ann saol DCI Colette Cunningham a fhágann a háit dhúchais le cur fúithi i mBaile Átha Cliath chun clann a hiníne atá ina ndéagóirí a thógáil nuair a fhaigheann a hiníon a bhí scartha uaithi bás. 
  • ‘The Glorious Heresies’ – atá sceidealaithe lena chraoladh ag RTÉ. Tá an tsraith drama sé pháirt seo bunaithe ar an úrscéal le Lisa McInerney agus a ghnothaigh gradaim agus tá sé dirithe ar dhaoine fásta óga.       
  • ‘Atom Town’ – sceidealaithe lena chraoladh ag RTÉjr. Tá an beochan eolaiochta seo dirithe ar lucht féachana óga agus tugann sé eolas faoin tábla peiriadach ag baint úsáide as theagasc bhog.       

Tá meascán maith de sheanraí ceoil ináirithe sna tionscadail a fhaigheann maoiniú faoin sruth ar leithligh Earnáil an Cheoil Bheo, rud a thugann deis d’ealaíontoirí nua, ealaíontoirí atá ar an mbóthar agus ealaíontoirí a bhfuil cáil bainte amach acu cheana ó éagsúlacht chúlraí agus stíleanna páirt a ghlacadh i gcláir thar staisiúin teilifíse agus raidió áitiúla, réigiúnacha agus naisiúnta. Ar na hiarratais a bhfuil maoiniú le fail acu tá:            

  • ‘Foster & Allen – Lost in Music’ – atá sceidealaithe lena chraoladh ag RTÉ. Scrúdoidh  an tionscadal seo an chomhpháirteacht rathúil atá ag dul ar aghaidh le fada idir Foster and Allen agus ceoltoirí atá ag teacht chun cinn ó chúlraí éagsúla ceoil agus cultúrtha ar a n-áiritear hip-hop, spoken word, popcheol, ceol tíre agus ceol traidisiúnta, ó aicme an lucht oibre, ó chúlraí oileánda, an lucht siúil agus cúlra an cheoil agus an easpa ceoil.
  • ‘Irish Music Month’ – atá sceidealaithe lena chraoladh ar raidió tráchtála neamhspleách. Léiríonn an tionscadal seo cur chuige comhpháirtíochta idir Hot Press agus Craoltoirí Neamhspleácha na hÉireann chun cuardach tallainne a rith i ngach contae in Éirinn agus ansin craoladh beo a líonrú den bhallchríoch, agus go ritheadh sé ar fad thar aon mhí amháin ag deireadh an tsamhraidh / tús an fhómhair. Is é seo an chéad chomhiarratas atá curtha isteach ag Craoltóirí Neamhspleácha na hÉireann don scéim. 
  • ‘Séisiúin sa Black Gate’ – sceidealaithe lena chraoladh ar TG4. Is sraith dhá chuid déag é de cheol beo a dhéanfaidh comhcheangal idir léiriúcháin bheo dlúth agus agallaimh ar stíl mar chúlra don cheol ar bhealach nádúrtha a ndearnadh scannánú air ar an láthair i gcathair agus i gcontae na Gaillimhe agus a léireoidh meascán éagsúil de thallann nua agus tallann a bhfuil aithne mhór orthu, chomh maith le léiriúchán laidir ó chainteoirí dúchasacha Gaeilge, ó thraidisiún na hÉireann agus ó éagsúlacht chultúrtha agus ceoil. Cuireann sé ceoltoirí ó réimse cúlraí, traidisiúin agus cultúir dhifriúla agus atá ag gach leibhéal ó thaobh taithí de le chéile ina mbeirteanna agus tugann sé ardán dóibh chun a gcuid ceoil féin a sheinm chomh maith le comhoibriú ar ábhar nua.    

Sna babhtaí a bhí ann le gairid sa Scéim Fuaime agus Físe, tá an líon ban atá i bpríomhróil cruthaitheacha á mheá  – léiritheoir, stiúrthóir, scríbhneoir, stiúrthóir grianghrafadóireachta agus eagarthóir – mar chuid den mheasúnú ar iarratais atá mar bheart chun tacú le comhionnanas inscne níos fearr sa tionscal. As na 22 tionscadal atá maoinithe a bhfuil feidhm leis an gcritéar ‘mná i ról ceannais cruthaitheachta’ bhí ceithre cinn de na róil sin líonta ag mná i naoi dtionscadal agus bhí níos mó ná leath na ról sin lionta ag mná i gceithre thionscadal eile. Bhí léiriúchán láidir d’ealaíontoirí ban i roinnt de na tionscadail a fuair maoiniú faoin sruth maoinithe d’Earnáil an Cheoil Bheo a chuimsigh leibhéal suntasach d’ealaíontóirí ban agus/nó priomhróil, ar a n-áirítear  script agus cur i láthair. 

Dúirt Príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keeffe agus é ag tagairt: “Cabhraíonn an Scéim Fuaime agus Físe leis an BAI a fhís a bhaint amach, sé sin ‘tionscal craolacháin inbhuanaithe ó thaobh airgeadais de a rialáil, a chothú agus tacú leis’ agus chun ‘ábhar atá éagsúil agus ábhartha ó thaobh cultúir de a chothú do lucht féachana na hÉireann’. Bhí an-áthas orainn faoin gcaighdeán iarratais thar teilifís agus raidió. Cuireann na tionscadail a fhaigheann  maoiniú meascán láidir ar fáil thar fhormáidí, seanraí agus an lucht féachana ar a bhfuiltear ag freastal.

“Arís eile, tharla sé go raibh an mhaoiniú a bhíothas a lorg i bhfad níos mó ná an leibhéal maoinithe a bhí ar fáil agus go deimhin sáraíonn an mhaoiniú atá leithdháilte na buiséid táscacha le gar do €500,000. Tá an mhaoiniú bhreise seo laistigh den mhaoiniú fhoriomlán atá ar fáil don scéim agus tá áthas orainn é a leithdháileadh anois, mar go dtugann sé tacaíocht bhreise d’earnálacha an AV agus fuaime ag an am crua seo, nuair atá an tionscal fós ag déileáil leis na tionchair dhiúltacha atá mar thoradh ar shrianta COVID-19. Is é seo an chéad uair a bhfuilimid ag rith sruth Earnála an Cheoil Bheo faoin scéim Fuaime agus Físe agus ba mhaith liom buíochas a ghlacadh leis an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán, Catherine Martin faoina tacaíocht leanúnach don earnáil craolachain tríd an scéim Fuaime agus Físe.”

Cuimseofar píosa breise maidir le hamlínte féideartha don chéad bhabhta eile

Tá liosta iomlán de na tionscadail ar a gcuirfear maoiniú ar fáil faoi Bhabhta 38 den Scéim Mhaoinithe Craolacháin Fuaime agus Físe le fáil lena n-íoslódáil anseo.

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig www.bai.ie.

CRÍOCH

Teagmháil meáin: Joanne Ahern / Tony Heffernan, DHR Communications, Tel: 087-9881837 / 087-2399508

Gach ceist eile: BAI, 01-6441200.