Fógraíonn an BAI maoiniú de €5m faoin Scéim Fuaim & Fís

Maoiniú go sonrach le haghaidh cláir a bhaineann le hathrú aeráide agus gníomhaíocht aeráide

Tá beagnach €5 milliún bronnta ag Údarás Craolacháin na hÉireann ar chraoltóirí agus lucht déanta clár ar fud na tíre chun tacú le táirgeadh agus craoladh ábhair a ardaíonn feasacht ar athrú aeráide agus a chuireann gníomh agus athrú iompraíochta chun cinn chun é a chomhrac.

Bhí Babhta 44 de Fuaim & Fís, an Scéim Mhaoinithe Craolacháin, cómhaoinithe ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán agus an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide agus seachadann sé gealltanas rialtais mar chuid de Plean Gníomhaíochta Aeráide 2021.

Rinneadh measúnú ar dhaichead a haon (41) iarratas maidir leis an luach poiblí a chuirfidís ar fáil don lucht féachana agus éisteachta maidir le feasachtt aeráide, nuálaíocht, cáilíocht an iarratais agus na hacmhainní a moladh agus an cás a rinneadh ar son maoinithe.

D’éirigh le 25 iarratas san iomlán agus éascóidh an maoiniú táirgeadh deich (10) dtionscadal raidió (€745,300) agus 15 thionscadal teilifíse (€4.1m). Ba iad cláir faisnéise agus siamsaíochta na seánraí ba mhó éileamh a maoiníodh (45% an ceann) agus tháinig na tionscadail eile faoin gcatagóir oideachais. Tá cúig cinn de na tionscadail atá molta le haghaidh maoinithe i nGaeilge nó dátheangach. tá ceathrú de na tionscadail mhaoinithe dírithe ar an aoisghrúpa 15-34 bliana.

I measc na dtionscadal maoinithe tá:

 • Ours to Protect: Tiocfaidh líonra de 24 stáisiún raidió áitiúil le chéile mar chuid den tionscadal seo chun ábhar a tháirgtear go háitiúil a sheachadadh faoin mbratach ‘Ours to Protect’. Thar 12 mhí, beidh sé mar thoradh air seo go mbeidh 1,248 clár á léiriú a scrúdóidh saincheisteanna an athraithe aeráide agus gníomhaíochta aeráide ag baint úsáide as cumhacht an raidió áitiúil chun oibriú le chéile chun oideachas a chur ar athruithe iompraíochta agus iad a chumhachtú.
 • The Science of Sense Goes Exploring our Environment•: Tugann an tsraith oideachais seo éisteoirí ar thuras fionnachtana trí shé phríomhghné comhshaoil: An tAigéan; Uiscebhealaí Intíre; Ithir; Aer; Foraoisí, agus Bithéagsúlacht, chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a bhfuilimid ceangailte agus ag brath orthu agus na gníomhartha is gá chun iad a chosaint. Áiríonn gach eipeasóid glao chun gnímh, a spreagfaidh éisteoirí le bheith ina Seaimpíní um ghníomhaíocht aeráide, mar aon le fionnachtain eolaíoch. Craolfar an tsraith seo ar RTÉ Junior / Chill.
 • We Only Want the Earth: Féachann an tsraith seo ar an gcaoi a bhfuil cumadóirí Éireannacha ag freagairt don ghéarchéim aeráide trína gcuid oibre. Cuireann sé ceisteanna ar nós an féidir le ceol úinéireacht phearsanta a spreagadh agus gníomhaíocht chomhchoiteann a thógáil chun ár lorg carbóin a laghdú agus má spreagann an scéal, an fhuaim agus an ceol muid thar na ceannlínte laethúla. Cruthóidh an tsraith fóram le haghaidh comhghníomhaíochta agus dóchais maidir le hathrú a sheachadadh dár dtodhchaí chomhroinnte. Craolfar ar RTÉ Lyric FM é.
 • Off Track: Eachtra Iarnróid na hEorpa Manchán Magan: Ag ciceáil eitleáin go dtí an colbha, cuireann an scríbhneoir taistil Manchán Magan an-sult as taisteal mall ar muir agus ar tír agus é ag tabhairt faoi thuras traenach eipiciúil atá neamhdhíobhálach don chomhshaol ar fud na hEorpa. Craolfar an tsraith seo ar RTÉ One.
 • James Kavanagh’s Greenest Homes: Sa tsraith ceithre pháirt seo, lorgaíonn James Kavanagh inspioráid dá thuras éiceachórais féin trí chuairt a thabhairt ar chuid de na tithe is glaise in Éirinn. Craolfar an tsraith seo ar Virgin Media One.
 • An Bradán Feasa: Presented by marine scientist, Easkey Britton, this documentary series tells the story of how the Irish salmon holds the key to understanding climate change. It will be broadcast on TG4.
 • Climate 2050 Live: This show invites the audience to jump into a creative time machine and experience the events of 1st January 2050 through the prism of a present-tense breaking news current affairs programme. It will be broadcast on RTÉ One.
 • The End of the World with Beanz: In this weekly show, comedian Martin Beanz Warde will jump head-first into the most significant sustainability and climate action challenges facing Ireland today, while bunking with international communities living in extreme climate disasters. It will be broadcast on RTÉ 2.
 • The Climate Challenge: Four teams of transition year students, mentored by environmental experts, will learn about sustainable food, fashion, households and lifestyles and take on a challenge as to who can mount the most effective social media campaign promoting best practice in these areas. This series will be broadcast by DCTV.
 • An Bradán Feasa: Arna chur i láthair ag an eolaí mara, Easkey Britton, insíonn an tsraith faisnéise seo an scéal mar atá ag bradán na hÉireann an eochair chun athrú aeráide a thuiscint. Craolfar ar TG4 é.
 • Climate 2050 Live: Tugann an seó seo cuireadh don lucht éisteachta léim isteach i meaisín ama cruthaitheach agus blaiseadh a fháil ar imeachtaí an 1 Eanáir 2050 trí phriosma clár úrnua cúrsaí reatha nuachta. Craolfar ar RTÉ One é.
 • The End of the World with Beanz: Sa seó seachtainiúil seo, tabharfaidh an fuirseoir Martin Beanz Warde aghaidh ar na dúshláin inbhuanaitheachta agus gníomhaíochta aeráide is suntasaí atá roimh Éirinn inniu, agus é ag plé le pobail idirnáisiúnta atá ag maireachtáil i dtubaistí aeráide tromchúiseacha. Craolfar ar RTÉ 2 é.
 • The Climate Challenge: Foghlaimeoidh ceithre fhoireann de mhic léinn na hidirbhliana, arna meantóireacht ag saineolaithe comhshaoil, faoi bhia inbhuanaithe, faoi fhaisean, faoi theaghlaigh agus faoi stíleanna maireachtála agus faoi dhúshlán maidir le cé is féidir leis an bhfeachtas meán sóisialta is éifeachtaí a chur ar bun chun dea-chleachtas a chur chun cinn sna réimsí seo. . Craolfaidh DCTV an tsraith seo.

Ag labhairt di, dúirt Príomhfheidhmeannach an BAI, Celene Craig: “Ba mhaith liom buíochas a ghabháil arís leis na hAirí Martin agus Ryan as an maoiniú breise a fháil don bhabhta seo. Creideann an BAI gurb ionann na tionscadail mhaoinithe agus meascán láidir de thionscadail ardchaighdeáin a chomhlíonann na critéir bhabhta chun feasacht a ardú ar athrú aeráide agus chun gníomh agus athrú iompraíochta a chur chun cinn chun é a chomhrac. Cabhróidh na tionscadail mhaoinithe go léir freisin le cuspóirí ábhartha CAP2021 a bhaint amach. Bhí rannpháirtíocht mhaith ag léiritheoirí agus craoltóirí in ábhar an bhabhta seo. Fuarthas foghlaim luachmhar freisin maidir le litearthacht aeráide. Roinnfear an fhaisnéis seo leis an Líonra Inbhuanaitheachta Craolacháin agus le Litearthacht na Meán Éireann.

“Tá an Scéim Sound & Vision, arna maoiniú ag táille an cheadúnais teilifíse, ina príomhfhoinse maoinithe don earnáil léiriúcháin neamhspleách i gcónaí agus ina foinse luachmhar de chláir nuálacha do sheirbhísí poiblí, tráchtála agus pobail teilifíse agus raidió. Rachaidh an maoiniú ar fad do thionscadail teilifíse chuig comhlachtaí léiriúcháin neamhspleácha agus is iad na craoltóirí féin a dhéanfaidh 6 cinn de na 10 dtionscadal raidió.”

Tá liosta iomlán de na tionscadail a bhfuil maoiniú á thairiscint dóibh faoi Bhabhta 44 den Scéim Sound & Vision ar fáil le híoslódáil anseo.

CRÍOCH

Teagmháil leis na meáin: Joanne Ahern, DHR Communications, Teil: 087-9881837

Gach ceist eile: BAI, 01-6441200.