Fógraíonn an BAI cistiú €637,000 trína chláir Foghlama agus Forbartha Earnála agus Urraíochta

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (“an BAI”) inniu, an 3ú Feabhra, sonraí faoina leithdháileadh cistithe don bhliain 2017 atá faoina thionscnaimh chistithe Foghlama agus Forbartha Earnála agus Urraíochta. D’fhaomh an BAI cistiú €637,880 chun tacú le réimse tionscnamh, agus tugtar cuntas ar shonraí breise fúthu thíos.

Cistiú le haghaidh Foghlaim agus Forbairt Earnála

Don bhliain 2017, mhéadaigh an BAI a leithdháileadh cistithe le haghaidh foghlaim agus forbairt earnála 17% aníos go dtí €495,180. Fógraíodh cistiú tacaíochta do 15 líonra tionscail agus ionadaíocha, CRAOL (an comhlacht ionadaíoch le haghaidh raidió pobail); Learning Waves (an eagraíocht oiliúna le haghaidh craoltóirí raidió tráchtála), Women On Air agus an Cumann Teilifís Phobail. Chomh maith leis sin, tá an BAI ag tacú le líon tionscnaimh nua i mbliana, Ionad Scannán na Gaillimhe ina measc, a thacóidh le himeachtaí agus le gníomhaíochtaí réigiúnacha a chuimsíonn cleachtóirí meán Gaeilge, agus le comhthionscnamh ó Animation Skillnet agus Animation Ireland.

I measc na dtionscnamh foghlama agus forbartha earnála eile le haghaidh 2017, beidh an Scéim Tacaíochta um Chraolachán Pobail, an Scéim Tacaíochta um Sheirbhísí Sealadacha agus scéimeanna nuálaíochta eile don earnáil teilifíse.

Scéim Tacaíochta

Leithdháileadh cistiú €142,700 do 20 imeacht agus gníomhaíocht faoi Scéim Urraíochta an BAI, a léiríonn méadú cistithe 9% ar leibhéil 2016. Caitear leis na tionscnaimh seo mar uirlis thábhachtach chumarsáide don BAI agus tá siad in ainm is feasacht a mhúscailt ar chuspóirí agus gníomhaíochtaí straitéiseacha na heagraíochta. I measc na n-iarratas rathúla, tá féilte teilifíse, raidió agus scannán, searmanais bhronnta gradam agus imeachtaí Gaeilge.  I measc fhaighteoirí an chistithe nua urraíochta don bhliain 2017, tá Gradaim Náisiúnta Mheán na Mac Léinn, Féile Scannán Fresh agus Mediacon.

Dúirt Príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keeffe, agus é ag trácht ar an gcistiú a fógraíodh inniu, “I gcaitheamh Ráiteas Straitéise nua an BAI, is mian leis an BAI cruthaitheacht a spreagadh in, agus tacaíocht a thabhairt d’inbhuanaitheacht níos mó d’earnáil chlosamhairc na hÉireann. Táimid muiníneach go gcuirfidh an tsraith tionscnaimh chistithe a fógraíodh inniu leis an gcuspóir straitéiseach seo.”

Is féidir Fiosrúcháin Mheán a sheoladh chuig:

Joanne Ahern / Sebastian Enke 

DHR Communications

01 -4200 580 / 087988 1837 / 087 323  9496

 

Liosta na nDreamanna a fuair Maoiniú um Fhoghlaim agus Forbairt Earnála

Maoiniú Líonra

Animation Skillnet and Animation Ireland
Association of Independent Producers of Ireland (AIRPI)
Cogar
Community Television Association (CTA)
CRAOL
Creative Europe Desk Ireland – Media Office
Creative Europe Desk Ireland – Media Office Galway
Galway Film Centre
Irish Hospital Radio Network (IHRN)
Learning Waves
National Union of Journalists (NUJ)
Screen Producers Ireland (SPI)
Women on Air
Writer Guild of Ireland (WGI) and Screen Directors Guild of Ireland (SDGI)
Women in Film and Television

Gníomhaíochtaí Forbartha agus Foghlama eile

Community Broadcasting Support Scheme
Innovation Scheme: Big Stories on the Small Screen
Innovation Scheme: Television Production Training Scheme (Red Rock)
Innovation Scheme: Writer’s Academy (Red Rock)
Temporary Radio Services Support Scheme
Industry-related Events
 

Liosta na nDreamanna ar Tugadh Maoiniú Urraíochta Dóibh
Celtic Media Festival
Choice Music Festival
Cork Film Festival 2017
Dingle Animation Festival
Dublin International Film Fest
Fingal Film Festival
Fresh Film Festival
Galway Film Centre
Galway Film Fleadh
Gaze
Guth Gafa
IFTA
Mary lmmaculate College
Mary Raftery Fund
MediaCon
Seachtain na Gaeilge
Sounds Alive
The All-lreland Radio Awards
The National Student Media Awards
Tweakle – Transmission Workshop