Fógraíonn an BAI agus an CMF Dreasacht Forbartha €150,000 do Thionscadail Chlosamhairc nua

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) agus Ciste Meán Cheanada (an CMF) dreasacht nua chistithe inniu chun tionscadail  chlosamhairc a fhorbairt. Tá €150,000, ar an iomlán, á chur ar fáil chun tacú le léiritheoirí Éireannacha agus Ceanadacha chun comhléiriúcháin a fhorbairt a chraolfar ar sheirbhísí teilifíse na hÉireann agus Cheanada. Ranníoc an dá eagraíocht sciar comhionann i gcistiú iomlán an chiste forbartha.

Leithdháilfear bronntaí a dhéanfar faoi dhreasacht comhfhorbartha Cheanada-na hÉireann um thionscadail chlosamhairc trí phróiseas iarratais oscailte do thionscadail a chomhlíonann na critéir ábhartha. Fógrófar treoirlínte, cáipéisí iarratais agus spriocdhátaí d’aighneachtaí i lár mhí na Bealtaine. Déanfaidh coiste roghnaithe an BAI agus ionadaithe den CMF measúnú agus roghnú ar na tionscadail bhuaiteacha. Cistí atá i ranníocaíocht €75,000 an BAI a forchúitíodh ó thionscadail rathúla Fuaim agus Fís.  Ar an ábhar sin, ní imreoidh bunú an chiste tionchar ar na leithdháiltí táscacha cistithe a fógraíodh cheana féin do bhabhtaí in 2016.

Dúirt Príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keeffe, an méid a leanas ag seoladh na dreasachta forbartha ag Féile na Meán Ceilteach i nDún Garbhán, Contae Phort Láirge: “I dtimpeallacht mheán atá ag éirí níos iomaíche i gcónaí, ní mór do tháirgeoirí Éireannacha díriú ar an gcumas a chuireann comhpháirtíochtaí idirnáisiúnta ar fáil.  Léiríonn tionscadail rathúla lena dtacaíonn an BAI, ar nós Song of the Sea agus Brooklyn an méid is féidir a bhaint amach nuair a oibríonn tallann chruthaitheach in Éirinn agus i gCeanada as lámh a chéile. Tá Dreasacht Forbartha an BAI/an CMF á bhunú chun tacú le léiritheoirí chun cur leis an rath seo agus tá rí-méid ar an BAI comhpháirtíocht a dhéanamh le Ciste Meán Cheanada ar an tionscnamh seo.”

“I ngeall ar an iomaí rath a bhí ar chomhléiriúcháin Cheanda-na hÉireann, bíodh tionscadail phríomhscannáin nó léiriúcháin an-rathúla teilifíse, ar nós The Tudors, The BorgiasVikings i gceist, thaispeáin an dá thír go bhfuil siad tiomanta dár gcaidreamh a fhairsingiú agus ábhar ardchaighdeáin á fhorbairt i gcomhthráth. Trí acmhainní agus tallann a chomhthiomsú laistigh de chomhthéacs tírdhreach meán atá ag teacht chun cinn go mear, breischinntíonn Ceanada agus Éire inbhuanaitheacht fhadtéarmach ár dtionscal ábhair faoi seach. Ceadaíonn seo do léiritheoirí sa dá thír chun tionscadail spreagúla a fhorbairt a mheallann ní hamháin lucht féachana i gCeanada agus in Éirinn, ach a bhíonn ina n-ábhar spreagtha do lucht féachana i bhfad i gcéin,” a dúirt Uachtarán agus POF an CMF, Valerie Creighton.

Tugtar cuireadh do léiritheoirí ar spéis leo comhpháirtí idirnáisiúnta a aimsiú mar chuid den dreasacht forbartha seo próifíl dá gcuideachta a chur in airde ar láithreán gréasáin an CMF trí chliceáil anseo. Beidh próifílí inrochtana ag cách, ina measc comhpháirtithe féideartha ó thíortha eile.

CRÍOCH

Nótaí:

  • Foráiltear do Bhearta Coimhdeacha Fuaim agus Fís, ar nós an chiste a dtugtar cuntas air thuas, faoi Alt 5.6 den Scéim Chistithe Craolacháin. Deartar agus cuirtear na bearta seo i bhfeidhm d’fhonn tacú le baint amach chuspóirí na Scéime. Go dtí seo, chuir an BAI roinnt Bearta Coimhdeacha i bhfeidhm, ina measc:
  • Comhoibriú ar chomhdháil i Samhain 2015 dar teideal An Raidió agus an Teilifís mar Acmhainní Foghlama (‘Radio and TV as Learning Resources’). Thug an chomhdháil oideachasóirí, múinteoirí agus déantóirí cláir le chéile d’fhonn comhoibriú a spreagadh chun ábhar ábhartha nuálach craolta a tháirgeadh i measc réimse fairsing ábhar, chun cur leis an gcuraclam oideachais foirmiúil.
  • Chistigh feachtas taighde agus margaíochta le haghaidh Fuaim agus Fís an dráma Gaeilge ‘Eipic’. B’éard a bhí i gceist leis seo ná 4 chur ar scáileán ar champais choláiste sular craoladh é i dtosach agus aiseolas a fháil ó na mic léinn agus iarraidh orthu ceistneoirí a chomhlánú.
  • Comhoibriú ar thaispeántas idirghníomhach na beochana, Song of the Sea, a comhchistíodh faoi Fuaim agus Fís, a thit amach i nDánlann Butler i rith shamhradh 2015.

 

  • Déanann Ciste Meán Cheanada (an CMF) ábhar Ceanadach agus iarratais do gach ardán meáin chlosamhairc a chothú, a fhorbairt, a mhaoiniú agus a chur chun cinn. Treoraíonn an CMF ábhar Ceanadach i dtreo timpeallacht iomaíoch dhomhanda trí nuálaíocht tionscail a chothú, luaíocht a bhronnadh ar rath, éagsúlacht ghlóir a chumasú agus rochtain a chur chun cinn ar ábhar trí chomhpháirtíochtaí earnála poiblí agus príobháidí. Faigheann an CMF ranníocaíochtaí airgeadais ó Rialtas Cheanada agus ó dháileoirí cábla, satailíte agus IPTV Cheanada. Tabhair cuairt, le do thoil, ar cmf-fmc.ca.

 

  • Imeacht bliantúil trí lá is ea Féile na Meán Ceilteach a chuireann teangacha agus cultúir na Náisiún agus na Réigiún Ceilteach chun cinn sna meáin. Bíonn meascán de chomhdháil mhór seimineár agus máistir-ranganna agus duaiseanna inmhianaithe a chur i láthair in iomaíocht idirnáisiúnta i measc na bpríomhsheánraí ábhair go léir sa teilifís, an raidió, na scannáin agus na meáin dhigiteacha. Bíonn an fhéile ar siúl i gceann de na náisiúin Cheilteacha agus i mbliana, beidh sí ar siúl i nDún Garbhán, Contae Phort Láirge, Éire. Chun teacht ar bhreis faisnéise, tabhair cuairt, le do thoil, ar: http://www.celticmediafestival.co.uk/

Is féidir Fiosrúcháin Mheán a sheoladh chuig:

An BAI

Catherine Heaney/Tony Heffernan

DHR Communications

01 4200580/ 087 2309835/087 2399508

 

An CMF

André Ferreira

Bainisteoir Cumarsáide

Ciste Meán Cheanada

aferreira@cmf-fmc.ca

001-416-554-2768