Fiosraítear meonta imircigh Nigéaracha agus Pholannacha maidir le meán nuachta in Éirinn i dtaighde nua

Taighde a rinne lucht léinn ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus a mhaoinigh an tÚdarás

Inniu (01.02.23) d’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann tuairisc taighde cáilíochtúil maidir le meonta imircigh Nigéaracha agus Pholannacha, atá ar an gcéad ghlúin in Éirinn, maidir leis na meáin nuachta na hÉireann. Is lucht léinn ag Coláiste Chathair Bhaile Átha Cliath a rinne an taighde ar son an Institiúid um Meáin, Dhaonlathas agus Shochaí sa Todhchaí agus scrúdaítear torthaí Tuairisc Nuachta Dhigitigh 2022 (Éire) ó pheirspictíocht difriúil ann. Déanann Reuters Institute for the Study of Journalism taighde don Tuairisc Bhliantúil Nuacht Dhigiteach, agus tá an BAI ag maoiniú cuimsiú na hÉireann sa taighde ó 2015.

Bhí sé de chuspóir ag an tionscadal ‘Attitudes towards news media in Ireland: Perspectives from Nigerian and Polish migrants’ an t-eolas maidir le tomhaltas nuachta agus meán in Éirinn a leathnú trí thuiscint a fháil ar roinnt de na pátrúin tomhaltais trí lionsa imircigh Pholannacha agus Nigéaracha a bhog go hÉirinn le fiche bliain anuas. Tá láithreacht shuntasach ag an dá ghrúpa náisiúntachtaí in Éirinn. De réir dhaonáireamh 2016, is iad Polannaigh an dream is mó daonra in Éirinn nach de bhunadh na hÉireann iad, agus is iad muintir na Nigéire an lucht is mó daonra de bhunadh na hAifrice atá ina gcónaí in Éirinn.

Ba iad trí phríomhaidhm an tionscadail ná: 1) Taifeadadh a dhéanamh ar mheonta agus ar nósanna tomhaltais daonraí imirceach i leith meán nuachta na hÉireann; 2) Tuiscint a fháil ar roinnt de na baic agus réitigh féiderartha i dtaca le tomhaltas nuachta i measc na ndaonraí seo in Éirinn, 3) Na léargais seo a fháil i bhfocail agus i dtaithí aonair na rannpháirtithe féin.

Rinneadh an taighde i mí na Samhna/Nollag 2022 mar agallaimh duine ar duine agus fócasghrúpaí. Áirítear ionchuir ó 12 ranpháirtí Polannach agus 12 rannpháirtí Nigéarach, a raibh 12 fear agus 12 mná ina measc agus iad idir 25-49 mbliana d’aois. Earcaíodh na rannpháirtithe trí líonraí gairmiúla amhail Twitter agus Linkedin agus trí cheannairí pobail, iriseoirí ó ghrúpaí agus ó eagraíochtaí imirceach in Éirinn.  Scaipeadh dáileoga i siopaí Polannacha agus postáladh iad ar an suíomh idirlín Polainneach www.ogloszenia.gazeta.ie. Sa tionscadal tarraingíodh ó neart téarmaí a cuimsíodh sa Tuairisc Nuachta Digití, ar amhail nósanna tomhaltais an lucht féáchana/éisteachta, iontaobh sa nuacht, dílseacht i dtaca le branda, polarú, seachaint nuachta, agus ionadaíocht ar dheimigrafaicí sa nuacht. Breathnaíodh ar an gcaidreamh leanúnach idir meáin Pholannacha / Nigéaracha; rochtain ar nuacht na hÉireann, lena n-áirítear an táille ceadúnais, teanga, agus ábhar; ionadaíocht ar dhaoine Nigéaracha agus Polannacha sa nuacht; ciníochas in Éirinn, agus béim thíreolaíoch nuacht na hÉireann sa taighde chomh maith.

Agus í ag déanamh trácht, dúirt an príomhúdar, an Dr Dawn Wheatley: “Is gné ríthábhachtach de thírdhreach chomhaimseartha na meán tuiscint a fháil ar nósanna tomhaltais agus meonta maidir leis an nuacht, agus go bhfuil an lucht féachana/éisteachta sa tírdhreach seo ag maireachtáil i dtimpeallacht ina bhfuil neart roghanna agus réimse foinsí ábhair in iomaíocht le chéile chun a gcuid airde a tharraingt Ní raibh sé d’aidhm go mbeadh an staidéar seo a bheith ionadaíoch agus líon mór rannpháirtithe a úsáid: seachas sin, ba é an sprioc labhairt le grúpaí beaga a d’fhéadfadh léargais bhríocha maidir lena dtaithí agus meonta a thabhairt ina bhfocail féin.  Earcaíodh rannpháirtithe trí líonrú agus sampláil breisitheach, agus mar sin ní bhaineann a bhfreagairtí leis na pobail Pholannacha agus Nigéaracha níos leithne in Éirinn. Cé nach ann d’aon eispéiris imircigh amháin, is luachmhar dearcthaí na ndaoine sin nach dtugtar aird ar a gcuid guthanna nó léargais go minic a fháil.

“Bhraith rannpháirtithe go ginearálta go raibh an nuacht in Éirinn faisnéiseach agus úsáideach i dtaobh cabhrú leo maidir leis an méid a bhí ag tarlú a thuiscint. Mar sin féin, bhí steiréitíopáil diúltach ar imircigh ar cheann de na fadhbanna a luaíodh, rud a imeallaíonn luchtanna féachana/éisteachta ionchasacha. Ba cheart glacadh leis an taighde seo sa chomhthéacs seo a leanas: cuireann an tuairisc sraith ionchuir i láthair atá bunaithe ar bhreathnuithe na rannpháirtithe féin , a d’fhéadfadh dúshraith a leagan le haghaidh taighde agus bearta ó eagraíochtaí nuachta amach anseo ar mian na daoine nua sa tír a mhealladh agus caidreamh a bhunú leo.”

Dúirt Príomhfheidhmeannach Údarás Craolacháin na hÉireann, Celene Craig an méid seo chomh maith: “Tá ról lárnach ag an BAI ionadaíocht níos mó ar éagsúlacht shochaí na hÉireann a chur chun cinn sna meáin chraolacháin. Tá freagracht orainn meascán guthanna agus tuairimí a éascú, rud a chuireann leis an díospóireacht dhaonlathach. Cuireann an taighde seo léargais luachmhara ar fáil a d’fhéadfadh bonn eolais a chur faoi obair sa todhchaí sa réimse seo agus feasacht agus tuiscint a chruthú i measc soláthróirí nuachta agus i measc úsáideoirí maidir leis an tslí difriúil ina tomhlaíonn daonraí imirceach an nuacht agus cúrsaí reatha. Tá súil againn go mbeidh sé úsáideach freisin d’obair an rialtóra nua meán, Coimisiún na Meán, nuair a thiocfaidh sé i bhfeidhm níos déanaí sa mhí.”

Tá an tuairisc ar fáil anseo.

CRÍOCH

Teagmháil meán: Joanne Ahern, DHR Communications, Teil: 087-9881837

Gach ceist eile: Údarás Craolacháin na hÉireann, 01-6441200

Nóta d’eagarthóirí:

Rinne an Dr Dawn Wheatley, Ollamh Cúnta i Scoil na Cumarsáide ar Ollscoil Chathair Baile Átha Cliath, agus taighdeoir PhD Leysi Rubio Arevich an taighde. Tá an Dr Wheatley ar fáil le haghaidh agallaimh, ach agallamh a iarraidh.

Tógann ‘Attitudes towards news media in Ireland: Perspectives from Nigerian and Polish migrants’ ar an tuairisc Broadcasting in the new Ireland: Mapping & Envisioning Cultural Diversity , a d’fhoilsigh an tÚdarás sa bhliain 2010.

Maidir leis an Tuairisc Nuachta Digití Is é Reuters Institute for Study of Journalism a thugann faoin taighde le haghaidh an Tuairisc Nuachta Digití agus is é sin an staidéar comparáideach leanúnach is mó maidir le tomhaltas nuachta sa domhan. Tá na sonraí Éireannacha mar chuid den suirbhé níos mó a dhéantar i 46 tír. Tá rannpháirtíocht na hÉireann á héascú ó 2015 trí urraíocht ón Údarás, le hanailís ar shonraí na hÉireann déanta ag taighdeoirí ón Institiúid um Meáin Dhaonlathas agus Sochaí sa Todhchaí (FuJo) in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Sa tuarascáil tá anailís ar threochtaí idirnáisiúnta agus ar threochtaí na hÉireann sa lucht féachana ar líne, ar mhuinín as foinsí nuachta, agus ar íocaíocht as an nuacht. Tá an Tuairisc Nuachta Digití 2022 (Éire) ar fáil anseo.