€646,000 de mhaoiniú trí chláir Foghlama agus Forbartha Earnála agus Urraíochta fógartha ag BAI i gcomhair 2021

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (11.02.21) sonraí maidir le leithdháiltí maoinithe 2021 faoina chlár Foghlama agus Forbartha Earnála agus faoina Scéim Urraíochta. Tá €646,000 de mhaoiniú faofa ag BAI chun tacaíocht a thabhairt do réimse tionscnamh, a bhfuil cur síos ar a sonraí le fáil thíos faoi seo.

Foghlaim agus Forbairt Earnála

Is cuid lárnach d’obair an Údaráis é leithdháileadh an mhaoinithe do réimse líonraí tionscail chun tacú lena ngníomhaíochtaí foghlama agus forbartha éagsúla faoin gcuspóir straitéiseach chun Nuálaíocht agus Inbhuanaitheacht Earnála a Fheabhsú. Cuirtear maoiniú breise ar fáil freisin chun tacú le scéimeanna do chraoltóirí pobail agus do sheirbhísí sealadacha, agus do thionscnaimh do thionscadail Ghaeilge, inscne agus éagsúlachta eile. I gcomhpháirtíocht le saineolaithe san earnáil, riarann an tÚdarás scéimeanna freisin chun tacú le tionscadail nua oiliúna agus foghlama. Mar thoradh ar an obair agus ar an ngníomhaíocht sin cruthaíodh comhghuaillíochtaí nuálacha agus straitéiseacha a leanann de chultúr foghlama agus forbartha a chur chun cinn san earnáil chraoltóireachta.

In 2021, tá sé beartaithe ag an Údarás €484,000 a leithdháileadh chun tacú le raon tionscnamh sa réimse seo. As an mbuiséad seo, bronnfar €342,488 ar 16 eagraíocht tionscail agus ionadaíocha faoin snáithe Maoinithe Líonra den chlár. Ar na heagraíochtaí a gheobhaidh maoiniú tá CRAOL (an comhlacht ionadaíoch do raidió pobail); the Community Television Association (a dhéanann ionadaíocht ar sheirbhísí teilifíse pobail); Learning Waves (an eagraíocht oiliúna do chraoltóirí raidió tráchtála); Women on Air (grúpa abhcóideachta a chuireann ionadaíocht níos mó ar mhná sna meáin chumarsáide chun cinn); Screen Producers Ireland; the Writers Guild of Ireland; the Screen Composers Guild of Ireland; Ceardchumann Náisiúnta na nIriseoirí agus Ionad Scannán na Gaillimhe (Táirgeoirí closamhairc a bhfuil fócas réigiúnach acu).

————————

An Scéim Urraíochta

Cuireann Scéim Urraíochta an Údaráis maoiniú urraíochta ar fáil d’imeachtaí agus gníomhaíochtaí a bhaineann leis na meáin. Cuireann soláthar an mhaoinithe sin le cuspóirí straitéiseacha an Údaráis a bhaint amach agus ardaíonn sé feasacht ar obair agus rannpháirtíocht leanúnach na heagraíochta le réimse grúpaí páirtithe leasmhara ar fud na dtionscal closamhairc agus cruthaitheach. 

Tar éis an próiseas measúnaithe faoin scéim a chríochnú, tá €162,000 á bhronnadh ag an Údarás ar mhaoiniú urraíochta do 24 iarratasóir rathúil ar imeachtaí agus ar ghníomhaíochtaí a bheidh ar siúl in 2021.

I measc na n-imeachtaí agus na ngníomhaíochtaí chun tacaíocht urraíochta a fháil tá: Féile na Meán Ceilteach, the Gaze International Film Festival, The Irish Animation Awards, ceardlanna raidió i nGaeilge ó Raidió Rí Rá, agus the Royal Television Society Industry Awards.

Dúirt Michael O’ Keeffe, príomhfheidhmeannach an BAI, ag trácht dó ar na leithdháiltí maoinithe: “Tá an-áthas ar Údarás Craolacháin na hÉireann maoiniú a chur ar fáil i mbliana do réimse leathan iarratasóirí mar chuid dá chláir Urraíochta agus Foghlama agus Forbartha Earnála. Cabhraíonn an dá thionscnamh le cuspóirí straitéiseacha an Údaráis a bhaint amach chun nuálaíocht agus inbhuanaitheacht earnála a fheabhsú agus chun éagsúlacht agus iolarthacht a chur chun cinn. Léiríonn ardchaighdeán na n-iarratas a fuarthas, agus cur chuige cruthaitheach i leith cuid de na himeachtaí agus na tionscnaimh atá á maoiniú i bhfianaise na ndúshlán a bhaineann leis an bpaindéim Covid, nuálaíocht agus seiftiúlacht na n-earnálacha sin. Ba mhaith linn comhghairdeas a dhéanamh leis na faighteoirí maoinithe go léir agus gach rath a ghuí orthu agus iad ag tabhairt faoina n-imeachtaí agus a dtionscadail éagsúla.”

Is féidir liosta d’fhaighteoirí maoinithe / imeachtaí a fháil thíos agus is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi thionscnaimh mhaoinithe an Údaráis anseo.

CRÍOCH

Teagmháil meán: Thelma Harris / Joanne Ahern, DHR Communications. Tel: 083-0517622 / 087-9881837.

Gach ceist eile: téigh i dteagmháil leis an Údarás ag 01-6441200 nó info@bai.ie

Liosta de na dreamanna a gheobhaidh maoiniú i gcomhair Foghlaim agus Forbairt Earnála:

    Maoiniú Líonra:

 • CRAOL
 • Learning Waves
 • Community Television Association (CTA)
 • Creative Europe Desk Ireland – Media Office Dublin
 • Creative Europe Desk Ireland – Media Office Galway
 • Screen Producers Ireland (SPI)
 • Women on Air
 • National Union of Journalists (NUJ)
 • Women in Film and Television Ireland
 • Animation Skillnet & Animation Ireland
 • Writers’ Guild of Ireland (WGI)
 • Galway Film Centre
 • IFTA
 • Screen Composers Guild of Ireland
 • Screen Skillnet
 • ACE Producers

Gníomhaíochtaí foghlama agus forbartha eile:

 • Clár Sparánachta na hIriseoireachta Learning Waves 2021
 • Glúin Nua
 • Comhthionól Ealaíne na Gaeilge (Oireachtas na Gaeilge)
 • Tacaíocht chomhpháirtíochta ó Thaighde Lucht Féachana TG4 (Nuacht na Gaeilge)
 • Taighde Rochtana a bhaineann le Cleachtais Léiriúcháin Tráchtaireacht fuaime (i gcomhar le DKIT)

Liosta de na dreamanna a gheobhaidh maoiniú Urraíochta:

 • Animation Ireland
 • Royal Television Society – Republic of Ireland Chapter
 • Féile na Meán Ceilteach
 • Choice Music Prize
 • James Joyce Cultural Centre (Bloomsday Festival)
 • Cleraun Media Ethics Forum
 • Catalyst International Film Festival
 • Cork International Film Festival
 • Dublin International Film Festival
 • Fresh Film Festival
 • Gaze International Film Festival
 • Fleadh Scannán na Gaillimhe
 • Harp Media (Student Film and Screenplay Competition)
 • Féile Idirnáisiúnta Scannán Faisnéise Guth Gafa
 • Gradaim Scannán agus Teilifíse na hÉireann
 • Raidió Rí Rá (ceardlanna raidió i nGaeilge)
 • Rockfinch Limited (Audio Futures 2021)
 • Samhain Family Festival
 • Student Marketing Network (National Student Media Awards)
 • Women in Film and Television
 • Writers Guild of Ireland (ZeBBies)
 • IMRO (conradh ilbhliantúil)
 • Oireachtas na Gaeilge (conradh ilbhliantúil)
 • Dingle Animation Festival (conradh ilbhliantúil)