€642,000 de mhaoiniú trí chláir Foghlama agus Forbartha Earnála agus Urraíochta fógartha ag BAI i gcomhair 2020

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (18.02.20) sonraí i dtaobh leithdháileadh i gcomhair 2020 faoina thionscnaimh mhaoiniúcháin Foghlama agus Forbartha Earnála agus Urraíochta. Tá €642,000 de mhaoiniú faofa ag BAI chun tacaíocht a thabhairt do réimse tionscnamh, a bhfuil cur síos ar a sonraí le fáil thíos faoi seo.

Foghlaim agus Forbairt Earnála

Is cuid lárnach d’obair BAI san fhorbairt earnála é maoiniú a sholáthar do réim líonraí tionscail chun tacú lena ngníomhaíochtaí éagsúla foghlama agus forbartha. Ina theannta sin, cuireann BAI scéimeanna tacaíochta ar fáil do chraoltóirí pobail agus do sheirbhísí sealadacha. I gcomhpháirtíocht le saineolaithe san earnáil, riarann sé scéimeanna nuálaíochta leis d’fhonn tacú le tionscnaimh nua oiliúna agus foghlama. Trí na gníomhaíochtaí sin, tá comhghuaillíochtaí nuálacha agus straitéiseacha curtha ar bun ag BAI agus cuireann sé cultúr foghlama agus forbartha chun cinn san earnáil craolacháin.

Tá sé beartaithe ag BAI €472,000 a leithdháileadh i gcaitheamh 2020 chun tacú le tionscnaimh sa réimse sin. Déanfar €345,215 den bhuiséad sin a dhámhachtain do 17 gcinn d’eagraíochtaí tionscail agus ionadaíocha faoin snáithe a bhaineann le Maoiniú Líonra den chlár. Ar na heagraíochtaí a gheobhaidh maoiniú tá CRAOL (an comhlacht ionadaíoch don raidió pobail); Learning Waves (an eagraíocht oiliúna i gcomhair craoltóirí raidió tráchtála); Women in Film agus Television Ireland (grúpa abhcóideachta); Community Television Association; Screen Producers Ireland; Ceardchumann Náisiúnta na nIriseoirí agus Gréasán na Meán (táirgeoirí ábhair closamhairc a dhíríonn ar an nGaeilge).

An Scéim Urraíochta

Is é príomhchuspóir Scéim Urraíochta BAI maoiniú urraíochta a chur ar fáil d’imeachtaí agus do ghníomhaíochtaí a bhaineann leis na meáin, agus é d’aidhm aici breis feasachta do BAI agus dá chuid oibre a chothú, mar aon le cuidiú le cuspóirí straitéiseacha BAI a bhaint amach.

Tar éis dó an próiseas measúnúcháin a chríochnú, tá €98,000 de mhaoiniú urraíochta á ndámhachtain ag BAI do 14 iarratasóir a n-éireoidh leo in 2020. Ar na himeachtaí agus na gníomhaíochtaí a gheobhaidh tacaíocht urraíochta tá siad seo a leanas: Féile na Meán Ceilteach, Galway Film Fleadh and Fair, Gradaim Radharc agus an World Summit on Media for Children.

Ina theannta sin, leanfaidh BAI de bheith ag maoiniú seacht gcinn d’imeachtaí ríthábhachtacha eile ar fiú €72,000 iad le linn 2020. Dámhadh maoiniú ilbhliantúil do na himeachtaí sin in 2018 agus 2019 agus áirítear orthu Gradaim Raidió IMRO, an Dublin International Film Festival, an Hearsay International Audio Festival agus Gradaim Oireachtas na Gaeilge.

Ag caint ar na leithroinntí maoiniúcháin dó, dúirt Michael O’Keeffe, Príomh-Fheidhmeannach BAI: “Ceann de na cuspóirí a ghabhann leis an scéim Foghlama agus Forbartha Earnála ná cultúr foghlama agus forbartha fad saoil a chur chun cinn laistigh den tionscal craolacháin, agus déanann an Scéim Urraíochta breis feasachta a thabhairt don phobal d’obair BAI. Tá na cláir sin ríthábhachtach ó thaobh ár gcuspóirí straitéiseacha, arb iad an nuálaíocht agus inmharthanacht na hearnála a fheabhsú, agus chun an éagsúlacht agus an iolarthacht a chur chun cinn.

“Bhí caighdeán na n-iarratas ar mhaoiniú an-ard arís, agus is áthas linn a bheith i riocht maoiniú a thairiscint do líon mór iarratasóirí. Ba mhian linn gach rath a ghuí do na dreamanna go léir a fuair maoiniú agus iad i mbun na n-imeachtaí agus na dtionscadal éagsúla.”

Is féidir tuilleadh eolais ar thionscnaimh mhaoiniúcháin BAI a fháil anseo.

CRÍOCH

Teagmhálaí do na Meáin: Tony Heffernan / Joanne Ahern, DHR Communications, Tel: 01-4200580 / 087-2399508/ 087-9881837 

Gach fiosrú eile: téigh i dteagmháil le BAI ar 01-6441200 nó info@bai.ie

Liosta de na dreamanna a gheobhaidh maoiniú i gcomhair Foghlaim agus Forbairt Earnála

Maoiniú Líonra:

 • CRAOL
 • Learning Waves
 • Community Television Association (CTA)
 • Creative Europe Desk Ireland – Media Office Dublin
 • Creative Europe Desk Ireland – Media Office Galway
 • Screen Producers Ireland (SPI)
 • Women on Air
 • Ceardchumann Náisiúnta na nIriseoirí (NUJ)
 • Women in Film and Television
 • Animation Skillnet & Animation Ireland
 • Writers’ Guild of Ireland (WGI)
 • Galway Film Centre
 • Gréasán na Meán
 • IFTA
 • Screen Composers Guild of Ireland
 • Screen Skillnet
 • First Fortnight

Gníomhaíochtaí foghlama agus forbartha eile:

 • Ace Producers Animation Special
 • Céad Seans
 • Comhthionól Ealaíne na Gaeilge (An tOireachtas)

Liosta de na dreamanna a gheobhaidh maoiniú Urraíochta:

Faighteoirí Nua 2020

 • Féile na Meán Ceilteach
 • Choice Music Prize
 • Cleraun Media Ethics Forum
 • FIAT/IFTA and IASA World Conference Dublin
 • Fresh Film Festival
 • Galway Film Centre (FÍS TV Summit)
 • Galway Film Fleadh and Fair
 • Harp Media Limited
 • IFI (Spotlight Festival)
 • IFTA Awards
 • Libra Events (Belfast Media Festival)
 • TG4 (CIRCOM 2020)
 • The Radharc Awards
 • World Summit on Media for Children

Faighteoirí Ilbhliantúla

 • Dublin International Film Festival
 • Guth Gafa International Documentary Film Festival
 • HearSay International Audio Festival
 • Student Marketing Network
 • Dingle Animation Festival
 • Independent Broadcasters of Ireland Company Ltd by Guarantee (IBI) – IMRO Radio Awards
 • Oireachtas na Gaeilge